เอกสารคลินิกทันตกรรม

แนะนำ 8 เอกสารบัญชี คลินิกทำฟัน รายได้ ค่าใช้จ่าย

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

คลินิกทำฟัน

บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับทำบัญชี คลินิกทันตกรรม ติดต่อ โทร. 081-931-8341 (คุณจ๋า) ครอบคลุมทุกจังหวัด เมื่อคุณมีปัญหา ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับบัญชี ให้นึกถึงเรา เพราะเราเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ การันตีจากสรรพากร (ตัวแทนสรรพากร) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำนักงานบัญชีคุณภาพ) ปัจจุบันเปิดมาแล้วมากกว่า 20 ปี

 • ที่อยู่ : 47/103 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • Email : 9622104@gmail.com
 • Line Official Account : @e200
 • ราคา : เอกสารไม่เกิน 30 ชุด เริ่มต้น 4,000 บาท/เดือน

บัญชีคลินิกทำฟัน

ทำบัญชีคลินิกทันตกรรม

​​ทันตแพทย์หรือผู้ที่เปิดคลินิกทันตกรรม หากเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิ โดย 150,000 บาท แรกได้รับการยกเว้นภาษี และสามารถลดหย่อนภาษีได้จากค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยผลประกอบการในส่วนของค่าบริการจัดอยู่เงินได้มาตรา 40(6) สามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ 60% ไม่มีเพดานลิมิต ไม่ต้องเก็บเอกสาร หรือเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงถ้ามีค่าใช้จ่ายเยอะ แต่ต้องเก็บเอกสารให้ครบทุกใบ และทำรายงานรายรับรายจ่าย

ส่วนคลินิกทันตกรรมที่จดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคล จะคำนวณภาษีจากกำไรสุทธิประจำปี หากกำไรสุทธิธุรกิจ SME ไม่เกิน 300,000 บาท จะได้รับยกเว้นภาษี โดยมีหน้าที่ต้องทำบัญชี บันทึกค่าใช้จ่ายทุกอย่างตามจริง ซึ่งการบันทึกรายรับรายจ่าย การทำบัญชีของคลินิกทันตกรรมที่จดทะเบียนนิติบุคคล จะมีรายละเอียดข้อกำหนดกฎหมายมากกว่าบุคคลธรรมดา

บัญชีคลินิกทำฟัน

โดยรายละเอียดการบันทึกรายรับรายจ่ายและการทำบัญชี สำหรับคลินิกทันตกรรมที่เสียภาษีบุคคลธรรมดา และแบบจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สามารถอธิบายได้ดังนี้

รายได้คลินิกทำฟัน

วิธีบันทึกบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายสำหรับคลินิกทันตกรรม

ตามหลักการแล้ว รายได้หรือรายรับสำหรับคลินิกทันตกรรมทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ รายรับจากการให้บริการรักษาคนไข้ และรายรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ดูแลรักษาฟัน นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เจ้าของคลินิกจะต้องนำมาบันทึกรายรับรายจ่ายและทำบัญชี ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

– รายได้หลัก คือรายรับจากการให้บริการรักษาฟันภายในคลินิกทันตกรรม เช่น ถอนฟัน อุดฟัน จัดฟัน ขูดหินปูน รักษารากฟัน

– รายได้เสริม คือรายรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ดูแลรักษาฟันต่างๆ เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ไหมขัดฟัน เข็มร้อยไหมขัดฟัน

ค่าใช้จ่ายคลินิกทำฟัน

– ค่าใช้จ่าย คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการโดยตรง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ เช่น ค่าจ้างทันตแพทย์ประจำ ทันตแพทย์ Part-time เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ค่าส่งเสริมการขาย ค่าประกันภัย ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ดอกเบี้ยจ่าย ค่าที่ปรึกษา ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่ง    

โดยทั้งหมดนี้หากคลินิกทันตกรรมเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่จำเป็นต้องทำบันทึกรายรับรายจ่าย แต่ถ้าเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริง จะต้องเก็บเอกสาร ใบเสร็จต่างๆ ไว้ให้ครบถ้วนและลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกครั้ง เพื่อให้เป็นหลักฐานเมื่อยื่นภาษี

เอกสารที่ส่งให้ทางบัญชี

เอกสารที่เกี่ยวข้องคลินิกทันตกรรม

วิธีจัดการเอกสารบัญชีคลินิกทันตกรรม หลังจดทะเบียนบริษัท สำหรับคลินิกทันตกรรมที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กฎหมายกำหนดว่าต้องจัดทำบัญชีจากนักบัญชี และตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงส่งรายงานการเงินและภาษีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเวลากำหนด โดยเอกสารต่างๆ ให้จัดส่งตามหมวดหมู่ดังนี้

8 เอกสารทางบัญชี

1.) ข้อมูลกิจการ

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียน และเอกสารการจดทะเบียนบริษัท
 • งบการเงินของปีก่อน
 • ภ.ง.ด.50 / ภ.ง.ด.51 ของปีก่อน
 • ภ.พ.01 , ภ.พ.09 , ภ.พ.20
 • สัญญาต่างๆ

2.) เอกสารขาย

 • ใบสำคัญรับเงิน receipt voucher
 • สำเนาใบเสร็จรับเงิน
 • สำเนาใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ / ใบกำกับภาษีขาย
 • สำเนาใบลดหนี้ขาย กรณีราคาผิด คืนสินค้า
 • หลักฐานการรับชำระเงิน สำเนาเช็ครับ สลิปการโอน
 • ธุรกิจบริการ สำเนาหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 •  อื่นๆ เช่น ใบสั่งซื้อ (ถ้ามี)

3.) เอกสารซื้อ

 • ใบสำคัญจ่าย มีลายเซ็นผู้รับเงิน
 • ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ / สำเนาใบกำกับภาษี
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
 • หลักฐานการจ่ายเงิน สลิปโอนเงิน สำเนาเช็ค
 • หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีจ้างบุคคล)
 • ใบรับเงินหรือใบแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีผู้ขายไม่ออกใบเสร็จรับเงิน)
 • อื่นๆ เช่น ใบสั่งซื้อ หนังสือจัดจ้าง (ถ้ามี)

4.) เอกสารซื้อภาษีซื้อขาย-ภาษี 

 • สำเนาใบกำกับภาษีขาย
 • ต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ

5.) ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย สำหรับคลินิกทันตกรรม เมื่อมีผู้เข้ารับบริการในคลินิกของตนเองโดยใช้สิทธิ์ประกันสังคม ทางคลินิกจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการให้แก่คลินิก พร้อมให้ต้นฉบับกับสำเนาหนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) เอกสารที่เก็บไว้แฟ้มเดียวกัน ประกอบด้วย  

 • สำเนาชุดใบสำคัญรับชำระหนี้
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53

7.) เงินเดือนและประกันสังคม

 • แบบยื่นภาษี ภ.ง.ด.1
 • แบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10)
 • ตารางสรุปการจ่ายเงินเดือน

8.) ทะเบียนสินทรัพย์ สินทรัพย์จะต้องมีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี และมีมูลค่าขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป หรือตามนโยบายของคลินิก เอกสารที่เก็บไว้แฟ้มเดียวกัน ประกอบด้วย

 • เอกสารการซื้อ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี
 • ทะเบียนทรัพย์สิน

รับทำบัญชีคลินิกทำฟัน

รับทำบัญชี คลินิกทันตกรรม
รับทำบัญชี คลินิกทันตกรรม

Leave a Comment

Scroll to Top