ขอคืนสัญญาค้ำประกัน การขอคืนต้นฉบับสัญญาค้ำประกันของธนาคาร

พลาด 60 ขอคืนสัญญาค้ำประกัน การขอคืนต้นฉบับสัญญา

Click to rate this post!
[Total: 93 Average: 5]

กรณีมีคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางให้เพิกถอนการประเมินภาษีอากรทั้งหมด

ขอคืนสัญญาค้ำประกัน
การขอคืนต้นฉบับสัญญาค้ำประกันของธนาคาร
ขอคืนสัญญาค้ำประกัน การขอคืนต้นฉบับสัญญาค้ำประกันของธนาคาร
ข้อหารือที่ กค 0811/พ.17877
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.17877
วันที่
: 30 ธันวาคม 2540
เรื่อง
: การขอคืนต้นฉบับสัญญาค้ำประกันของธนาคาร
ข้อกฎหมาย
: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ
: กรณีมีคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางให้เพิกถอนการประเมินภาษีอากรทั้งหมด แต่
กรมสรรพากรได้ยื่นอุทธรณ์คดี ดังกล่าว และศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ดังนั้น หนังสือสัญญาค้ำประกันการชำระภาษีอากรของธนาคารหมดภาระผูกพันแล้วหรือไม่
แนววินิจฉัย
: หนังสือสัญญาค้ำประกันเพื่อเป็นประกันการชำระภาษี และขอทุเลาการชำระภาษีจนกว่าจะมี
คำพิพากษาถึงที่สุดนั้น ระบุว่าผู้ค้ำประกันยอมผูกพันตนชำระเงินแทนจนครบหากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้บริษัทต้องเสียภาษีและบริษัทฯ ไม่ชำระภาษีตามคำพิพากษาหรือชำระไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เมื่อยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด สัญญาค้ำประกันดังกล่าวจึงไม่หมดภาระผูกพัน
เลขตู้
: 60/26266

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 23, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top