ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ ยกเว้นอากรแสตมป์

ขายบ้าน
[Total: 100 Average: 5]

ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์หรือไม่ และใช้หลักฐานอะไร

ขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์หรือไม่ และใช้หลักฐานอะไร ?

ตอบ : การขายบ้านเก่า ซื้อบ้านใหม่ ที่จะได้รับยกเว้นอากรแสตมป์ ต้องเป็นไป ตามเงื่อนไขของ ประกาศอธิบดีฯ อากรแสตมป์ (ฉบับที่ 50) ซึ่งได้ชำระค่าอากรแสตมป์ไว้แล้ว มีสิทธิขอคืนได้โดยจะต้องยื่นคำร้องขอคืนค่าอากรแสตมป์ ตามแบบ ค.10 เป็นรายเดือนภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้องที่ที่ผู้เสียภาษีอากรมีภูมิลำเนา โดยจะต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. ต้นแบบใบเสร็จรับเงินค่าอากรแสตมป์ฉบับที่กรมที่ดินออกให้ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์แห่งเดิม
2. สำเนาคู่ฉบับสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แห่งเดิม ที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
3. สำเนาคู่ฉบับสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่ ที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่ต้องเสียอากร สำหรับอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่อ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ตุลาคม 3, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top