กำลังปรับปรุง

3 ความรู้เรื่องค่าเสื่อมราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

จะทำให้ค่าใช้จ่ายในปีนั้นหรืองวดบัญชีนั้นสูง และในรอบบัญชีถัดมา

         ในทางบัญชีเมื่อกิจการซื้อสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เข้ามา จะต้องมีการหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ประเภทนั้น ๆ ซึ่งค่าเสื่อมราคานี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน  เมื่อกิจการซื้อสินทรัพย์ที่มีราคาสูงตามเกณฑ์ที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคามา และมีการใช้งานหลายปี
         
         หากกิจการบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน จะทำให้ค่าใช้จ่ายในปีนั้นหรืองวดบัญชีนั้นสูง และในรอบบัญชีถัดมาจะไม่มีค่าใช้จ่ายของสินทรัพย์นั้นเลย ถึงแม้จะมีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นก็ตาม ที่ถูกจึงต้องมีการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามจำนวนปีหรือรอบบัญชี 6 เดือน ด้วยการคิดค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์นั้น ค่าเสื่อมราคาสะสมคืออะไร ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวนี้จะอยู่ในหมวดสินทรัพย์ ซึ่งเป็นตัวลดยอดสินทรัพย์  ในตอนที่กิจการซื้อสินทรัพย์มาและได้มีการบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ไว้ เมื่อมีการใช้งานสินทรัพย์นั้น สินทรัพย์จะเสื่อมค่าหรือสึกหรอลง

ดังนั้น ทุกสิ้นงวดบัญชีจึงต้องบันทึกค่าใช้จ่ายโดยเดบิตค่าเสื่อมราคาและเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสม ทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคา เป็นค่าสึกหรอของสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่กิจการ ที่มีอายุเกิน 1 ปี สามารถนำมาคิดค่าเสื่อมราคาได้เฉพาะสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้งานเท่านั้น เช่น เครื่องใช้สำนักงาน  ตู้เก็บเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ๊นท์เตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น เมื่อมีการใช้งานสินทรัพย์นั้นไป มูลค่าของสินทรัพย์นั้นจะลดลง  โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าเสื่อมราคาที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่กิจการได้ใช้ประโยชน์ประจำงวด โดยค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้ใช้เงินในการจ่ายออกไปเหมือนบัญชีเงินเดือน วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง แต่เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการที่คำนวณค่าเสื่อมราคามาจากสินทรัพย์ 

โดยจะกระทำทุกวันสิ้นงวดบัญชีและต้องตรงกับความเป็นจริง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณในอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน เงื่อนไขการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ทรัพย์สินทุกประเภทของกิจการ โดยสภาพของทรัพย์สินย่อมสึกหรอหรือเสื่อมราคาได้  ดังนั้น หน่วยงานบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลย่อมนำมาหักค่าเสื่อมราคาได้ และถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีได้

ยกเว้นทรัพย์สินและสินค้าที่กฎหมายห้ามมิให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา จากข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าในกรณีที่ดิน ถึงแม้จะให้ประโยชน์แก่กิจการได้เกิน 1 ปี แต่ก็ไม่สามารถนำมาคิดค่าสึกหรอหรือค่าเสื่อมราคาได้ รวมถึงสินค้าที่ขายของกิจการด้วย หากคุณเป็นผู้จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องใช้สำนักงานแบบนี้จะนำมาหักค่าเสื่อมราคาไม่ได้ แต่สามารถคิดค่าเสื่อมราคาได้ในกรณีที่มีไว้ใช้ในการดำเนินงานเท่านั้น จากข้อมูลข้างต้นคงจะเข้าใจกันมากขึ้นเกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาอย่างถูกต้องต่อไป

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
จะทำให้ค่าใช้จ่ายในปีนั้นหรืองวดบัญชีนั้นสูง และในรอบบัญชีถัดมา
จะทำให้ค่าใช้จ่ายในปีนั้นหรืองวดบัญชีนั้นสูง และในรอบบัญชีถัดมา

Leave a Comment

Scroll to Top