ปป

5 ปี ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน

Click to rate this post!
[Total: 188 Average: 5]

ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี

กิจการที่มีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีที่มีสิทธินำมาหักตามกฏหมายตามแบบ ภ.ง.ด.50 ได้นะค่ะ จะต้องมีลักษณะดังนี้
-เป็นผลขาดทุนสุทธิที่ได้ปรับปรุงรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว-เป็นผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
-ให้นำผลขาดทุนสุทธิรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นก่อนไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเป็นปีแรกในช่วงเวลาไม่เกิน 5 ปีหลังจากปีที่มรผลขาดทุนสุทธิดังกล่าว
-ให้นำมาหักรายจ่ายได้เพียงเท่าที่ไม่เกินกว่ากำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเท่านั้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top