เอกสารคลินิกทันตกรรม

รับทำบัญชี.COM | 2 เอกสารสำคัญคลินิกทำฟันที่ต้องจัดทำให้ถูก?

คลินิกทำฟัน

บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับทำบัญชี คลินิกทันตกรรม ร้านหมอฟัน คลินิกทันตกรรม ติดต่อ โทร. 081-931-8341 (คุณจ๋า) ครอบคลุมทุกจังหวัด เมื่อคุณมีปัญหา ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับบัญชี ให้นึกถึงเรา เพราะเราเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ การันตีจากสรรพากร (ตัวแทนสรรพากร) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำนักงานบัญชีคุณภาพ) ปัจจุบันเปิดมาแล้วมากกว่า 20 ปี

 • รับทำบัญชี คลินิกทันตกรรม รับทำบัญชี ร้านหมอฟัน ที่อยู่ : 47/103 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • Email : 9622104@gmail.com
 • Line Official Account : @e200
 • ราคา : เอกสารไม่เกิน 30 ชุด เริ่มต้น 4,000 บาท/เดือน

บัญชีคลินิกทำฟัน

ทำบัญชีคลินิกทันตกรรม

​​ทันตแพทย์หรือผู้ที่เปิดคลินิกทันตกรรม หากเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิ โดย 150,000 บาท แรกได้รับการยกเว้นภาษี และสามารถลดหย่อนภาษีได้จากค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยผลประกอบการในส่วนของค่าบริการจัดอยู่เงินได้มาตรา 40(6) สามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ 60% ไม่มีเพดานลิมิต ไม่ต้องเก็บเอกสาร หรือเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริงถ้ามีค่าใช้จ่ายเยอะ แต่ต้องเก็บเอกสารให้ครบทุกใบ และทำรายงานรายรับรายจ่าย

ส่วนคลินิกทันตกรรมที่จดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคล จะคำนวณภาษีจากกำไรสุทธิประจำปี หากกำไรสุทธิธุรกิจ SME ไม่เกิน 300,000 บาท จะได้รับยกเว้นภาษี โดยมีหน้าที่ต้องทำบัญชี บันทึกค่าใช้จ่ายทุกอย่างตามจริง ซึ่งการบันทึกรายรับรายจ่าย การทำบัญชีของคลินิกทันตกรรมที่จดทะเบียนนิติบุคคล จะมีรายละเอียดข้อกำหนดกฎหมายมากกว่าบุคคลธรรมดา

บัญชีคลินิกทำฟัน

โดยรายละเอียดการบันทึกรายรับรายจ่ายและการทำบัญชี สำหรับคลินิกทันตกรรมที่เสียภาษีบุคคลธรรมดา และแบบจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สามารถอธิบายได้ดังนี้

รายได้คลินิกทำฟัน

วิธีบันทึกบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายสำหรับคลินิกทันตกรรม

ตามหลักการแล้ว รายได้หรือรายรับสำหรับคลินิกทันตกรรมทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ รายรับจากการให้บริการรักษาคนไข้ และรายรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ดูแลรักษาฟัน นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เจ้าของคลินิกจะต้องนำมาบันทึกรายรับรายจ่ายและทำบัญชี ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

– รายได้หลัก คือรายรับจากการให้บริการรักษาฟันภายในคลินิกทันตกรรม เช่น ถอนฟัน อุดฟัน จัดฟัน ขูดหินปูน รักษารากฟัน

– รายได้เสริม คือรายรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ดูแลรักษาฟันต่างๆ เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ไหมขัดฟัน เข็มร้อยไหมขัดฟัน

ค่าใช้จ่ายคลินิกทำฟัน

– ค่าใช้จ่าย คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการโดยตรง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ เช่น ค่าจ้างทันตแพทย์ประจำ ทันตแพทย์ Part-time เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ ค่าเช่า ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด ค่าส่งเสริมการขาย ค่าประกันภัย ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ดอกเบี้ยจ่าย ค่าที่ปรึกษา ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าขนส่ง    

โดยทั้งหมดนี้หากคลินิกทันตกรรมเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่จำเป็นต้องทำบันทึกรายรับรายจ่าย แต่ถ้าเลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริง จะต้องเก็บเอกสาร ใบเสร็จต่างๆ ไว้ให้ครบถ้วนและลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกครั้ง เพื่อให้เป็นหลักฐานเมื่อยื่นภาษี

เอกสารที่ส่งให้ทางบัญชี

เอกสารที่เกี่ยวข้องคลินิกทันตกรรม

วิธีจัดการเอกสารบัญชีคลินิกทันตกรรม หลังจดทะเบียนบริษัท สำหรับคลินิกทันตกรรมที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กฎหมายกำหนดว่าต้องจัดทำบัญชีจากนักบัญชี และตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงส่งรายงานการเงินและภาษีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเวลากำหนด โดยเอกสารต่างๆ ให้จัดส่งตามหมวดหมู่ดังนี้

8 เอกสารทางบัญชี

1.) ข้อมูลกิจการ

2.) เอกสารขาย

 • ใบสำคัญรับเงิน receipt voucher
 • สำเนาใบเสร็จรับเงิน
 • สำเนาใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ / ใบกำกับภาษีขาย
 • สำเนาใบลดหนี้ขาย กรณีราคาผิด คืนสินค้า
 • หลักฐานการรับชำระเงิน สำเนาเช็ครับ สลิปการโอน
 • ธุรกิจบริการ สำเนาหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 •  อื่นๆ เช่น ใบสั่งซื้อ (ถ้ามี)

3.) เอกสารซื้อ

 • ใบสำคัญจ่าย มีลายเซ็นผู้รับเงิน
 • ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ / สำเนาใบกำกับภาษี
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
 • หลักฐานการจ่ายเงิน สลิปโอนเงิน สำเนาเช็ค
 • หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีจ้างบุคคล)
 • ใบรับเงินหรือใบแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีผู้ขายไม่ออกใบเสร็จรับเงิน)
 • อื่นๆ เช่น ใบสั่งซื้อ หนังสือจัดจ้าง (ถ้ามี)

4.) เอกสารซื้อภาษีซื้อขาย-ภาษี 

 • สำเนาใบกำกับภาษีขาย
 • ต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ

5.) ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย สำหรับคลินิกทันตกรรม เมื่อมีผู้เข้ารับบริการในคลินิกของตนเองโดยใช้สิทธิ์ประกันสังคม ทางคลินิกจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการให้แก่คลินิก พร้อมให้ต้นฉบับกับสำเนาหนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) เอกสารที่เก็บไว้แฟ้มเดียวกัน ประกอบด้วย  

 • สำเนาชุดใบสำคัญรับชำระหนี้
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53

7.) เงินเดือนและประกันสังคม

 • แบบยื่นภาษี ภ.ง.ด.1
 • แบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10)
 • ตารางสรุปการจ่ายเงินเดือน

8.) ทะเบียนสินทรัพย์ สินทรัพย์จะต้องมีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี และมีมูลค่าขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป หรือตามนโยบายของคลินิก เอกสารที่เก็บไว้แฟ้มเดียวกัน ประกอบด้วย

 • เอกสารการซื้อ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี
 • ทะเบียนทรัพย์สิน

รับทำบัญชีคลินิกทำฟัน

รับทำบัญชี คลินิกทันตกรรม
รับทำบัญชี คลินิกทันตกรรม

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )