รับทำบัญชี.COM | การบันทึกบัญชีเช่าซื้อ แบบลิสซิ่งสัญญาเช่า?

Click to rate this post!
[Total: 249 Average: 5]

การเช่าซื้อ หมายถึง ความหมายของการเช่าซื้อ

              การเช่าซื้อ หมายถึง การที่เจ้าของนำทรัพย์สินอกให้เช่าและตกลงกันว่าจะขายทรัพย์สินหรือทรัพย์สินตกเป็นของผู้ให้เช่า ซึ่งต้องทำสัญญาด้วย

การเช่าซื้อ (Lease to Own) เป็นสัญญาที่ช่วยให้บุคคลหรือธุรกิจสามารถเริ่มต้นการเก็บสินค้าหรือทรัพย์สินที่ต้องการโดยไม่ต้องจ่ายเงินที่จำเป็นในราคาเต็ม เป็นการจ้างเช่าทรัพย์สินในระยะเวลาที่กำหนด และหากตรงตามข้อกำหนดในสัญญา ผู้เช่าจะมีสิทธิ์ในการซื้อทรัพย์สินนั้นในราคาที่กำหนดในสัญญาหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่า

นี่คือขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการเช่าซื้อ

 1. เลือกทรัพย์สิน เริ่มต้นโดยเลือกทรัพย์สินที่คุณต้องการเช่าซื้อ เช่น รถยนต์, คอมพิวเตอร์, เครื่องใช้ในบ้าน, หรืออุปกรณ์สำหรับธุรกิจ
 2. หารายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา ติดต่อกับผู้ให้บริการเช่าซื้อเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา รวมถึงอัตราดอกเบี้ย, ระยะเวลาของสัญญา, การชำระเงินเดือน, และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ตรวจสอบเงื่อนไข อ่านและเข้าใจเงื่อนไขในสัญญาอย่างระมัดระวัง เช่น อัตราดอกเบี้ย, ค่าปรับสัญญา, และเงื่อนไขการยกเลิก
 4. ดำเนินการตรวจสอบเครดิต ผู้ให้บริการเช่าซื้ออาจต้องดำเนินการตรวจสอบเครดิตของคุณเพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ เราควรจ่ายสิ่งต่าง ๆ ตรงเวลา เป็นต้น
 5. ทำสัญญา เมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการ เตรียมทำสัญญาเช่าซื้อ ซึ่งจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน, เงื่อนไขการสิ้นสุดสัญญา, และสิทธิ์ในการซื้อทรัพย์สิน
 6. การชำระเงินเดือน ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา เครื่องจ่ายจะต้องชำระเงินให้กับผู้ให้บริการตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
 7. ติดตามการชำระเงิน คุณควรติดตามการชำระเงินอย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบใบเสร็จการชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีบันทึกที่แสดงการชำระเงินตามเงื่อนไข
 8. การซื้อทรัพย์สิน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา คุณจะมีสิทธิ์ในการซื้อทรัพย์สินในราคาที่ระบุในสัญญา หากคุณต้องการซื้อ คุณจะต้องชำระเงินค่าซื้อให้ครบถ้วนตามสัญญา

การเช่าซื้อเป็นวิธีที่คุณสามารถได้รับสินค้าหรือทรัพย์สินที่คุณต้องการโดยไม่ต้องใช้เงินล่วงหน้าในราคาเต็ม แต่คุณควรทราบถึงเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในสัญญาเช่าซื้อ และให้แน่ใจว่าคุณสามารถรับผิดชอบการชำระเงินตามสัญญาอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อปกป้องสิทธิ์ของคุณในการเช่าซื้อ

การบัญชีเช่าซื้อ (Lease Accounting) เป็นกระบวนการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกธุรกรรมการเช่าซื้อในระบบบัญชีของธุรกิจหรือองค์กร การบัญชีเช่าซื้อมีความสำคัญเนื่องจากมีผลกระทบต่อรายงานการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินของธุรกิจ โดยเฉพาะในกรณีที่ธุรกิจมีการเช่าซื้อสินทรัพย์หรืออุปกรณ์มากมาย

นี่คือบางขั้นตอนและความสำคัญในการบัญชีเช่าซื้อ

 1. การบันทึกธุรกรรมเช่าซื้อ เมื่อธุรกิจทำสัญญาเช่าซื้อสินทรัพย์ ควรบันทึกธุรกรรมนี้ในระบบบัญชี ซึ่งรวมถึงการระบุรายละเอียดของสัญญา เช่น มูลค่าการเช่าซื้อ, ระยะเวลาเช่า, อัตราดอกเบี้ย, และค่าปรับสัญญา (หากมี)
 2. การบันทึกการชำระเงิน บันทึกการชำระเงินตามสัญญาเช่าซื้อ รวมถึงการแยกแยะการชำระเงินระหว่างส่วนที่เป็นการชำระเงินหนี้และส่วนที่เป็นดอกเบี้ย
 3. การประเมินมูลค่าเช่าซื้อ ต้องประเมินมูลค่าเช่าซื้อเพื่อกำหนดว่าสิทธิ์ในการครอบครองสินทรัพย์นั้นจะถูกโอนไปยังผู้เช่าหรือไม่ ประเมินตามเกณฑ์ทางบัญชี เช่น ระยะเวลาการเช่า, มูลค่าค้างชำระ, และอัตราดอกเบี้ย
 4. การบันทึกส่วนลดค่าเช่าซื้อ ถ้ามีส่วนลดค่าเช่าซื้อ (Lease Incentive) ที่ได้รับจากผู้ให้เช่า ควรบันทึกและจัดการกับส่วนลดนี้ในบัญชี
 5. การบันทึกค่าเช่าซื้อรายเดือน บันทึกค่าเช่าซื้อรายเดือนในบัญชีของธุรกิจเพื่อแสดงส่วนของการชำระหนี้และดอกเบี้ยในรายงานการเงิน
 6. การรายงานการเช่าซื้อ การเตรียมรายงานการเช่าซื้อเพื่อรายงานการเงินแก่ผู้อ่านข้อมูลการเงิน เรียกว่าการบัญชีเช่าซื้อ (Lease Accounting Disclosure) โดยรายงานนี้จะรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อ, มูลค่าสินทรัพย์, สิทธิ์ในการครอบครอง, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การบัญชีเช่าซื้อมีความซับซ้อนและความสำคัญในการบริหารการเงินของธุรกิจ การเช่าซื้อสินทรัพย์อาจมีผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้สินทรัพย์ต่อส่วนทุนของธุรกิจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงควรใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีหรือที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อความชำระความถูกต้องและการปรับปรุงการบัญชีตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชีที่ใช้ในประเทศของคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )