ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน

รับทำบัญชี.COM | ค้นหา 7 ข้อมูลจดทะเบียนบริษัทฐานข้อมูล?

Click to rate this post!
[Total: 222 Average: 5]

ข้อมูลจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ข้อมูลจดทะเบียนบริษัท ผู้ขอจดทะเบียนต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อกรอกในคำขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียน คือ

 1. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
 2. จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่ชำระแล้ว
 3. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการบริษัท
 4. รายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท
 5. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีบริษัทและค่าจ้าง
 6. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
 7. ดวงตราสำคัญของบริษัท

การจดทะเบียนบริษัทเป็นกระบวนการที่สำคัญในการก่อตั้งและเริ่มดำเนินธุรกิจของบริษัทในประเทศหรือพื้นที่ที่ต้องการดำเนินธุรกิจ กระบวนการจดทะเบียนบริษัทมีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ต้องทำ เพื่อให้บริษัทมีสถานะกึ่งกิจการทางกฎหมายและเป็นตัวแทนขององค์กรนั้น ๆ ในการทำธุรกิจและปฏิบัติตามกฎหมาย ขั้นตอนที่สำคัญในการจดทะเบียนบริษัทประกอบด้วย

 1. เลือกประเภทของบริษัท ก่อนจะจดทะเบียนบริษัทคุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด, หรือบริษัทจดทะเบียน
 2. เลือกชื่อบริษัท คุณจะต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับชื่อบริษัทอื่น ๆ ที่มีอยู่และเป็นชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดความสับสนกับบริษัทอื่น ๆ รวมถึงต้องเป็นชื่อที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายและจะต้องตรงตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทในพื้นที่นั้น
 3. จัดทำบันทึกนิติบุคคล บริษัทจะต้องมีบันทึกนิติบุคคล (Memorandum of Association) ที่ระบุเป้าหมายและขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 4. จัดทำกฎบัตรบริษัท บริษัทจะต้องมีกฎบัตรบริษัท (Articles of Association) ซึ่งระบุกฎระเบียบและวิธีการดำเนินงานของบริษัท
 5. เลือกผู้บริหาร คุณต้องกำหนดผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งและบทบาทของพวกเขา
 6. จ่ายค่าจดทะเบียน คุณจะต้องจ่ายค่าจดทะเบียนบริษัทตามกำหนดของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียน
 7. ส่งคำขอและเอกสาร คุณจะต้องส่งคำขอและเอกสารที่จำเป็นไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัท เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานที่คล้ายคลึงกันในพื้นที่นั้น
 8. รอการอนุมัติ หลังจากส่งคำขอและเอกสารทั้งหมด คุณจะต้องรอการอนุมัติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศนั้น ๆ
 9. การจดทะเบียนเสร็จสิ้น หลังจากการอนุมัติคำขอ บริษัทจะถือว่าจดทะเบียนเสร็จสิ้นและสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมาย
 10. การปฏิบัติตามกฎหมายและการดำเนินธุรกิจ หลังจากการจดทะเบียนบริษัทเสร็จสิ้น คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ รวมถึงการดำเนินธุรกิจและรายงานการเงินตามกฎหมาย

ขั้นตอนที่แนะนำข้างต้นเป็นขั้นตอนทั่วไปในกระบวนการจดทะเบียนบริษัท แต่ข้อบังคับและขั้นตอนอาจมีความแตกต่างไปตามประเทศและพื้นที่ คุณควรรายงานตัวเองกับหน่วยงานราชการหรือตัวแทนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการที่ถูกต้องในพื้นที่ของคุณ

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ผู้ขอจดทะเบียนต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไป นี้

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ผู้ขอจดทะเบียนต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไป นี้

การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน

การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัท กรรมการทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
โดยเฉพาะกรรมการผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนต่อหน้านายทะเบียน
พร้อมแสดงบัตรประจำตัวหรือลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในท้องถิ่น
ที่ผู้ลงลายมือชื่อมีภูมิลำเนา หรือสามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาก็ได้

วิธีการจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ
(1) จัดทำคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัทและเอกสารประกอบการจดทะเบียนยื่นต่อนายทะเบียน เพื่อให้ ตรวจพิจารณา ภายในสามเดือนนับแต่วันประชุมตั้งบริษัท
(2) แก้ไขข้อบกพร่องในคำขอตามคำสั่งของนายทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วน
(3) รับใบสั่งชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
(4) ชำระค่าธรรมเนียมตามใบสั่งของเจ้าหน้าที
(5) ถ้าประสงค์จะได้หนังสือรับรองรายการในทะเบียน และ/หรือสำเนาเอกสาร ให้ยื่นคำขอและ
ชำระค่าธรรมเนียมต่อเจ้าหน้าที่
(6) รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน/หนังสือรับรองรายการในทะเบียน/สำเนาเอกสาร

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนตั้งบริษัทนี้ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตรา ตามอัตราเหมาซึ่ง สำนักงานได้กำหนด ดูรายละเอียดใน ค่าบริการจดทะเบียน

หน้าที่ของบริษัท

(1) บริษัทจำกัด ต้องทำบัญชีงบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน โดยมีผู้สอบบัญชี อย่างน้อยหนึ่งคนตรวจสอบ แล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติงบดุลภายใน 4 เดือน
นับ แต่วันปิดบัญชีพร้อมทั้งนำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนยื่นต่อสำนักบริการข้อมูล ธุรกิจ กรมทะเบียน การค้า หรือที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันอนุมัติงบดุลทั้งนี้รวมถึงบริษัทที่แม้ว่าจะยังมิได้ประกอบ กิจการก็ตาม จะต้องดำเนินการนำส่งงบดุลด้วย มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
(2) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและให้นำส่งต่อสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร หรือที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแล้วแต่กรณี ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม

ธุรกิจผลิตกางเกงสแล็ค
ภพ20คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )