รับทำบัญชี.COM | ธุรกิจรีไซเคิลขยะ แนวโน้มธุรกิจรีไซเคิลมี?

แผนธุรกิจขยะส่งออก

การเริ่มต้นธุรกิจขยะส่งออกเป็นกระบวนการที่ต้องการการวางแผนและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกขยะ ต่อไปนี้คือขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจขยะส่งออก

 1. วางแผนธุรกิจ
  • กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณและกำหนดเป้าหมาย.
  • ทำการวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าและคู่แข่ง.
  • กำหนดแผนการเสนอสินค้าหรือบริการของคุณแก่ตลาดต่าง ๆ.
 2. จัดหาวัตถุดิบขยะ
  • ค้นหาแหล่งวัตถุดิบขยะที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ เช่น พลาสติก, กระดาษ, และโลหะ.
  • พิจารณาความเข้มงวดและมาตรฐานของวัตถุดิบขยะที่คุณจะนำมาใช้.
 3. จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ
  • รับหรือสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการขยะ เช่น เครื่องบด, เครื่องจักรย่อยละเอียด, และเครื่องจักรอื่น ๆ.
 4. จัดการการตลาด
  • สร้างแผนการตลาดเพื่อโปรโมตธุรกิจของคุณ.
  • สร้างเครือข่ายกับลูกค้า, ผู้ผลิต, และผู้จัดจำหน่าย.
 5. ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกขยะ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DIT) หรือกรมสิ่งแวดล้อม.
 6. จดทะเบียนธุรกิจ
  • ดำเนินการจดทะเบียนธุรกิจของคุณตามกฎหมายประเทศที่คุณตั้งธุรกิจ.
 7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งออกขยะและการจัดการขยะอันสร้างมลพิษ.
 8. สร้างระบบการจัดการขยะ
  • สร้างกระบวนการและระบบการจัดการขยะอย่างมีระเบียบ.
  • ปรับปรุงกระบวนการในการแยกแยะ, สะสม, และขนย้ายขยะ.
 9. สร้างนามบัตรและการรับรองคุณภาพ
  • พิจารณาการรับรองคุณภาพและการรับรองว่าธุรกิจของคุณปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนด.
 10. จัดการการเงินและบัญชี
  • สร้างระบบบัญชีและการเงินเพื่อติดตามรายได้และรายจ่ายของธุรกิจของคุณ.
 11. ประเมินความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินการประเมินความปลอดภัยและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมขยะของคุณ.
 12. เริ่มต้นดำเนินการ
  • เมื่อทุกอย่างพร้อม คุณสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจขยะส่งออกของคุณ.
 13. ติดตามและปรับปรุง
  • ติดตามผลการดำเนินงานและปรับปรุงกระบวนการตามความจำเป็น.

ห้ามละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและการส่งออกขยะ เนื่องจากผิดกฎหมายอาจส่งผลให้ถูกดำเนินคดีหรือรับโทษ. แนะนำให้ปรึกษากับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายในเรื่องการส่งออกขยะเพื่อความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง.

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจขยะส่งออก

นี่คือตัวอย่างรายการรายรับและรายจ่ายที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจขยะส่งออก โปรดทราบว่าข้อมูลเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามขนาดและลักษณะของธุรกิจของคุณ แต่ตัวอย่างนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรายรับและรายจ่ายของคุณ

รายรับ (บาท)

รายการ รายได้รวม (ต่อเดือน)
การขายขยะส่งออก xxx,xxx
รายได้จากบริการหรือผลิตภัณฑ์เสริม (หากมี) xxx,xxx
รายได้จากการรับบริจาคขยะ (หากมี) xxx,xxx
รายได้จากการซื้อขยะรีไซเคิล (หากมี) xxx,xxx
รายได้จากบริการบริหารจัดการขยะ (หากมี) xxx,xxx
รายได้จากสินค้าและบริการอื่น ๆ (ระบุ) xxx,xxx
รายรับรวม xxx,xxx

รายจ่าย (บาท)

รายการ ค่าใช้จ่ายรวม (ต่อเดือน)
ค่าวัตถุดิบขยะ xxx,xxx
ค่าจ้างงานแรงงาน xxx,xxx
ค่าเช่าสถานที่หรือโรงงาน xxx,xxx
ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์ xxx,xxx
ค่าบริการการขนส่งขยะ xxx,xxx
ค่าโฆษณาและการตลาด xxx,xxx
ค่าบริการทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย (หากมี) xxx,xxx
ค่าบริการบัญชีและภาษี (หากมี) xxx,xxx
ค่าบริการรับรองคุณภาพ (หากมี) xxx,xxx
รายจ่ายอื่น ๆ (ระบุ) xxx,xxx
รายจ่ายรวม xxx,xxx

โปรดทราบว่ารายรับและรายจ่ายจะขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจของคุณและกำหนดอัตราค่าบริการของคุณ และข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกปรับปรุงตามสถานะการเงินของธุรกิจของคุณเป็นประจำ. การติดตามรายรับและรายจ่ายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมการเงินได้อย่างดี.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขยะส่งออก

ธุรกิจขยะส่งออกเกี่ยวข้องกับหลายอาชีพและกลุ่มงานที่ต่างกัน โดยส่วนใหญ่อาชีพเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและการส่งออกสินค้าที่มีการตีราคาเพิ่ม. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขยะส่งออกอาจประกอบด้วย

 1. การรวบรวมขยะ (Waste Collection) นักสะสมขยะเป็นคนที่เก็บขยะจากสถานที่ต่าง ๆ เพื่อนำมาให้บริการธุรกิจขยะส่งออกหรือส่งไปยังโรงงานการแปรรูป.
 2. การแปรรูปขยะ (Waste Recycling) ผู้ประกอบอาชีพในการแปรรูปขยะด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างวัสดุรีไซเคิลหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีค่าต่อไป.
 3. การขนส่งขยะ (Waste Transportation) คนขนส่งขยะคือผู้ที่มีหน้าที่ขนส่งขยะจากสถานที่ต่าง ๆ ไปยังแหล่งที่จัดการขยะ.
 4. การจัดการขยะ (Waste Management) นักจัดการขยะเป็นคนที่มีหน้าที่วางแผนและดำเนินการตรวจสอบกระบวนการการจัดการขยะเพื่อให้ประสิทธิภาพและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม.
 5. การส่งออก (Exporting) การส่งขยะที่ได้รับการแปรรูปและตีราคาเพิ่มไปยังตลาดต่าง ๆ.
 6. การทดสอบและควบคุมคุณภาพ (Quality Control and Testing) การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของวัสดุรีไซเคิลและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากขยะ.
 7. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) การตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ขยะรีไซเคิลหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สร้างจากขยะ.
 8. การสนับสนุนเทคนิค (Technical Support) บริษัทที่มีส่วนในการให้คำปรึกษาเทคนิคและการฝึกอบรมในการจัดการขยะและการแปรรูปขยะ.
 9. การวางแผนการดำเนินงาน (Operational Planning) การวางแผนและการจัดการกระบวนการขยะส่งออก.
 10. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การศึกษาและพัฒนาวิธีการใหม่ในการจัดการขยะและการแปรรูปขยะ.
 11. การบริหารจัดการ (Management) ผู้บริหารและผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจขยะส่งออก.
 12. การควบคุมคุณภาพและการรับรอง (Quality Control and Certification) การตรวจสอบคุณภาพและการรับรองว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน.
 13. การวางแผนและการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Planning and Management) การวางแผนและการจัดการการขนส่งขยะและผลิตภัณฑ์ขยะ.
 14. การตรวจสอบความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health Inspection) การตรวจสอบความปลอดภัยและสุขภาพของการดำเนินงานการจัดการขยะ.
 15. การอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation and Management) การอนุรักษ์และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการการจัดการขยะ.
 16. การวางแผนภายใน (Interior Design and Planning) การออกแบบภายในสำหรับโรงงานการแปรรูปขยะและสถานที่ที่มีกิจกรรมการจัดการขยะ.
 17. การศึกษาและการสอน (Education and Training) การให้ความรู้และการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการขยะและการแปรรูปขยะ.
 18. การบริการลูกค้า (Customer Service) การให้บริการลูกค้าและการสนับสนุนหลังการขาย.

การเลือกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขยะส่งออกขึ้นอยู่กับความสนใจและความเชี่ยวชาญของบุคคล และหากคุณกำลังเริ่มต้นธุรกิจขยะส่งออก คุณอาจต้องรวมอาชีพหลาย ๆ อย่างเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและรวยกำไร.

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจขยะส่งออก

การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ในธุรกิจขยะส่งออกช่วยให้คุณเข้าใจและวางแผนกับปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจของคุณได้ดีขึ้น นี่คือตัวอย่างของ SWOT Analysis สำหรับธุรกิจขยะส่งออก

จุดแข็ง (Strengths)

 1. ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค คุณมีความเชี่ยวชาญในการจัดการขยะและการแปรรูปขยะที่สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูง.
 2. การนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรม คุณสร้างผลิตภัณฑ์ขยะรีไซเคิลที่มีคุณค่าสูงและได้รับการยอมรับจากตลาด.
 3. เครือข่ายทางธุรกิจ คุณมีเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สามารถช่วยในการสร้างความรู้และโอกาสในการขยะส่งออก.

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ข้อจำกัดทางการเงิน การดำเนินธุรกิจขยะส่งออกอาจต้องใช้ทรัพยากรทางการเงินมาก เช่น การลงทุนในเทคโนโลยีและอุปกรณ์.
 2. ความขึ้นต่ำของราคาขยะ ราคาขยะบางประเภทอาจมีความต่ำตลอดเวลา ซึ่งอาจส่งผลให้กำไรต่ำ.
 3. การแข่งขันรุนแรง ธุรกิจขยะส่งออกมีการแข่งขันรุนแรงในตลาดและคุณต้องพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้า.

โอกาส (Opportunities)

 1. การเพิ่มความต้องการในขยะรีไซเคิล ความต้องการในขยะรีไซเคิลกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.
 2. การขยายตลาดนานาชาติ คุณสามารถเปิดตลาดในต่างประเทศและส่งขยะรีไซเคิลไปยังที่ต่าง ๆ ที่มีความต้องการ.
 3. การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่สามารถช่วยลดความขัดแย้งกับสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะ.

อุปสรรค (Threats)

 1. การกำจัดขยะที่สูง ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะอาจสูงขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดในการสุขาภิบาลและการทำความสะอาด.
 2. การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายสิ่งแวดล้อม การกำหนดกฎหมายสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการการจัดการขยะ.
 3. ความผันผวนในราคาขยะ ราคาขยะอาจมีความผันผวนที่ไม่คาดคิด เช่น การปรับปรุงในระบบการรับซื้อขยะ.

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอแผนกำหนดกิจกรรมและกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างข้อได้เปรียบและลดความเสี่ยงในธุรกิจขยะส่งออกของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขยะส่งออก ที่ควรรู้

 1. ขยะ (Waste)
  • คำอธิบายเพิ่ม ขยะคือวัสดุหรือวัตถุที่ถูกทิ้งท้ายทายหรือไม่ได้ใช้งานแล้ว โดยมักมีการตัดสินใจในการจัดการหรือกำจัดขยะเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ.
 2. รีไซเคิล (Recycle)
  • คำอธิบายเพิ่ม การรีไซเคิลคือกระบวนการการนำขยะที่ถูกทิ้งมาใช้ใหม่หรือแปลงเป็นวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยไม่ต้องทิ้งขยะออกไป.
 3. บริหารจัดการขยะ (Waste Management)
  • คำอธิบายเพิ่ม บริหารจัดการขยะคือกระบวนการวางแผนและการดำเนินงานในการจัดการขยะเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ.
 4. การสร้างรายได้ (Revenue Generation)
  • คำอธิบายเพิ่ม การสร้างรายได้คือกระบวนการที่ธุรกิจขยะส่งออกนำขยะหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าจากขยะมาขายหรือส่งออกเพื่อก่อให้เกิดรายได้.
 5. การจัดการขยะอันสร้างมลพิษ (Hazardous Waste Management)
  • คำอธิบายเพิ่ม การจัดการขยะอันสร้างมลพิษคือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะที่มีสารที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์.
 6. สาธารณสุข (Public Health)
  • คำอธิบายเพิ่ม สาธารณสุขเป็นสถานะที่มนุษย์และสังคมมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย, และการจัดการขยะมีผลต่อสาธารณสุข.
 7. การลดขยะ (Waste Reduction)
  • คำอธิบายเพิ่ม การลดขยะคือกระบวนการลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้นโดยการใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การรีไซเคิลและการลดการใช้งานขยะ.
 8. การตีราคาเพิ่ม (Value Addition)
  • คำอธิบายเพิ่ม การตีราคาเพิ่มคือกระบวนการเพิ่มคุณค่าให้กับขยะหรือวัสดุโดยการแปรรูปหรือนำมาใช้ใหม่ในรูปแบบที่มีราคาสูงกว่า.
 9. สิ่งแวดล้อม (Environment)
  • คำอธิบายเพิ่ม สิ่งแวดล้อมคือทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมภายนอก, รวมถึงอากาศ, น้ำ, พื้นดิน, และสิ่งมีชีวิต.
 10. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control)
  • คำอธิบายเพิ่ม การตรวจสอบคุณภาพคือกระบวนการตรวจสอบและรับรองว่าผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่สร้างจากขยะมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด.

คำศัพท์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจขยะส่งออกและการจัดการขยะ ความเข้าใจเรื่องนี้จะช่วยให้คุณเป็นนักธุรกิจขยะส่งออกที่เก่งและมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาธุรกิจของคุณ.

ธุรกิจ ขยะส่งออก ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจขยะส่งออกจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดที่ใช้ในประเทศของคุณและรูปแบบธุรกิจของคุณเอง โดยทั่วไปแล้ว การจดทะเบียนอาจจำเป็นในด้านต่อไปนี้

 1. จดทะเบียนธุรกิจ คุณอาจต้องจดทะเบียนธุรกิจของคุณเป็นบริษัทหรือธุรกิจร่วมทุนตามกฎหมายของประเทศคุณ.
 2. การรับรองและอนุญาต ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดในประเทศของคุณ คุณอาจต้องขอรับรองหรืออนุญาตในการดำเนินกิจการธุรกิจขยะส่งออก.
 3. สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ถ้าคุณมีเทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะหรือการรีไซเคิล, คุณอาจต้องขอสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสำหรับนวัตกรรมของคุณ.
 4. ลิขสิทธิ์ หากคุณมีแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์เฉพาะที่คุณต้องการป้องกันจากการละเมิดลิขสิทธิ์ คุณอาจต้องจดทะเบียนลิขสิทธิ์.
 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีอื่น ๆ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีอื่น ๆ ที่อาจเป็นหน้าที่ของคุณตามกฎหมายท้องถิ่น.
 6. การจัดสรรทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากรเช่น พื้นที่โรงงาน การจัดการความปลอดภัย และการอนุญาตการใช้ดินสามารถเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจขยะส่งออก.
 7. อนุญาตในการขนส่งขยะ ถ้าคุณมีกิจกรรมขนส่งขยะออกจากสถานที่ต่าง ๆ คุณอาจต้องขออนุญาตในการขนส่งขยะ.
 8. ความปลอดภัยและสุขภาพ ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการจัดการขยะส่งออกต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด.
 9. การรับรองคุณภาพ การรับรองคุณภาพสินค้าหรือบริการของคุณอาจจำเป็นเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของสินค้าหรือบริการของคุณ.
 10. การเปิดบัญชีธนาคารและการเงิน คุณจะต้องเปิดบัญชีธนาคารธุรกิจและรวมการจัดการเรื่องการเงินเข้ากับการดำเนินธุรกิจขยะส่งออก.

โปรดทราบว่าข้อกำหนดและข้อกำหนดเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค ดังนั้นควรปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทนายความที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจของคุณเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดที่เป็นที่ยอมรับในพื้นที่ของคุณ.

บริษัท ธุรกิจขยะส่งออก เสียภาษีอย่างไร

การเสียภาษีในธุรกิจขยะส่งออกขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษีในประเทศของคุณ และประเภทธุรกิจขยะส่งออกที่คุณดำเนินการ โดยทั่วไปแล้วมีภาษีที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจขยะส่งออกต่อไปนี้

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขยะส่งออกในรูปแบบบุคคลธรรมดาและได้รับรายได้จากธุรกิจนี้ คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลตามกฎหมายภาษีในประเทศของคุณ.
 2. ภาษีเงินได้บริษัท (Corporate Income Tax) หากคุณเป็นบริษัทหรือธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล คุณต้องเสียภาษีเงินได้บริษัทตามกฎหมายภาษีในประเทศของคุณสำหรับกำไรที่ได้จากธุรกิจขยะส่งออก.
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากลูกค้าในกระบวนการการขายสินค้าหรือบริการ หากธุรกิจขยะส่งออกขายสินค้าหรือบริการ คุณอาจต้องเสีย VAT ตามกฎหมายภาษีในประเทศของคุณ แต่อาจมีกฎหมายที่ยกเว้นการเสีย VAT สำหรับบางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะรีไซเคิลหรือสิ่งที่ส่งออก.
 4. ภาษีท้องถิ่น (Local Taxes) บางที่อาจเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นหรืออื่น ๆ ตามกฎหมายท้องถิ่นที่มีผลต่อธุรกิจขยะส่งออกในพื้นที่นั้น.
 5. ภาษีสิ่งแวดล้อม (Environmental Taxes) บางประเทศมีภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เช่น ภาษีการจัดการขยะหรือการใช้พื้นที่สำหรับการจัดเก็บขยะ.
 6. ภาษีอื่น ๆ ภายนอกจากภาษีที่กล่าวมาข้างต้น ยังอาจมีภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขยะส่งออก ขึ้นอยู่กับกฎหมายและกำหนดการในแต่ละประเทศ.

ควรรับคำปรึกษาจากนักบริหารภาษีหรือทนายความที่เชี่ยวชาญในกฎหมายภาษีในประเทศของคุณเพื่อทราบข้อมูลและการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีในธุรกิจขยะส่งออกของคุณ.

โรงแรมและรีสอร์ท
ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของกรรมการ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )