ขอคืนสัญญาค้ำประกัน การขอคืนต้นฉบับสัญญาค้ำประกันของธนาคาร

รับทำบัญชี.COM | ขอคืนสัญญาค้ำประกัน การขอคืนต้นฉบับสัญญา?

Click to rate this post!
[Total: 120 Average: 5]

กรณีมีคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางให้เพิกถอนการประเมินภาษีอากรทั้งหมด

ขอคืนสัญญาค้ำประกัน
การขอคืนต้นฉบับสัญญาค้ำประกันของธนาคาร
ขอคืนสัญญาค้ำประกัน การขอคืนต้นฉบับสัญญาค้ำประกันของธนาคาร
ข้อหารือที่ กค 0811/พ.17877
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.17877
วันที่
: 30 ธันวาคม 2540
เรื่อง
: การขอคืนต้นฉบับสัญญาค้ำประกันของธนาคาร
ข้อกฎหมาย
: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ
: กรณีมีคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางให้เพิกถอนการประเมินภาษีอากรทั้งหมด แต่
กรมสรรพากรได้ยื่นอุทธรณ์คดี ดังกล่าว และศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ดังนั้น หนังสือสัญญาค้ำประกันการชำระภาษีอากรของธนาคารหมดภาระผูกพันแล้วหรือไม่
แนววินิจฉัย
: หนังสือสัญญาค้ำประกันเพื่อเป็นประกันการชำระภาษี และขอทุเลาการชำระภาษีจนกว่าจะมี
คำพิพากษาถึงที่สุดนั้น ระบุว่าผู้ค้ำประกันยอมผูกพันตนชำระเงินแทนจนครบหากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้บริษัทต้องเสียภาษีและบริษัทฯ ไม่ชำระภาษีตามคำพิพากษาหรือชำระไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เมื่อยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด สัญญาค้ำประกันดังกล่าวจึงไม่หมดภาระผูกพัน
เลขตู้
: 60/26266

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )