รับทำบัญชี.COM | ของที่ระลึกมีกี่ประเภทอะไรบ้างยอดนิยมเก๋ๆ?

แผนธุรกิจของที่ระลึก

การเริ่มต้นธุรกิจธุรกิจของที่ระลึกเป็นกระบวนการที่ต้องการการวางแผนและการดำเนินการอย่างรอบคอบ ดังนั้นนี่คือขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจของที่ระลึก

 1. วางแผนธุรกิจ (Business Planning)
  • สำรวจและวางแผนธุรกิจของคุณโดยรอบ. ระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณ, ตลาดเป้าหมาย, ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณจะขาย, การจัดการการเงิน, และแผนการเสริมการขาย.
 2. ศึกษาตลาด (Market Research)
  • ศึกษาตลาดและคำนวณความต้องการของลูกค้า. หาข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งขัน, ตลาดเป้าหมาย, และโอกาสทางธุรกิจ.
 3. การวางแผนการเงิน (Financial Planning)
  • วางแผนการเงินของคุณโดยรวบรวมค่าใช้จ่ายเริ่มต้น ทุนทรัพย์สินทุนต้นแบบ, รายรับและกำไรที่คาดหวัง, และระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้ในการคืนทุนทรัพย์.
 4. จดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration)
  • จดทะเบียนธุรกิจของคุณในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเรียกรับหมายเลขประจำตัวธุรกิจ (Business Identification Number) หากเป็นที่จำเป็น.
 5. เลือกโครงสร้างธุรกิจ (Choose Business Structure)
  • เลือกโครงสร้างธุรกิจที่เหมาะกับคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทห้างหุ้นส่วน, หรือธุรกิจร่วมทุน.
 6. ข้อมูลทางกฎหมาย (Legal Requirements)
  • รับคำแนะนำจากทนายความเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับธุรกิจของคุณ เช่น สัญญาการจ้างงาน, การลงทะเบียนทางภาษี, และอื่น ๆ.
 7. คำนวณการเงิน (Financial Calculations)
  • คำนวณค่าใช้จ่ายและราคาสินค้าหรือบริการของคุณให้แน่ใจว่าคุณสามารถรอดรับกำไรในระยะยาว.
 8. การเลือกสถานที่ (Location Selection)
  • เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ ซึ่งต้องตรงกับกำหนดการขายและการบริการของคุณ.
 9. การตรวจสอบข้อมูลทางธุรกิจ (Business Checking)
  • เปิดบัญชีธนาคารธุรกิจแยกจากบัญชีส่วนบุคคลของคุณเพื่อการบริหารจัดการการเงินของธุรกิจ.
 10. การตลาดและโฆษณา (Marketing and Advertising)
  • สร้างแผนการตลาดและโฆษณาเพื่อเพิ่มความรู้สึกในตลาดและสร้างลูกค้า.
 11. การรับสิ่งมอบต่อ (Sourcing Supplies)
  • หาแหล่งที่มาของวัสดุและสินค้าที่คุณต้องการในธุรกิจของคุณ.
 12. การจ้างงาน (Hiring)
  • หากคุณต้องการพนักงาน สรรหาและเลือกบุคคลที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ.
 13. การเปิดร้านและบริการ (Opening and Operations)
  • เริ่มต้นการให้บริการหรือการผลิตตามแผนธุรกิจของคุณและบริหารการดำเนินงานของธุรกิจให้เป็นไปตามแผน.
 14. การติดต่อกับลูกค้า (Customer Engagement)
  • สร้างความสัมพันธ์ด้วยลูกค้าและติดต่อกับพวกเขาเพื่อรับข้อเสนอแนะและข้อมูลจากพวกเขา.
 15. ตรวจสอบและปรับปรุง (Review and Adapt)
  • ตรวจสอบผลลัพธ์ของธุรกิจของคุณอย่างสม่ำเสมอและปรับแผนการทำงานของคุณตามความจำเป็น.
 16. การเริ่มขึ้นต้นด้วยน้ำหนึ่ง (Start Small)
  • หากเป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณ คิดให้เริ่มต้นเล็ก ๆ และขยายธุรกิจของคุณเมื่อคุณมีความเชื่อมั่นและความเสถียร.

การเริ่มต้นธุรกิจธุรกิจของที่ระลึกเป็นแผนการรายละเอียดและค่อย ๆ สร้างความเข้าใจและปรับปรุงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม คุณอาจค้นหาคำแนะนำจากองค์กรสนับสนุนธุรกิจเล็ก ๆ ในพื้นที่ของคุณหรือปรึกษากับที่ปรึกษาทางธุรกิจเพื่อรับคำแนะนำและคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจของที่ระลึก

ขอแสดงตัวอย่างรายรับและรายจ่ายของธุรกิจของที่ระลึกในรูปแบบของ comparison table ดังนี้

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
การขายสินค้า 50,000 20,000
บริการค่าสินเชื่อ 10,000 5,000
การลงโฆษณา 5,000 2,000
ค่าเช่าสถานที่ 8,000 8,000
ค่าจ้างพนักงาน 15,000 15,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 2,000 1,000
รวมรายรับ 70,000
รวมรายจ่าย 51,000
กำไรสุทธิ 19,000

ในตัวอย่างนี้, รายรับและรายจ่ายของธุรกิจของที่ระลึกถูกแสดงในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบ โดยรายรับแต่ละรายการถูกแสดงอยู่ในคอลัมน์ที่สอง และรายจ่ายแต่ละรายการถูกแสดงอยู่ในคอลัมน์ที่สาม ในส่วนท้ายของตาราง, รวมรายรับและรายจ่ายถูกแสดงเพื่อคำนวณกำไรสุทธิของธุรกิจของที่ระลึก ในตัวอย่างนี้, กำไรสุทธิคือ 19,000 บาท ซึ่งคือผลต่างระหว่างรายรับรวมและรายจ่ายรวมของธุรกิจนี้ในช่วงเวลาที่ระบุไว้ในตาราง.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของที่ระลึก

การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถทราบเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นข้อดีและข้อเสียของธุรกิจของที่ระลึก รวมถึงโอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

Strengths (ข้อแข็งของธุรกิจของที่ระลึก)

 1. การผลิตที่มีคุณภาพสูง ที่ระลึกมีความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด.
 2. ยี่ห้อและสิทธิบัตรทางการค้า ที่ระลึกอาจมียี่ห้อและสิทธิบัตรทางการค้าที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้าและป้องกันการลองแกล้งจากคู่แข่ง.
 3. การตลาดแบบหลากหลาย ที่ระลึกอาจมีหลากหลายสินค้าหรือบริการที่มีตลาดกว้างขวางและหลายกลุ่มเป้าหมาย.
 4. การบริการลูกค้าที่ดี ที่ระลึกอาจมีการบริการลูกค้าที่ดีและมีความพร้อมที่จะรับฟังความคิดเสนอแนะจากลูกค้า.

Weaknesses (ข้ออ่อนของธุรกิจของที่ระลึก)

 1. ระบบการจัดการแย่ ขาดระบบการจัดการที่เหมาะสมอาจทำให้การดำเนินธุรกิจของที่ระลึกเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น.
 2. ข้อจำกัดทางการเงิน การมีทุนจำกัดอาจทำให้ยากในการลงทุนในการสร้างสินค้าหรือบริการใหม่.
 3. การตลาดไม่เพียงพอ ที่ระลึกอาจมีข้อจำกัดในการตลาดหรือการโฆษณาที่ไม่เพียงพอเพื่อเติบโต.

Opportunities (โอกาสสำหรับธุรกิจของที่ระลึก)

 1. ตลาดขยายอย่างรวดเร็ว มีโอกาสในการขยายธุรกิจของที่ระลึกไปยังตลาดใหม่หรือรวดเร็วเนื่องจากความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้น.
 2. นวัตกรรมใหม่ โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่สามารถเสริมสร้างรายได้และดึงดูดลูกค้าใหม่.
 3. การขยายธุรกิจออนไลน์ การเติบโตในโลกออนไลน์และการขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นโอกาสที่สำคัญในยุคปัจจุบัน.

Threats (อุปสรรคสำหรับธุรกิจของที่ระลึก)

 1. การแข่งขันรุนแรง มีคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งอาจทำให้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น.
 2. เปลี่ยนแปลงในกฎหมายและระเบียบ เปลี่ยนแปลงในกฎหมายทางธุรกิจหรือระเบียบการแข่งขันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ.
 3. ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการเงินของที่ระลึก.

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้ธุรกิจของที่ระลึกเข้าใจแนวทางที่ดีที่สุดในการนำเสนอและแก้ไขปัญหา โดยการใช้ข้อแข็งของธุรกิจในการนำเสนอโอกาสและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต.

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจของที่ระลึก

การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถทราบเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นข้อดีและข้อเสียของธุรกิจของที่ระลึก รวมถึงโอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

Strengths (ข้อแข็งของธุรกิจของที่ระลึก)

 1. การผลิตที่มีคุณภาพสูง ที่ระลึกมีความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด.
 2. ยี่ห้อและสิทธิบัตรทางการค้า ที่ระลึกอาจมียี่ห้อและสิทธิบัตรทางการค้าที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้าและป้องกันการลองแกล้งจากคู่แข่ง.
 3. การตลาดแบบหลากหลาย ที่ระลึกอาจมีหลากหลายสินค้าหรือบริการที่มีตลาดกว้างขวางและหลายกลุ่มเป้าหมาย.
 4. การบริการลูกค้าที่ดี ที่ระลึกอาจมีการบริการลูกค้าที่ดีและมีความพร้อมที่จะรับฟังความคิดเสนอแนะจากลูกค้า.

Weaknesses (ข้ออ่อนของธุรกิจของที่ระลึก)

 1. ระบบการจัดการแย่ ขาดระบบการจัดการที่เหมาะสมอาจทำให้การดำเนินธุรกิจของที่ระลึกเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น.
 2. ข้อจำกัดทางการเงิน การมีทุนจำกัดอาจทำให้ยากในการลงทุนในการสร้างสินค้าหรือบริการใหม่.
 3. การตลาดไม่เพียงพอ ที่ระลึกอาจมีข้อจำกัดในการตลาดหรือการโฆษณาที่ไม่เพียงพอเพื่อเติบโต.

Opportunities (โอกาสสำหรับธุรกิจของที่ระลึก)

 1. ตลาดขยายอย่างรวดเร็ว มีโอกาสในการขยายธุรกิจของที่ระลึกไปยังตลาดใหม่หรือรวดเร็วเนื่องจากความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้น.
 2. นวัตกรรมใหม่ โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่สามารถเสริมสร้างรายได้และดึงดูดลูกค้าใหม่.
 3. การขยายธุรกิจออนไลน์ การเติบโตในโลกออนไลน์และการขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นโอกาสที่สำคัญในยุคปัจจุบัน.

Threats (อุปสรรคสำหรับธุรกิจของที่ระลึก)

 1. การแข่งขันรุนแรง มีคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งอาจทำให้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น.
 2. เปลี่ยนแปลงในกฎหมายและระเบียบ เปลี่ยนแปลงในกฎหมายทางธุรกิจหรือระเบียบการแข่งขันอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ.
 3. ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการเงินของที่ระลึก.

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้ธุรกิจของที่ระลึกเข้าใจแนวทางที่ดีที่สุดในการนำเสนอและแก้ไขปัญหา โดยการใช้ข้อแข็งของธุรกิจในการนำเสนอโอกาสและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจของที่ระลึก ที่ควรรู้

 1. บริษัท (Company) – องค์กรหรือธุรกิจที่มีการลงทุนและดำเนินกิจการเพื่อผลกำไรหรือการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ในแวดวงที่ระลึก.
 2. สินค้า (Product) – สิ่งของหรือบริการที่ธุรกิจของที่ระลึกผลิตหรือให้บริการให้กับลูกค้า.
 3. ตลาด (Market) – กลุ่มคนหรือองค์กรที่มีความต้องการและความสนใจในสินค้าหรือบริการของที่ระลึก.
 4. การตลาด (Marketing) – กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการสร้างความตระหนักให้กับสินค้าหรือบริการของที่ระลึกให้แก่ลูกค้า.
 5. กำไร (Profit) – จำนวนเงินที่รายได้รวมลบด้วยรายจ่ายรวมของธุรกิจของที่ระลึก.
 6. การบริหาร (Management) – กระบวนการในการดำเนินธุรกิจของที่ระลึก รวมถึงการบริหารทรัพยากรและการตัดสินใจ.
 7. การเจริญเติบโต (Growth) – การขยายธุรกิจของที่ระลึกในมิติต่าง ๆ เช่น การเพิ่มยอดขาย, การขยายตลาด, หรือการเข้าสู่ตลาดใหม่.
 8. การย่อยขาย (Retail) – การขายสินค้าหรือบริการโดยตรงแก่ลูกค้าที่สุดของธุรกิจ, โดยปกติจะเป็นการขายส่วนต่อประชาชน.
 9. ความยั่งยืน (Sustainability) – ความพยายามในการดำเนินธุรกิจของที่ระลึกโดยให้ความสำคัญกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม.
 10. การอยู่รอด (Survival) – ความสามารถในการรักษาการดำเนินธุรกิจของที่ระลึกให้ยังคงดำเนินไปได้ในระยะยาวโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันรุนแรงหรือปัญหาทางธุรกิจ.

คำศัพท์เหล่านี้เป็นพื้นฐานและเป็นสำคัญสำหรับการเข้าใจและดำเนินธุรกิจของที่ระลึกอย่างเหมาะสมในตลาดและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง.

ธุรกิจ ของที่ระลึก ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจของที่ระลึกต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่แตกต่างไปในแต่ละประเทศและพื้นที่ การจดทะเบียนขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและที่ตั้งของธุรกิจนั้น ๆ ดังนั้น ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นแนวทางทั่วไปและอาจต้องปรับเปลี่ยนตามกฎหมายและระเบียบของสถานที่ที่ธุรกิจของที่ระลึกตั้งอยู่

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ ธุรกิจของที่ระลึกจำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นธุรกิจในประเทศหรือพื้นที่ที่มีการดำเนินธุรกิจ การจดทะเบียนนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่กำหนดโดยหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เช่น การจดทะเบียนบริษัทหรือธุรกิจทางการค้า.
 2. การรับอนุญาตและสิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้า หากธุรกิจของที่ระลึกมีเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ทางการค้า, ควรทำการลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าและได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายนั้นตามกฎหมายท้องถิ่น.
 3. สิทธิบัตรทางการค้า ถ้าธุรกิจของที่ระลึกมีการประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ที่มีคุณค่าทางธุรกิจ, การขอสิทธิบัตรทางการค้า (Patent) เพื่อป้องกันคนอื่นไม่ให้ทำซ้ำนั้นอาจเป็นสิ่งสำคัญ.
 4. การจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ หากธุรกิจของที่ระลึกมีการตลาดหรือขายสินค้าออนไลน์, ควรพิจารณาการจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain Name) และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ต.
 5. การจดทะเบียนธุรกิจที่เป็นธุรกิจควบคุม หากธุรกิจของที่ระลึกมีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมในสาขาหรือกลุ่มธุรกิจที่เป็นวิชาชีพควบคุม เช่น การเดินทาง, การแพทย์, การศึกษา, ควรจดทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ.
 6. การรับอนุญาตและสิทธิ์ทางระบบควบคุมการสัมผัสทางอากาศ หากธุรกิจของที่ระลึกเกี่ยวข้องกับการใช้ทางอากาศ (เช่น การใช้เครื่องบินส่วนตัว) ควรปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรับอนุญาตตามกฎหมายการบิน.
 7. การจดทะเบียนสถานประกอบการ หากธุรกิจของที่ระลึกต้องการสถานที่ทำงานหรือสำนักงาน ควรจดทะเบียนสถานประกอบการในสถานที่ที่เหมาะสมตามกฎหมายท้องถิ่น.
 8. การรับอนุญาตอาคาร หากคุณก่อสร้างหรือเปลี่ยนแปลงอาคารสำหรับธุรกิจของที่ระลึก, คุณอาจต้องขออนุญาตให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบอาคารและสิ่งแวดล้อม.
 9. ภาษีธุรกิจ คุณต้องทำการลงทะเบียนเพื่อชำระภาษีธุรกิจในประเทศหรือพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ.
 10. การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจ้างงาน, การจ่ายค่าจ้าง, และการรักษาเงื่อนไขที่ดีต่อพนักงาน.

คำแนะนำที่ดีคือ ให้ติดต่อหน่วยงานรัฐบาลหรือนักทนายที่เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายธุรกิจเพื่อขอคำปรึกษาและแนวทางการจดทะเบียนที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของที่ระลึกของคุณในสถานที่ที่คุณต้องการดำเนินกิจการ.

บริษัท ธุรกิจของที่ระลึก เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจของที่ระลึกจะต้องชำระภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศหรือพื้นที่ที่ธุรกิจนั้นดำเนินกิจการ ภาษีและค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและสถานที่ที่ธุรกิจนั้นตั้งอยู่ นี่คือภาษีและค่าใช้จ่ายที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของที่ระลึก

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากธุรกิจของที่ระลึกเป็นธุรกิจรูปแบบรายรับรายจ่าย (sole proprietorship) หรือบริษัทที่เป็นบุคคลธรรมดา, เจ้าของธุรกิจจะต้องรับผิดชอบชำระภาษีเงินได้ส่วนบุคคลจากกำไรที่ได้จากธุรกิจนั้น.
 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) หากธุรกิจของที่ระลึกเป็นบริษัทหรือนิติบุคคล, บริษัทจะต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรที่ได้จากธุรกิจ.
 3. ภาษีขาย (Sales Tax or Value Added Tax – VAT) ภาษีขายคิดจากมูลค่าเพิ่มของสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจขายให้แก่ลูกค้า ต้องสมัครรับรหัสภาษีขายและแสดงการเรียกเก็บภาษีในใบกำกับภาษี.
 4. ภาษีธุรกิจ (Business Tax) บางประเทศมีภาษีธุรกิจสำหรับธุรกิจที่กำไรต่ำหรือมีการจดทะเบียนเป็นรายเฉพาะกิจการ.
 5. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Property Tax) หากธุรกิจของที่ระลึกเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เช่น สำนักงานหรือโรงงาน จะต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.
 6. ภาษีสิ่งแวดล้อม (Environmental Tax) ธุรกิจที่ส่งออกหรือผลิตสินค้าหรือบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาจต้องชำระภาษีสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายท้องถิ่น.
 7. ค่าใช้จ่ายสำหรับการขออนุญาตและใบอนุญาต (License and Permit Fees) ธุรกิจอาจต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับการขออนุญาตหรือใบอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่น.
 8. การส่งเสริมและค่าประกันสังคม (Social Security and Benefits) ธุรกิจอาจต้องจ่ายค่าประกันสังคมและสวัสดิการสำหรับพนักงานตามกฎหมายแรงงาน.
 9. ภาษีอื่น ๆ (Other Taxes) ภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาจจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เช่น ภาษีทางกำลังคน, ภาษีศุลกากร, ภาษีสรรพสามิต, ภาษีรถยนต์, ภาษีส่วนบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่มบริการอื่น ๆ และอื่น ๆ.

การชำระภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับของสถานที่ที่ธุรกิจของที่ระลึกตั้งอยู่ ควรปรึกษานักทนายหรือที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายที่เป็นที่ต้องการสำหรับธุรกิจของคุณในสถานที่นั้น.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )