รับทำบัญชี.COM | ค่าเสื่อมราคาปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา คือ ( Depreciation )

ค่าเสื่อมราคา คืออะไร สงสัยค่าเสือมราคาคืออะไร จะมีไว้ทำไม

ค่าเสื่อมราคา คือ วิธีการที่ทางบัญชีใช้ในการปันส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่มีตัวตนโดยนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการในแต่ละงวดบัญชี

ค่าเสื่อมราคา  ( Depreciation ) ค่าเสื่อมราคา  คือ ค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ ที่กิจการใช้ประโยชน์ประจำงวดทั้งนี้เพราะสินทรัพย์ประเภทอาคาร  อุปกรณ์  เครื่องจักร  รถยนต์  เป็นสินทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานและมักจะมีมูลค่าสูง  จึงมีการประมาณประโยชน์จากสินทรัพย์เหล่านี้เฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละงวด        

การคำนวณค่าเสื่อมราคามีหลายวิธี แต่ วิธีที่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไป คือ

การคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์มีหลายวิธี แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีที่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไป คือวิธีเส้นตรง  
โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้                        
ค่าเสื่อมราคา/ปี  =  มูลค่าสินทรัพย์  –  ราคาซาก ( ถ้ามี) อายุการใช้งาน              
หรือ    ค่าเสื่อมราคา/ปี   =   (มูลค่าสินทรัพย์  –  ราคาซาก ( ถ้ามี) )  x  อัตราค่าเสื่อมราคา เมื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาได้  

ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบัน  กิจการจะทำการบันทึกบัญชีดังนี้                         
เดบิต  ค่าเสื่อมราคา – ชื่อสินทรัพย์                               
       xxx เครดิต  ค่าเสื่อมราคาสะสม – ชื่อสินทรัพย์                        
      xxx        ค่าเสื่อมราคา  

ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน เนื่องจากเมื่อกิจการซื้อสินทรัพย์มา ซึ่งมีราคาสูง และมีการใช้งานหลายปี ถ้าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนเลยก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง ในปีที่ซื้อสินทรัพย์ ส่วนปีถัดไปจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแม้ว่าจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น ๆ  

ดังนั้นจึงต้องมีการ เฉลี่ยค่าใช้จ่าย ตามจำนวนปีที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น ค่าเสื่อมราคาสะสม เป็นบัญชีหมวดสินทรัพย์ แต่เป็นตัวลดยอดของสินทรัพย์นั้นๆ เพราะเมื่อกิจการซื้อ สินทรัพย์มาก็จะบันทึกเป็นสินทรัพย์ แต่สินทรัพย์นี้เมื่อมีการใช้งานแล้วจะเสื่อมค่าลง ดังนั้นทุกสิ้นปีจึงต้องบันทึกค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคา คือ
Click to rate this post!
[Total: 196 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )