รับทำบัญชี.COM | คอนแทคเลนส์ความสำคัญใช้งานในการถ่ายภาพ?

Click to rate this post!
[Total: 51 Average: 5]

แผนธุรกิจคอนแทคเลนส์

การเริ่มต้นธุรกิจคอนแทคเลนส์ (Contact Lens Business) มีขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณควรทำดังนี้

 1. วางแผนธุรกิจ
 2. เลือกแบบและบริษัทผู้ผลิต
  • คุณต้องเลือกว่าคอนแทคเลนส์ของคุณจะมีลักษณะอย่างไร เช่น คอนแทคเลนส์รายวัน คอนแทคเลนส์สัปดาห์หรือคอนแทคเลนส์เดือน
  • เลือกผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงในการผลิตคอนแทคเลนส์
 3. ขั้นตอนทางกฎหมายและการจดทะเบียน
  • จดทะเบียนธุรกิจของคุณตามกฎหมายท้องถิ่นและประเทศ
  • ตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขายคอนแทคเลนส์และเครื่องมือทางการแพทย์
 4. จัดหาคอนแทคเลนส์
  • ติดต่อกับผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์เพื่อสั่งซื้อคอนแทคเลนส์
  • จัดเก็บคอนแทคเลนส์อย่างเหมาะสมและตรวจสอบคุณภาพ
 5. สร้างแบรนด์และการตลาด
  • ออกแบบและสร้างแบรนด์สินค้าของคุณ
  • วางแผนกิจกรรมการตลาดออนไลน์และแบบออฟไลน์เพื่อสร้างความรู้จักและสร้างลูกค้า
 6. การขายและบริการลูกค้า
  • กำหนดราคาคอนแทคเลนส์และนโยบายการขาย
  • สร้างระบบบริการลูกค้าที่ดีเพื่อรักษาลูกค้าและสร้างความพึงพอใจ
 7. การจัดการการเงินและบัญชี
  • สร้างระบบบัญชีและการจัดการการเงินที่เป็นระเบียบ
  • ติดตามรายรับและรายจ่ายของธุรกิจ
 8. การปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษาคุณภาพ
  • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและขายคอนแทคเลนส์
  • ตรวจสอบคุณภาพของคอนแทคเลนส์และรักษามาตรฐานคุณภาพ
 9. รับข้อมูลและปรับปรุง
  • รับข้อมูลจากลูกค้าและตอบสนองตามความต้องการ
  • ปรับปรุงสินค้าและบริการของคุณตามความต้องการของตลาด
 10. ติดตามและวิเคราะห์ผล
  • วิเคราะห์ผลของธุรกิจของคุณเพื่อดูความสำเร็จและจุดที่ต้องปรับปรุง
  • ปรับแผนธุรกิจและกลยุทธ์ตลาดตามผลลัพธ์ที่ได้รับ

อย่าลืมตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจคอนแทคเลนส์ในท้องถิ่นและประเทศของคุณ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจคอนแทคเลนส์

นี่คือตัวอย่างรูปแบบของตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในธุรกิจคอนแทคเลนส์

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับจากการขายคอนแทคเลนส์ XXX,XXX
รายรับจากการให้บริการตรวจสอบสายตา XXX,XXX
รายรับจากการขายแว่นตาแก้ว XXX,XXX
รายรับจากการบริหารธุรกิจอื่น ๆ XXX,XXX
รวมรายรับ XXX,XXX
ค่าวัสดุและสินค้าคงคลัง XXX,XXX
ค่าจ้างงาน XXX,XXX
ค่าเช่าสถานที่ XXX,XXX
ค่าโฆษณาและการตลาด XXX,XXX
ค่าใช้จ่ายในการบริหารธุรกิจอื่น ๆ XXX,XXX
รวมรายจ่าย XXX,XXX
กำไร (ขาดทุน) XXX,XXX XXX,XXX

โดยในตารางดังกล่าว

 • รายรับ ระบุยอดรวมของรายรับที่คุณได้รับจากกิจกรรมธุรกิจของคุณ เช่น รายรับจากการขายคอนแทคเลนส์ รายรับจากการให้บริการตรวจสอบสายตา รายรับจากการขายแว่นตาแก้ว และรายรับจากกิจกรรมอื่น ๆ ถ้ามี
 • รายจ่าย ระบุยอดรวมของรายจ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ รายจ่ายที่อยู่ในรายการประกอบด้วยค่าวัสดุและสินค้าคงคลัง เช่น เลนส์ตาคอนแทค, ค่าจ้างงาน, ค่าเช่าสถานที่, ค่าโฆษณาและการตลาด, และรายจ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ
 • กำไร (ขาดทุน) ระบุผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่าย ถ้าค่าเป็นบวกแสดงว่ามีกำไร ถ้าค่าเป็นลบแสดงว่าขาดทุน

คำแนะนำคือคุณควรตรวจสอบและบันทึกรายรับและรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการบริหารธุรกิจของคุณ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจคอนแทคเลนส์

ธุรกิจคอนแทคเลนส์เกี่ยวข้องกับอาชีพและกลุ่มงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายตา แว่นตา และระบบปรับแสง นี่คืออาชีพและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอนแทคเลนส์

 1. อาจารย์สายตา (Optometrist) อาจารย์สายตาเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบสายตาและรักษาปัญหาทางสายตาของผู้คน พวกเขาสามารถให้คำแนะนำในการเลือกแว่นตาและคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสม
 2. ช่างแว่นตา (Optician) ช่างแว่นตาทำหน้าที่ตรวจสอบสายตาของลูกค้า และช่วยในการสร้างและปรับแว่นตาและคอนแทคเลนส์ให้พอดีกับลูกค้า
 3. นักวิจัยแว่นตา (Eyewear Researcher) นักวิจัยด้านแว่นตาทำงานกับบริษัทและหน่วยงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีแว่นตาใหม่ ๆ และคอนแทคเลนส์
 4. ผู้ประสานงานการผลิต (Production Coordinator) ผู้ประสานงานการผลิตทำงานในโรงงานผลิตคอนแทคเลนส์เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของสินค้า
 5. นักการตลาดและโฆษณา (Marketing and Advertising Professionals) นักการตลาดและโฆษณาทำงานกับบริษัทคอนแทคเลนส์เพื่อสร้างและส่งเสริมแบรนด์ และสร้างความต้องการให้กับผลิตภัณฑ์คอนแทคเลนส์
 6. พนักงานขาย (Sales Representatives) พนักงานขายคอนแทคเลนส์ทำงานในการแนะนำและขายผลิตภัณฑ์คอนแทคเลนส์ให้แก่ลูกค้า
 7. ผู้ผลิตคอนแทคเลนส์ (Contact Lens Manufacturers) บริษัทผู้ผลิตคอนแทคเลนส์ทำงานในกระบวนการผลิตคอนแทคเลนส์และส่งสินค้าให้แก่ตลาด
 8. นักวิจัยวัสดุแว่นตา (Eyewear Material Researcher) นักวิจัยนี้ศึกษาและพัฒนาวัสดุที่ใช้ในการผลิตแว่นตาและคอนแทคเลนส์
 9. พนักงานสนับสนุนทางด้านสุขภาพ (Healthcare Support Staff) บางครั้ง, พนักงานทางด้านสุขภาพเช่น พยาบาลหรือเทคนิคการแพทย์อาจมีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสายตาและการใช้คอนแทคเลนส์
 10. นักออกแบบแว่นตา (Eyewear Designer) นักออกแบบนี้สร้างแนวคิดและดีไซน์แว่นตาและคอนแทคเลนส์ใหม่ ๆ ที่ดูน่าสวยงามและสร้างสรรค์

หากคุณมีความสนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจคอนแทคเลนส์ คุณอาจต้องพิจารณาเลือกสายอาชีพที่เหมาะกับความสามารถและความสนใจของคุณเพื่อให้สามารถก้าวไปสู่ตลาดนี้ได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในอนาคต

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจคอนแทคเลนส์

การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) สำหรับธุรกิจคอนแทคเลนส์จะช่วยให้คุณเข้าใจแนวทางที่เหมาะสมในการเริ่มต้นและเดินหน้าในธุรกิจนี้ได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ข้าพเจ้าขอเสนอ SWOT Analysis สำหรับธุรกิจคอนแทคเลนส์ต่อไปนี้

Strengths (จุดแข็ง)

 1. ความเชี่ยวชาญในสายตา ธุรกิจคอนแทคเลนส์ควรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในสายตาเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพ
 2. ผลิตภัณฑ์และบริการมาตรฐานสูง คอนแทคเลนส์ควรมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
 3. ความหลากหลายในรูปแบบและสีสัน คอนแทคเลนส์ควรมีความหลากหลายในรูปแบบและสีสันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
 4. การรับรองคุณภาพ คุณภาพของคอนแทคเลนส์ควรได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เชื่อถือ เพื่อเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า
 5. เครือข่ายคนรู้ การสร้างเครือข่ายกับนักแพทย์ตาและผู้ที่มีความรู้ทางการแพทย์เป็นที่เรียบร้อย ที่จะช่วยในการแนะนำคอนแทคเลนส์แก่ลูกค้า

Weaknesses (จุดอ่อน)

 1. การแข่งขันรุนแรง มีการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดคอนแทคเลนส์ ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการเจรจาต้นทุนและราคา
 2. ความซับซ้อนในกระบวนการผลิต การผลิตคอนแทคเลนส์อาจมีกระบวนการซับซ้อนและต้องการเทคโนโลยีที่มีความสูงซึ่งอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง
 3. ผลกระทบจากเรื่องสุขภาพของลูกค้า สุขภาพและสภาพร่างกายของลูกค้ามีผลต่อความเหมาะสมในการใช้คอนแทคเลนส์ ซึ่งอาจส่งผลต่อยอดขาย
 4. ขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อ ธุรกิจคอนแทคเลนส์มักมีความขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้มีความไม่มั่นคงในยอดขาย
 5. การขาดแคลนสินค้า ปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าสามารถส่งผลต่อการผลิตและส่งมอบสินค้าทันเวลา

Opportunities (โอกาส)

 1. การขยายตลาด มีโอกาสในการขยายตลาดไปยังภูมิภาคหรือประเทศอื่น ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย
 2. เทคโนโลยีใหม่ ๆ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจช่วยในการผลิตคอนแทคเลนส์ที่มีคุณภาพสูงและราคาถูก
 3. การระบาดของความรู้เกี่ยวกับสุขภาพตา ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพตาอาจส่งผลให้ลูกค้ามีความตั้งใจที่จะใช้คอนแทคเลนส์
 4. ความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้สูงอายุมีความต้องการในการใช้คอนแทคเลนส์เพื่อรักษาสายตา เป็นโอกาสในการขาย

Threats (อุปสรรค)

 1. ความแข่งขันจากผู้ผลิตระดับโลก คอนแทคเลนส์อาจพบความแข่งขันจากผู้ผลิตคอนแทคเลนส์ระดับโลกที่มีชื่อเสียง
 2. ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายคอนแทคเลนส์อาจมีผลต่อธุรกิจ
 3. ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลต่อการซื้อคอนแทคเลนส์ของลูกค้า
 4. การขาดแคลนวัตถุดิบ ปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าสามารถส่งผลต่อการผลิตและส่งมอบสินค้าทันเวลา
 5. การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการช้อปปิ้ง การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการช้อปปิ้งออนไลน์อาจส่งผลต่อการขายคอนแทคเลนส์ในร้านท้องถิ่น

การทำ SWOT Analysis จะช่วยให้ธุรกิจคอนแทคเลนส์มีมุมมองรวมและมีแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้โอกาสในตลาดและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจคอนแทคเลนส์ ที่ควรรู้

 1. คอนแทคเลนส์ (Contact Lens)
  • คำอธิบาย คอนแทคเลนส์เป็นเลนส์ที่วางบนตาเพื่อแก้ไขปัญหาทางท้องถิ่น เช่น สายตาสั้น (โปร่ง) หรือสายตายาว (สายตาที่มีปัญหา)
 2. การตรวจสอบสายตา (Eye Examination)
  • คำอธิบาย กระบวนการที่นักแพทย์ตาใช้ในการตรวจสอบสภาพของสายตาและความต้องการในการสั่งคอนแทคเลนส์
 3. ดิสเพนเซอร์ (Dispenser)
  • คำอธิบาย ผู้ที่มีความรู้และความสามารถในการให้คำแนะนำและติดตั้งคอนแทคเลนส์ให้กับลูกค้า
 4. สูตรคอนแทคเลนส์ (Contact Lens Prescription)
  • คำอธิบาย เอกสารที่บอกถึงข้อมูลทางทางการแพทย์เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์ เช่น ความเข้มข้น, รัศมีเบสคิวร์ฟ, และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 5. ความเข้มข้น (Power)
  • คำอธิบาย การวัดความแรงของคอนแทคเลนส์ที่ใช้ในการแก้ไขสายตา หรือค่าเส้นผ่าศูนย์กลางของคอนแทคเลนส์ที่ทำให้มองเห็นชัดเจน
 6. ฐานคอนแทคเลนส์ (Base Curve)
  • คำอธิบาย รัศมีเบสคิวร์ฟของคอนแทคเลนส์ ซึ่งเป็นรัศมีที่สอดคล้องกับรูปร่างของตา
 7. น้ำหนักคอนแทคเลนส์ (Lens Weight)
  • คำอธิบาย น้ำหนักของคอนแทคเลนส์ สำหรับบางคนนั้นอาจมีความสำคัญในการใช้งานระยะยาว
 8. การเก็บรักษา (Lens Care)
  • คำอธิบาย กระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ เช่น น้ำยาล้าง, น้ำยาทำความสะอาด, และเคสเก็บรักษา
 9. การห้ามน้ำ (Water Content)
  • คำอธิบาย ปริมาณของน้ำที่ประกอบอยู่ในวัสดุของคอนแทคเลนส์
 10. วัสดุคอนแทคเลนส์ (Lens Material)
  • คำอธิบาย วัสดุที่ใช้ในการผลิตคอนแทคเลนส์ เช่น ซิลิโคน, ฮายดรอเจล, หรือแอคริลิก

กรุณาทราบว่าคำแปลและคำอธิบายอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในบริบทของการใช้งานในประเทศไทยและธุรกิจคอนแทคเลนส์

ธุรกิจ คอนแทคเลนส์ ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

เมื่อคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจคอนแทคเลนส์ในประเทศไทย คุณจำเป็นต้องดำเนินกระบวนการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตตามกฎหมายและข้อกำหนดของสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจและสถานที่ตั้งของคุณ นี่คือขั้นตอนเบื้องต้นในการจดทะเบียนธุรกิจคอนแทคเลนส์ในประเทศไทย

 1. สร้างธุรกิจ
  • จัดรูปแบบธุรกิจคอนแทคเลนส์ที่คุณต้องการก่อตั้ง และกำหนดรูปแบบธุรกิจ (บริษัทจำกัด, บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด, หรือรูปแบบอื่น ๆ)
 2. จดทะเบียนธุรกิจ
  • ลงทะเบียนธุรกิจของคุณที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือจังหวัดที่คุณตั้งธุรกิจ (สำหรับร้านราชการ)
  • หากคุณเป็นนิติบุคคล (บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด), คุณจะต้องจดทะเบียนบริษัทที่กรมพาณิชย์ และได้รับหมายจัดการหรือจดทะเบียนภาษีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID) จากกรมสรรพากร
 3. ออกใบอนุญาต
  • หากคุณเปิดร้านราชการเพื่อจำหน่ายคอนแทคเลนส์ คุณอาจต้องร้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข หรือกรมสรรพากร (หากมีการนำเข้าคอนแทคเลนส์)
 4. เปิดบัญชีธนาคารธุรกิจ
  • เปิดบัญชีธนาคารเพื่อการทางการเงินของธุรกิจคอนแทคเลนส์ของคุณ
 5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด
  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอนแทคเลนส์ รวมถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานคุณภาพของเลนส์
 6. การซื้อหรือนำเข้าคอนแทคเลนส์
  • หากคุณนำเข้าคอนแทคเลนส์ คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการนำเข้าและตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น
 7. การโฆษณาและการตลาด
  • สร้างแผนการตลาดเพื่อโฆษณาและเสนอคอนแทคเลนส์ของคุณแก่ลูกค้า เช่น การใช้โซเชียลมีเดีย การลงโฆษณาในสื่อ หรือกิจกรรมโปรโมชั่น
 8. การบันทึกบัญชีและการเงิน
  • ควรติดตามการรับเงินและรายรับรายจ่ายของธุรกิจคอนแทคเลนส์ และประมวลผลบัญชีอย่างเป็นระบบ
 9. การรับรายงานภาษี
  • จ่ายภาษีอากรและประมวลผลรายงานภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 10. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
  • อย่าลืมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอนแทคเลนส์ เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายลาสมีสุขภาพ และการปฏิบัติตามกฎหมายการค้า

ควรติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นและหากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารที่ต้องการสำหรับธุรกิจคอนแทคเลนส์ของคุณในประเทศไทย คุณควรปรึกษากับนิติกรที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและภาษีเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตในรายละเอียด

บริษัท ธุรกิจคอนแทคเลนส์ เสียภาษีอย่างไร

ภาษีที่ธุรกิจคอนแทคเลนส์อาจต้องเสียรวมถึง

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากธุรกิจคอนแทคเลนส์ คุณจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราที่เป็นไปตามรายได้ของคุณตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายประเทศ
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจคอนแทคเลนส์ของคุณมีมูลค่าการขายในหนึ่งปีเกินกว่า 18 ล้านบาท (ตั้งแต่ปี 2022) คุณจะต้องลงทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และคิดคำนวณภาษีตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย ณ แต่ละช่วงเวลา
 3. ภาษีบริษัท หากคุณตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจคอนแทคเลนส์ คุณจะต้องเสียภาษีบริษัทตามกฎหมายและอัตราที่กำหนดโดยรัฐบาล
 4. ภาษีอื่น ๆ อื่น ๆ อาจมีภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอนแทคเลนส์ของคุณตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายประเทศ ตัวอย่างเช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, หรือภาษีอื่น ๆ ที่อาจจะเป็นไปตามกฎหมายที่เป็นไปตามสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ควรติดต่อนิติกรที่เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อขอคำแนะนำและการปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอนแทคเลนส์ของคุณในประเทศที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจ ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากหน่วยงานภาษีและการเงินของรัฐบาลในประเทศของคุณอีกครั้งเสมอ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )