21 ธค ขยายเวลาขอคืนภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอขยายเวลาการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
[Total: 43 Average: 5]

บริษัทฯ มีความประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอขยายเวลาการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขยายเวลาขอคืนภาษี ข้อหารือที่ กค 0811/พ.17149
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.17149
วันที่
: 21 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอขยายเวลาการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 84/1
ข้อหารือ
: บริษัทฯ มีความประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทฯ ได้
นำเข้าสินค้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
1. นำเข้าสินค้าเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2538 โดยชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าตาม
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรของกรมศุลกากรเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2538 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 91,257
บาท และนำเข้าสินค้าเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2538 โดยชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าตามใบเสร็จ
ของกรมศุลกากรเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2538 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 134,675 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจาก
การนำเข้า 225,932 บาท
บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติมขอคืนภาษีซื้อจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าวโดยถือเป็น
ภาษีซื้อของเดือนมีนาคม 2538 โดยยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติม เพื่อขอคืนภาษีซื้อดังกล่าวรวมกับภาษีซื้อ
อื่น เมื่อเดือนสิงหาคม 2538 ซึ่งเป็นการขอคืนภาษีซื้อผิดเดือนภาษีเพราะภาษีซื้อจากการนำเข้าดังกล่าว
เป็นภาษีซื้อของเดือนเมษายน 2538 ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รับการงดเบี้ยปรับจากการยื่นภาษีซื้อผิดเดือนภาษี
และได้รับแจ้งว่าจะไม่ได้รับการคืนภาษีดังกล่าวเนื่องจากบริษัทฯ ยังมิได้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีซื้อดังกล่าว
ซึ่งเป็นของเดือนเมษายน 2538
2. นำเข้าสินค้าเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2538 โดยชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าตาม
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรของกรมศุลกากรเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2538 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
46,438 บาท
บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติมเพื่อขอคืนภาษีซื้อจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าว โดย
ถือเป็นภาษีซื้อของเดือนเมษายน 2538 โดยยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติมเพื่อขอคืนภาษีซื้อดังกล่าวรวมกับ
ภาษีซื้ออื่นเมื่อเดือนสิงหาคม 2538 ซึ่งเป็นการขอคืนภาษีซื้อผิดเดือนภาษี เพราะภาษีซื้อจากการนำเข้า
ดังกล่าวเป็นภาษีซื้อของเดือนพฤษภาคม 2538 ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รับการงดเบี้ยปรับจากการยื่นภาษีซื้อผิด
เดือนภาษีแล้วและได้รับแจ้งว่าจะไม่ได้รับคืนภาษีซื้อดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ยังมิได้ยื่นคำร้องขอคืน
ภาษีซื้อดังกล่าวซึ่งเป็นของเดือนพฤษภาคม 2538
บริษัทฯ มีความประสงค์จะขอคืนภาษีซื้อจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าว แต่เนื่องจากการ
ขอคืนภาษีตามมาตรา 84/1 แห่งประมวลรัษฎากร ต้องขอคืนภายใน 3 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดยื่น
แบบแสดงรายการภาษีสำหรับเดือนภาษี และบริษัทฯ มิได้ยื่นคำร้องขอคืนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
เนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2539 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ
ระบบการทำงานภายในบริษัทฯ ประกอบกับพนักงานบัญชีที่มาจากทีมผู้ถือหุ้น และผู้บริหารชุดเดิมซึ่งลาออก
ยกทีมกระทันหัน ทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาในการจัดทำบัญชี จึงไม่มีผู้ที่รู้ด้านระบบบัญชีและภาษีอากร
ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการยื่นแบบขอคืนภาษี ซึ่งบริษัทฯ มิได้มีเจตนา แต่เข้าใจผิดทางปฏิบัติในการยื่น
แบบ บริษัทฯ ไม่เข้าใจข้อกฎหมายและมิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี บริษัทฯ จึงขอขยายเวลาการยื่น
คำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังกล่าวด้วย
แนววินิจฉัย
: เนื่องจากกำหนดเวลาในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 84/1 แห่งประมวลรัษฎากร
ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรขยายเวลาการยื่นคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่
อย่างใด จึงไม่อาจพิจารณาคำร้องขอของบริษัทฯ ได้
เลขตู้
: 61/27357

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top