รับทำบัญชี.COM | ของฝากไอเดียร้านขายของฝากสวยๆ?

Click to rate this post!
[Total: 551 Average: 5]

แผนธุรกิจของฝาก

การเริ่มต้นธุรกิจร้านของฝากต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนสำคัญเพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ ตรวจสอบขั้นตอนเบื้องต้นต่อไปนี้

 1. วางแผนธุรกิจ
  • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจของคุณ.
  • ศึกษาตลาดและคอนเซ็ปต์ร้านของฝากที่คุณสนใจ.
  • วางแผนธุรกิจเบื้องต้นที่รวมถึงการเลือกสถานที่, การจัดการความเงิน, และการตลาด.
 2. การเลือกสถานที่
  • เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับร้านของฝากของคุณ เช่น ในพื้นที่ที่มีการจราจรมาก, ใกล้กับชุมชน, หรือในศูนย์การค้า.
  • คิดถึงค่าเช่าพื้นที่และเงื่อนไขสัญญาเช่า.
 3. การจัดหาสินค้า
  • คิดถึงสินค้าที่คุณต้องการจำหน่ายและหาวิธีการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม.
  • ควบคุมสต็อกและการสั่งซื้อสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า.
 4. การสรรหาและการจ้างงาน
  • พิจารณาทำงานเองหรือจ้างพนักงานในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ.
  • สรรหาบุคคลที่มีความสามารถในการบริการลูกค้าและการจัดการร้านของฝาก.
 5. การสร้างแบรนด์และการตลาด
  • ออกแบบโลโก้และตรวจสอบบรรจุภัณฑ์สินค้าของคุณ.
  • สร้างการตลาดออนไลน์และออฟไลน์เพื่อโปรโมตร้านของฝากของคุณ.
 6. การจัดการการเงิน
  • สร้างงบประมาณรายรับและรายจ่ายของธุรกิจของคุณ.
  • เปิดบัญชีธุรกิจแยกจากบัญชีส่วนบุคคลของคุณ.
 7. การปฏิบัติตามกฎหมาย
  • ตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจของคุณ เช่น การจดทะเบียนธุรกิจและการเสียภาษี.
 8. การบริหารความสามารถในการตอบสนอง
  • มีการบริหารความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เช่น การเรียนรู้จากคำติชมและคำติเตียน.
 9. การสร้างระบบบันทึกบัญชี
  • จัดทำรายการรายรับและรายจ่ายของธุรกิจของคุณเพื่อการบริหารความเงินอย่างมีระเบียบ.
 10. การเตรียมตัวเพื่อเริ่มธุรกิจ
  • รับความรู้และความสามารถที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจร้านของฝาก เช่น การฝึกอบรมในด้านการบริการและการจัดการร้านค้า.
 11. การสร้างความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่น
  • ทุ่มเทใจและมุ่งมั่นในการประสบความสำเร็จ ระมัดระวังและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น.
 12. การเริ่มทำธุรกิจ
  • เมื่อทุกสิ่งพร้อม คุณสามารถเริ่มทำธุรกิจร้านของฝากของคุณและเริ่มต้นให้บริการแก่ลูกค้า.
 13. การตรวจสอบและปรับปรุง
  • ตรวจสอบผลประกอบการของธุรกิจของคุณอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงตามความต้องการ.

นี่คือขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจร้านของฝาก การทำงานร่วมกับทนายความหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจอาจช่วยให้คุณเตรียมตัวได้ดียิ่งขึ้น เพื่อทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ.

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจของฝาก

นี่คือตัวอย่างของตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายของธุรกิจร้านของฝาก โดยใช้รูปแบบของตาราง

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ยอดขายสินค้า 100,000
บริการจัดส่งสินค้า 5,000
รายรับรวม 105,000
ค่าสินค้าที่ขาย 40,000
ค่าจ้างพนักงาน 20,000
ค่าเช่าพื้นที่ 15,000
ค่าน้ำ/ไฟ/โทรศัพท์ 5,000
ค่าโฆษณาและการตลาด 10,000
รายจ่ายอื่น ๆ 5,000
รายจ่ายรวม 95,000
กำไรสุทธิ 105,000 – 95,000 = 10,000

หมายเหตุ

 1. ยอดขายสินค้า รายรับจากการขายสินค้าในร้านของฝาก.
 2. บริการจัดส่งสินค้า รายรับจากค่าบริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า.
 3. ค่าสินค้าที่ขาย รายจ่ายในการจัดซื้อสินค้าที่ขายในร้านของฝาก.
 4. ค่าจ้างพนักงาน รายจ่ายในการจ้างงานพนักงานที่ทำงานในร้านของฝาก.
 5. ค่าเช่าพื้นที่ รายจ่ายในการเช่าพื้นที่ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ.
 6. ค่าน้ำ/ไฟ/โทรศัพท์ รายจ่ายในค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, และค่าโทรศัพท์.
 7. ค่าโฆษณาและการตลาด รายจ่ายในการโฆษณาและการตลาดสินค้า.
 8. รายจ่ายอื่น ๆ รายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจร้านของฝาก.

การรวบรวมรายรับและรายจ่ายในตารางนี้ช่วยให้คุณสามารถดูภาพรวมของกำไรสุทธิของธุรกิจของคุณและปรับแผนธุรกิจต่อไปให้เหมาะสมกับการเงินของคุณ. กรุณาแนะนำให้คำนวณรายรับและรายจ่ายของคุณตามรายละเอียดของธุรกิจของคุณเพื่อให้แม่นยำมากขึ้น.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของฝาก

ธุรกิจของฝาก (ร้านของฝาก) เกี่ยวข้องกับหลายอาชีพและกลุ่มธุรกิจที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจดังนี้:

 1. การจัดหาสินค้า (Sourcing): การค้นหาและเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะสมให้กับร้านของฝาก เช่น การเป็นตัวแทนจัดหาสินค้าหรือการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย.
 2. การบริการลูกค้า (Customer Service): การให้บริการลูกค้าอย่างดีและมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความเชื่อถือของลูกค้า.
 3. การจัดวางสินค้า (Merchandising): กระบวนการจัดการและวางสินค้าบนพื้นหรือชั้นเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้า การจัดวางสินค้าเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างยอดขาย.
 4. การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management): การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอสำหรับการขายและหลีกเลี่ยงสินค้าที่เก่าเสีย.
 5. การโฆษณาและการตลาด (Advertising and Marketing): การสร้างแบรนด์และโปรโมตสินค้าหรือบริการของร้านของฝาก การตลาดออนไลน์และออฟไลน์เป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดลูกค้า.
 6. การบริหารการเงิน (Financial Management): การจัดการการเงินและการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคงทางการเงิน.
 7. การจัดการคลังสินค้าแบบออนไลน์ (E-commerce): หากมีการขายสินค้าออนไลน์ จะเกี่ยวข้องกับการจัดการร้านค้าออนไลน์และการให้บริการในโลกออนไลน์.
 8. การจัดทำรายการบัญชี (Accounting): การบันทึกรายรับและรายจ่ายของธุรกิจ เพื่อให้มีข้อมูลการเงินที่ถูกต้อง.
 9. การจัดหาพื้นที่ร้านค้า (Real Estate): การเช่าหรือซื้อพื้นที่ร้านค้าในการเปิดร้านของฝาก.
 10. การตรวจสอบและปรับปรุง (Quality Control and Improvement): การตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อให้มีมาตรฐานคุณภาพและการปรับปรุงเมื่อจำเป็น.

ธุรกิจร้านของฝากมีความหลากหลายและมีความเกี่ยวข้องกับหลายด้านของการดำเนินธุรกิจที่ต้องการความร่วมมือของหลายอาชีพและกลุ่มธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและการเติบโตของธุรกิจ.

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจของฝาก

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจร้านของฝากสามารถตระหนักถึงประเด็นที่สำคัญและวิเคราะห์สถานะปัจจุบันและสภาพแวดล้อมภายนอกของธุรกิจ ดังนั้นคุณสามารถดำเนินการและวางแผนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งและลดความอ่อนแอของธุรกิจของคุณได้ ดังนี้คือการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจร้านของฝาก

Strengths (จุดแข็ง)

 1. สินค้าคุณภาพ การจัดหาสินค้าคุณภาพสูงและมีความหลากหลายให้กับลูกค้า.
 2. ตำแหน่งที่ดี สถานที่ตั้งที่ดีที่สามารถดึงดูดลูกค้ามาใช้บริการ.
 3. บริการลูกค้าดี การบริการลูกค้าที่ดีและความพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้า.
 4. ส่วนแบ่งตลาด การครอบครองส่วนแบ่งตลาดในพื้นที่หรือกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ.
 5. การตลาดออนไลน์ การเปิดร้านออนไลน์ที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงลูกค้าอย่างสะดวก.

Weaknesses (จุดอ่อน)

 1. ความขาดแคลนในการบริหาร การจัดการร้านของฝากที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีประสบการณ์อาจทำให้มีปัญหาในการบริหารธุรกิจ.
 2. ค่าใช้จ่ายสูง ค่าใช้จ่ายที่สูงอาจมีผลต่อกำไรสุทธิของธุรกิจ.
 3. ความขาดแคลนในการโฆษณา การโฆษณาและการตลาดที่ไม่เพียงพออาจทำให้มีความรู้จักยอดขายต่ำ.

Opportunities (โอกาส)

 1. การขยายสินค้า โอกาสในการขยายช่วงสินค้าหรือบริการเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่.
 2. การตลาดออนไลน์ การที่ลูกค้าเริ่มใช้งานออนไลน์มากขึ้นให้โอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่.
 3. ความรู้สึกของผู้บริโภค ความสำเร็จในการสร้างความรู้สึกและแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถืออาจช่วยให้ลูกค้ายังคงมาใช้บริการ.

Threats (ภัย)

 1. การแข่งขันเพิ่มมากขึ้น การมีคู่แข่งที่มีสินค้าคุณภาพดีและราคาแข่งขัน.
 2. สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนดทางกฎหมายที่อาจมีผลต่อธุรกิจ.
 3. สถานการณ์เศรษฐกิจ สถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ.

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณมีภาพรวมของสถานการณ์ภายนอกและภายในของธุรกิจของคุณ โดยช่วยในการวางแผนและการดำเนินการในทิศทางที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในอนาคตและลดความเสี่ยงของธุรกิจของคุณได้.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจของฝาก ที่ควรรู้

 1. Inventory (สินค้าคงคลัง)
  • สินค้าที่ถูกเก็บไว้ในร้านของฝากเพื่อการขาย.
 2. Wholesale (ขายส่ง)
  • การขายสินค้าในปริมาณมากให้กับผู้ซื้อที่เป็นร้านค้าหรือลูกค้าที่จะขายต่อ.
 3. Retail (ขายปลีก)
  • การขายสินค้าในปริมาณน้อยๆ หรือส่งตรงถึงลูกค้าที่สุด.
 4. Markup (มาร์คอัพ)
  • ความต่างระหว่างราคาซื้อสินค้าและราคาขายสินค้า, ที่ใช้ในการคำนวณกำไร.
 5. Profit Margin (กำไรสุทธิ)
  • ความต่างระหว่างรายรับและรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดของธุรกิจ.
 6. Supplier (ผู้จัดหา)
  • บุคคลหรือบริษัทที่จัดหาสินค้าให้กับร้านของฝาก.
 7. Customer (ลูกค้า)
  • บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านของฝาก.
 8. Shelf Life (อายุการเก็บรักษา)
  • เวลาที่สินค้าสามารถเก็บรักษาและใช้งานได้โดยไม่เสื่อมสภาพหรือเสียหาย.
 9. Merchandising (การจัดวางสินค้า)
  • กระบวนการจัดการและวางสินค้าบนพื้นหรือชั้นเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้า.
 10. Overhead Costs (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน)
  • ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าโดยตรง แต่เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารธุรกิจรวมถึงค่าเช่า, ค่าน้ำ/ไฟ/โทรศัพท์, และค่าจ้างพนักงาน.

ธุรกิจ ของฝาก ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจของฝากจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดในพื้นที่และประเทศที่คุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ ต่อไปนี้คือรายการที่เป็นที่พบบ่อยในกระบวนการจดทะเบียนธุรกิจของฝาก

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration) คุณจะต้องจดทะเบียนธุรกิจของคุณกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านธุรกิจและลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในพื้นที่ของคุณ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณ.
 2. การขออนุญาตทางธุรกิจ (Business Licensing) บางพื้นที่หรือประเทศอาจกำหนดให้ธุรกิจของฝากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการหรือเขตท้องที่เฉพาะ.
 3. การขอจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ (Online Business Registration) หากคุณมีการขายสินค้าออนไลน์หรือมีร้านค้าออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ออนไลน์หรือช่องทางการขายในโลกออนไลน์ เช่น ทางเฟสบุ๊ค อาจต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการออนไลน์.
 4. การลงทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax or VAT Registration) หากธุรกิจของคุณมีรายได้ที่มาจากการขายสินค้าหรือบริการ คุณอาจต้องลงทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยต้องประเมินความเหมาะสมของธุรกิจของคุณตามกฎหมายท้องถิ่น.
 5. การรับรองการเสียภาษีอากร (Tax Identification Number or TIN) คุณอาจต้องสมัครให้มีหมายเลขรับรองการเสียภาษีอากรเพื่อการประมวลผลภาษีรายได้ของธุรกิจของคุณ.
 6. การจดทะเบียนสถานที่ที่อยู่ธุรกิจ (Business Location Registration) คุณจะต้องลงทะเบียนสถานที่ที่คุณจะดำเนินธุรกิจ เช่น การเช่าหรือซื้อพื้นที่ร้านค้า.
 7. การจดทะเบียนแบรนด์ (Brand Registration) หากคุณมีแบรนด์สินค้าหรือบริการที่ต้องการป้องกันการลอกแบบคุณจะต้องจดทะเบียนแบรนด์ของคุณ.
 8. การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน (Labor Law Compliance) คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในการจัดการพนักงานของคุณและสร้างสภาพที่ดีในการทำงาน.
 9. การรับรองคุณภาพสินค้า (Quality Certification) หากคุณมีสินค้าที่ต้องการรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะ คุณอาจต้องจดทะเบียนสำหรับการรับรองนี้.
 10. การประกันความรับผิด (Liability Insurance) การรับประกันความรับผิดทางกฎหมายสำหรับธุรกิจของคุณอาจจำเป็นตามกฎหมายท้องถิ่นหรือเพื่อความปลอดภัย.

ควรตรวจสอบกับหน่วยงานราชการและข้อมูลท้องถิ่นเพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณในพื้นที่ของคุณ.

บริษัท ธุรกิจของฝาก เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจของฝากสามารถต้องเสียภาษีตามกฎหมายท้องถิ่นและประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ แต่ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของฝากที่อาจต้องพิจารณาได้รวมถึง

 1. ภาษีร้านค้า (Sales Tax) บางประเทศและรัฐที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อาจมีระบบภาษีร้านค้าแทน ในกรณีนี้ คุณจะต้องเสียภาษีร้านค้าเมื่อขายสินค้าให้กับลูกค้า.
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax or VAT) หากประเทศหรือพื้นที่ของคุณมีระบบ VAT คุณอาจต้องลงทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อขายสินค้าหรือบริการ และจะต้องรายงานและส่งเงินภาษีให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง.
 3. ภาษีรายได้ส่วนบุคคล (Personal Income Tax) หากคุณเป็นผู้ประกอบการร้านของฝากแบบรายบุคคล (sole proprietorship) คุณอาจต้องรายงานรายได้จากธุรกิจของคุณในการส่วนบุคคลและเสียภาษีรายได้ตามกฎหมายท้องถิ่นหรือประเทศของคุณ.
 4. ภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax) หากคุณก่อตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด คุณจะต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายท้องถิ่นหรือประเทศของคุณ.
 5. ภาษีเงินได้ทั่วไป (General Income Tax) นอกเหนือจากภาษีรายได้ส่วนบุคคลหรือภาษีนิติบุคคล ยังมีภาษีเงินได้ทั่วไปที่อาจมีการเสียในระดับแรงงานหรือบริษัท.
 6. ภาษีอากร (Excise Tax) บางประเทศมีภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจง คุณต้องตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดในพื้นที่ของคุณเพื่อดูว่ามีภาษีอากรที่เกี่ยวข้องหรือไม่.
 7. ภาษีสิทธิพิเศษ (Property Tax) หากคุณเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจของคุณ เช่น ร้านค้าหรือโกดัง คุณอาจต้องเสียภาษีสิทธิพิเศษตามที่กำหนดในพื้นที่ของคุณ.
 8. อื่นๆ (Other Taxes) อาจมีภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณตามกฎหมายท้องถิ่นหรือประเทศของคุณ.

ควรตรวจสอบกับหน่วยงานราชการและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อทราบข้อมูลและความเสี่ยงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณในพื้นที่และประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ.