ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอขยายเวลาการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับทำบัญชี.COM | การประเมินภาษีอากรโดยเจ้าหน้าที่ หมายเรียก?

บริษัทฯ มีความประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอขยายเวลาการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ขยายเวลาขอคืนภาษี ข้อหารือที่ กค 0811/พ.17149
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.17149
วันที่
: 21 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอขยายเวลาการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 84/1
ข้อหารือ
: บริษัทฯ มีความประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีบริษัทฯ ได้
นำเข้าสินค้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
1. นำเข้าสินค้าเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2538 โดยชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าตาม
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรของกรมศุลกากรเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2538 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 91,257
บาท และนำเข้าสินค้าเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2538 โดยชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าตามใบเสร็จ
ของกรมศุลกากรเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2538 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 134,675 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจาก
การนำเข้า 225,932 บาท
บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติมขอคืนภาษีซื้อจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าวโดยถือเป็น
ภาษีซื้อของเดือนมีนาคม 2538 โดยยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติม เพื่อขอคืนภาษีซื้อดังกล่าวรวมกับภาษีซื้อ
อื่น เมื่อเดือนสิงหาคม 2538 ซึ่งเป็นการขอคืนภาษีซื้อผิดเดือนภาษีเพราะภาษีซื้อจากการนำเข้าดังกล่าว
เป็นภาษีซื้อของเดือนเมษายน 2538 ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รับการงดเบี้ยปรับจากการยื่นภาษีซื้อผิดเดือนภาษี
และได้รับแจ้งว่าจะไม่ได้รับการคืนภาษีดังกล่าวเนื่องจากบริษัทฯ ยังมิได้ยื่นคำร้องขอคืนภาษีซื้อดังกล่าว
ซึ่งเป็นของเดือนเมษายน 2538
2. นำเข้าสินค้าเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2538 โดยชำระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าตาม
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีอากรของกรมศุลกากรเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2538 จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
46,438 บาท
บริษัทฯ ได้ยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติมเพื่อขอคืนภาษีซื้อจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าว โดย
ถือเป็นภาษีซื้อของเดือนเมษายน 2538 โดยยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติมเพื่อขอคืนภาษีซื้อดังกล่าวรวมกับ
ภาษีซื้ออื่นเมื่อเดือนสิงหาคม 2538 ซึ่งเป็นการขอคืนภาษีซื้อผิดเดือนภาษี เพราะภาษีซื้อจากการนำเข้า
ดังกล่าวเป็นภาษีซื้อของเดือนพฤษภาคม 2538 ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รับการงดเบี้ยปรับจากการยื่นภาษีซื้อผิด
เดือนภาษีแล้วและได้รับแจ้งว่าจะไม่ได้รับคืนภาษีซื้อดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ยังมิได้ยื่นคำร้องขอคืน
ภาษีซื้อดังกล่าวซึ่งเป็นของเดือนพฤษภาคม 2538
บริษัทฯ มีความประสงค์จะขอคืนภาษีซื้อจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าว แต่เนื่องจากการ
ขอคืนภาษีตามมาตรา 84/1 แห่งประมวลรัษฎากร ต้องขอคืนภายใน 3 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดยื่น
แบบแสดงรายการภาษีสำหรับเดือนภาษี และบริษัทฯ มิได้ยื่นคำร้องขอคืนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
เนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2539 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ
ระบบการทำงานภายในบริษัทฯ ประกอบกับพนักงานบัญชีที่มาจากทีมผู้ถือหุ้น และผู้บริหารชุดเดิมซึ่งลาออก
ยกทีมกระทันหัน ทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาในการจัดทำบัญชี จึงไม่มีผู้ที่รู้ด้านระบบบัญชีและภาษีอากร
ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการยื่นแบบขอคืนภาษี ซึ่งบริษัทฯ มิได้มีเจตนา แต่เข้าใจผิดทางปฏิบัติในการยื่น
แบบ บริษัทฯ ไม่เข้าใจข้อกฎหมายและมิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี บริษัทฯ จึงขอขยายเวลาการยื่น
คำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีดังกล่าวด้วย
แนววินิจฉัย
: เนื่องจากกำหนดเวลาในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 84/1 แห่งประมวลรัษฎากร
ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรขยายเวลาการยื่นคำร้องขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่
อย่างใด จึงไม่อาจพิจารณาคำร้องขอของบริษัทฯ ได้
เลขตู้
: 61/27357
Click to rate this post!
[Total: 84 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )