อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์

1 วิธี อยาก ขอคืนอากรแสตมป์ อายุความขอคืน การขอคืนอากรแสตมป์

Click to rate this post!
[Total: 221 Average: 5]

ขอคืนอากรแสตมป์

ข้อหารือที่ กค 0702/4997
เลขที่หนังสือ
: กค 0702/4997
วันที่
: 4 สิงหาคม 2563
เรื่อง
: อากรแสตมป์ กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์
ข้อกฎหมาย
: พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 678) พ.ศ.2562
ข้อหารือ
กรณีการขอคืนเงินค่าอากรแสตมป์ มีข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 678) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ออกใบรับสำหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในเมื่อนิติกรรมที่เป็นเหตุให้ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย และเกิดขึ้นจากโครงการการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัยจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี สำหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการ เฉพาะการโอนให้แก่ผู้ซื้อทอดตลาดที่ได้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ สำหรับการขายทอดตลาดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และเนื่องจากกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 แต่มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปถึงการขายทอดตลาดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดในกรณีดังกล่าวได้มีการชำระค่าอากรแสตมป์ไว้แล้ว จึงขอทราบว่า ผู้ซื้อทรัพย์สินที่ได้ชำระค่าอากรแสตมป์ไว้แล้วนั้น จะสามารถขอคืนค่าอากรแสตมป์ได้หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย
กรณีที่พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 678) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ออกใบรับสำหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ในเมื่อนิติกรรมที่เป็นเหตุให้ออกใบรับนั้นมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย และเกิดขึ้นจากโครงการการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัยจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี สำหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการ เฉพาะการโอนให้แก่ผู้ซื้อทอดตลาดที่ได้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ สำหรับการขายทอดตลาดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป หากผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดในกรณีดังกล่าวได้มีการชำระค่าอากรแสตมป์ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เข้าลักษณะเป็นการเสียอากรโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนค่าอากรได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันเสียอากร ตามมาตรา 193/30 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เลขตู้
: 83/40944

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top