รับทำบัญชี.COM | ลืมกรอก ตารางขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปีแก้?

Click to rate this post!
[Total: 28 Average: 5]

ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี

กิจการที่มีผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีที่มีสิทธินำมาหักตามกฏหมายตามแบบ ภ.ง.ด.50 ได้นะค่ะ จะต้องมีลักษณะดังนี้
-เป็นผลขาดทุนสุทธิที่ได้ปรับปรุงรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว-เป็นผลขาดทุนยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
-ให้นำผลขาดทุนสุทธิรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นก่อนไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเป็นปีแรกในช่วงเวลาไม่เกิน 5 ปีหลังจากปีที่มรผลขาดทุนสุทธิดังกล่าว
-ให้นำมาหักรายจ่ายได้เพียงเท่าที่ไม่เกินกว่ากำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเท่านั้น

 

ขาดทุน (Loss) คือ สถานะทางการเงินที่เกิดขึ้นเมื่อรายรับไม่เพียงพอในการประกอบกิจการเพื่อประมาณการรายจ่าย นั่นหมายความว่า กิจการหรือบริษัทใช้เงินมากกว่ารายได้ที่ได้รับ การเกิดขาดทุนมักเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจและอาจมีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดขาดทุน เช่น

  1. รายจ่ายมากกว่ารายรับ เมื่อรายจ่ายของกิจการมากกว่ารายรับที่ได้รับ จะทำให้เกิดขาดทุน

  2. ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงฉุกเฉินหรือค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่ไม่คาดคิด อาจทำให้เกิดขาดทุน

  3. การสูญเสียจากการลงทุน การลงทุนที่เสี่ยงต่อการสูญเสียเช่น การลงทุนในโครงการที่ไม่สำเร็จหรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าต่ำลง อาจทำให้เกิดขาดทุน

  4. การเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาด สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอาจมีผลต่อยอดขายและราคาสินค้าหรือบริการ ที่ส่งผลให้เกิดขาดทุน

  5. ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย อาจทำให้เกิดขาดทุน

  6. การสูญเสียลูกค้าหรือลูกหนี้สูญเสีย การสูญเสียลูกค้าหรือลูกหนี้สูญเสียที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ อาจทำให้เกิดขาดทุน

ขาดทุนมักถูกบันทึกในงบการเงินของกิจการเพื่อแสดงสถานะการเงินที่ไม่ดี และมักจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกิจการเพื่อลดขาดทุนหรือทำให้กิจการกลับมามีกำไรในอนาคต