10 ควบคุมรักษาเงินสด ป้องกัน ทุจริต สูญหาย

กำลังปรับปรุง
[Total: 96 Average: 5]

เพื่อให้ปลอดภัยจากการทุจริตและสูญหาย จากการสังเกตในด้านปฏิบัติเงินสด ?

             เนื่องจากเงินสดเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและเปลี่ยนมือได้รวดเร็ว จึงจำเป็นที่จะต้องควบคุมให้รัดกุม เพื่อให้ปลอดภัยจากการทุจริตและสูญหาย จากการสังเกตในด้านปฏิบัติเงินสดอาจถูกยักยอกและฉ้อโกงได้หลายทาง เป็นต้นว่า
1. ยักยอกเงินที่ได้รับจาการขายเป็นเงินสด หรือรับจากลูกหนี้ที่ได้ตัดบัญชีเป็นหนี้สูญไปแล้วในปีก่อน หรือบันทึกการรับเงินรายได้อื่นๆ ต่ำกว่าที่ได้รับจริง และนำเงินส่วนที่ไม่ได้ไปลงบัญชีไปใช้จ่ายส่วนาตัว
2. ไม่บันทึกเงินที่ได้รับคืนจากเจ้าหนี้สำหรับค่าสินค้าที่ได้รับชำระเกินไปหรือเงินมัดจำที่ได้รับคืน และนำเงินที่ได้รับคืนนั้นไปใช้ส่วนตัว
3. ไม่ลงบัญชีลูกหนี้เมื่อขายเชื่อ เมื่อรับชำระเงินก็ยักยอกเงินที่ได้รับนั้น
4. บันทึกเงินที่ได้รับจากลูกหนี้ไว้ในบัญชีต่ำกว่าจำนวนที่ได้รับจริง แล้วบันทึกรายการรับคืนสินค้าหรือส่วนลดจ่ายเป็นจำนวนเท่ากับที่ได้รับยักยอกออกไป
5. ไม่บันทึกหรือบันทึกแต่เพียงบางส่วนสำหรับเงินที่ได้รับชำระจากลูกหนี้ และลงบัญชีเป็นหนี้สูญสำหรับจำนวนที่ยักยอกได้
6. นำใบสำคัญที่จ่ายเงินแล้วมาขอเบิกจ่ายอีก
7. จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากเงินสดของร้านค้า
8. ทำใบสำคัญจ่ายปลอมเพื่อเบิกจ่ายเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
9. ไม่บันทึกหรือบันทึกจำนวนต่ำกว่าจริง สำหรับรายการส่งคืนสินค้าและส่วนลดรับ และจ่ายเงินสดให้เจ้าหน้าที่เกินกว่าที่จ่ายจริง  โดยนำเงินส่วนที่จ่ายเกินไปนั้นไปเสียเอง
10. บวกเลขทางด้านเดบิตของบัญชีเงินสดต่ำไป หรือบวกเลขทางด้านเครดิตของบัญชีเงินสดสูงไป จะเป็นผลทำให้ยอดเงินสดคงเหลือตามบัญชีต่ำไป ตามวิธีนี้เงินจะถุกยักยอกไปเป้นจำนวนเท่ากับยอดเงินตามบัญชีที่ต่ำไปนั้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top