กำลังปรับปรุง

3 ความแตกต่างของบัญชีการเงินและบัญชีการบริหาร

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ความแตกต่างของบัญชีการเงินและบัญชีการบริหาร

          บัญชีการเงิน คือ การบัญชีที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวมหรือแยกประเภทและรายงานข้อมูลทางการเงินของแต่ละกิจการที่เกิดขึ้นในอดีต ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้บุคคลภายนอกได้ทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทก่อนที่จะทำการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจร่วมกับเจ้าของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อมา ขายไป รวมทั้งการนำเงินมาลงทุนในบางส่วน การขอดูรายละ เอียดเกี่ยวกับบัญชีการเงิน จะทำให้ลูกค้ามั่นใจและเชื่อถือในศักยภาพของการดำเนินงานร่วมกันโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆซึ่งในการทำบัญชีการบริหาร จะมีหลักการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลทางการเงินแก่ผู้บริหารภายในกิจการใช้ในการวางแผน ควบคุม และการตัดสินใจในการดำเนินกิจการต่างๆ ของกิจการ กาจัดทำงบบัญชีการเงิน ผู้ที่จัดทำบัญชี ของแต่ละบริษัทที่จัดทำบัญชีการเงินจะต้องมีหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลแก่บุคคลภายนอก และจัดทำภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย โดยข้อมูลขอการทำบัญชีการเงินสามารถยื่นให้กับผู้บริหารได้ทุกเมื่อ ที่มีความต้องการอยากจะดูบัญชีการเงินในปัจจุบันหรือแบบย้อนหลัง โดยเป็นการจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งจะต้องเสนอข้อมูลในภาพรวมของกิจการและเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีต และข้อมูลจะถูกเสนอตามรอบบัญชี โดยเป็นการให้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับรายการดำเนินงานในแต่ละรอบของบัญชีการเงิน การจัดทำบัญชีบริหาร ผู้จัดทำบัญชีจะต้องคอยนำเสนอข้อมูลบัญชีบริหารให้แก่เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหาร ซึ่งอาจจะไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย แต่จะเป็นข้อมูลที่เน้นเกี่ยวกับการตัดสินใจ และให้มีความยืดหยุ่นตามประเด็นของปัญหาการตัดสินใจ โดยเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อทำการเสนอข้อมูลบัญชีของกิจการโดยเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของกิจการ โดยจะต้องนำเสนอข้อมูลทั้งทางด้านเชิงคุณภาพและข้อมูลจากปัจจัยภายนอกก อย่างสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลจะต้องสามารถยื่นให้กับผู้บริหารได้ตลอดตามเวลาที่ต้องการ วัตถุประสงค์ที่แตกต่างของการทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร บัญชีการเงินเป็นการนำเสนอข้อมูล คือตัวเลขและจำนวนเงินของรายรับ รายจ่ายที่ผ่านมาอย่างถูกต้องซึ่งจะทำให้ฝ่ายบริหารองค์กรและบุคคลภายนอกที่สนใจ ทราบผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ ส่วนการทำบัญชีบริหารเป็นการทำบัญชี ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งข้อมูลจะมีทั้งปัจจุบันและอนาคตจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลของฝ่ายบริหารและบุคคลภายนอกเพื่อใช้ในการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจ บทบาทของนักการทำบัญชี จะต้องดูจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ทำบัญชีจะต้องมีความรู้และความเข้าใจ พื้นฐานเบื้องต้นของการทำบัญชีบริหาร และบัญชีทางการเงินของกิจการให้ดี เพื่อจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดอื่นๆ ตามมา ซึ่งข้อมูลทางการบัญชี จะใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานเพื่อผลที่จะเกิดกับอนาคตต่อไป

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ความแตกต่างของบัญชีการเงินและบัญชีการบริหาร
ความแตกต่างของบัญชีการเงินและบัญชีการบริหาร

Leave a Comment

Scroll to Top