ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 10 เคล็ดลับและวิธี?

Click to rate this post! [Total: 109 Average: 5] ในหน้า …

การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 10 เคล็ดลับและวิธี? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 109 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ ( Operating expenses )

          ค่าใช้จ่ายที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเป็นภาพสะท้อนถึงต้นทุนของสินค่า และค่าบริการที่กิจการใช้ประโยชน์ไปแล้วตลอดงวดจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ยอดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะมีความแตกต่างจากยอดเงินสดจ่ายตลอดงวดรอบระยะเวลาบัญชี หากพิจารณารายการค่าเสื่อมราคาซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการจ่ายชำระเงินสดออกไป
          ดังนั้นการปรับค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างให้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์เงินสด จึงต้องนำเอารายการค่าเสื่อมราคา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินสด รายการอื่นๆ มาหักออกจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของงบกำไรขาดทุน นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเงินสด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยังอาจจะมีความแตกต่างเนื่องจากประเด็นของช่วงเวลาการรับรู้ค่าใช้จ่าและเงินสดจ่ายที่เกิดขึ้นจริง การบันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีจะรับรู้เมื่อสินค้าหรือบริการถูกนำมาใช้ประโยชน์

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expenses) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อคือ “ค่าใช้จ่ายประจำ” (OPEX) เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทหรือธุรกิจต้องจ่ายในการดำเนินกิจกรรมประจำวันหรือประจำรอบการดำเนินธุรกิจ เพื่อรักษาการทำงานของธุรกิจ และสร้างรายได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือบริการ รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสามารถแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ตามลักษณะของธุรกิจและโครงสร้างของรายได้แต่ละรายการ ดังนี้

  1. ค่าจ้างแรงงาน รวมถึงเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานที่ทำงานในบริษัท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

  2. ค่าเช่าที่ ค่าเช่าสำหรับสถานที่ทำงาน เช่น อาคารสำนักงาน หรือโรงงานผลิต ค่าเช่าที่มีการชำระเป็นรายเดือนหรือรายปี

  3. ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์ ค่าบริการสาธารณูปโทรคมนาคมและค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้งานทั่วไปในองค์กร

  4. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ รวมถึงการจัดหาวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต

  5. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและจัดเก็บสินค้า ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าถึงลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า

  6. ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา รวมถึงการโฆษณาสินค้าหรือบริการ เว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ และกิจกรรมตลาดอื่น ๆ

  7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคคล ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การฝึกอบรมพนักงาน ค่าจ้างที่จ่ายในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือการลงโทษ

  8. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสินทรัพย์และเงินทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท เช่น ดอกเบี้ยที่จ่ายในการกู้ยืม ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และการบริหารเงินทุน

  9. ค่าใช้จ่ายในการบริหารระบบสารสนเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

  10. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรับจ้างบริการที่ไม่ตรงกับหมวดหมู่ที่กล่าวมาข้างต้น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นส่วนสำคัญในการคำนวณกำไรสุทธิของธุรกิจ และมีผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว การจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างกำไรและความยั่งยืนของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ฐานภาษี

ฐานภาษี สำคัญ คืออะไร มีอะไรบ้าง? 2566-67

ฐานภาษี 2566 ฐานภาษี 2565 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคืออะไร ฐานภาษี 2565 ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง ฐานภาษี 2564 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีบุคคลธรรมดา ฐานภาษี เงินเดือน

ครอบครัว ตัวอย่าง การออมเงิน

สูตรบริหารเงินในครอบครัว ให้เงิน พ่อแม่ ไม่มี เงินเก็บ สร้างครอบครัว pantip ผัว ไม่ให้เมียเก็บเงิน การออมมีประโยชน์อย่างไร ปัญหาการออมในสังคมไทยมีอะไรบ้าง และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร แรงจูงใจในการออมเงิน ของ บุคคล ครัวเรือน มีอะไรบ้าง การ ลงทุน ก่อ ให้เกิด ประโยชน์ แก่ ผู้ ออม ธุรกิจ และ ประเทศ อย่างไร
ปก ขายของออนไลน์อะไรดี

แนะนำ 3 ขั้นตอน เริ่มต้น ขายของออนไลน์

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี อาชีพขายของออนไลน์ ภาษาอังกฤษ วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของ
การยื่นแบบภาษี

ยื่นแบบภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย?

ยื่นภาษีออนไลน์ กรมสรรพากรยื่นแบบออนไลน์ ยื่นภาษีออนไลน์ 2565 บุคคลธรรมดา ยื่นภาษี 2564 ออนไลน์ ระบบ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออนไลน์ ยื่นภาษีออนไลน์ ภงด 91

บริการ ที่ บริษัทรับทำบัญชี สามารถทำได้?

เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม ค่าจ้างทำบัญชี - pantip บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าจ้างทําบัญชี บริษัท ขึ้นทะเบียนผู้ทําบัญชี ครั้งแรก ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ ทําบัญชี บริษัทเอง

Leave a Comment

Scroll to Top