ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

รับทำบัญชี.COM | 10 การควบคุม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เคล็ดลับและวิธี?

Click to rate this post!
[Total: 109 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ ( Operating expenses )

          ค่าใช้จ่ายที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเป็นภาพสะท้อนถึงต้นทุนของสินค่า และค่าบริการที่กิจการใช้ประโยชน์ไปแล้วตลอดงวดจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ยอดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะมีความแตกต่างจากยอดเงินสดจ่ายตลอดงวดรอบระยะเวลาบัญชี หากพิจารณารายการค่าเสื่อมราคาซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการจ่ายชำระเงินสดออกไป
ดังนั้นการปรับค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างให้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์เงินสด จึงต้องนำเอารายการค่าเสื่อมราคา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเงินสด รายการอื่นๆ มาหักออกจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของงบกำไรขาดทุน นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเงินสด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยังอาจจะมีความแตกต่างเนื่องจากประเด็นของช่วงเวลาการรับรู้ค่าใช้จ่าและเงินสดจ่ายที่เกิดขึ้นจริง การบันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีจะรับรู้เมื่อสินค้าหรือบริการถูกนำมาใช้ประโยชน์

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expenses) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อคือ “ค่าใช้จ่ายประจำ” (OPEX) เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทหรือธุรกิจต้องจ่ายในการดำเนินกิจกรรมประจำวันหรือประจำรอบการดำเนินธุรกิจ เพื่อรักษาการทำงานของธุรกิจ และสร้างรายได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือบริการ รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสามารถแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ตามลักษณะของธุรกิจและโครงสร้างของรายได้แต่ละรายการ ดังนี้

  1. ค่าจ้างแรงงาน รวมถึงเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานที่ทำงานในบริษัท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
  2. ค่าเช่าที่ ค่าเช่าสำหรับสถานที่ทำงาน เช่น อาคารสำนักงาน หรือโรงงานผลิต ค่าเช่าที่มีการชำระเป็นรายเดือนหรือรายปี
  3. ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์ ค่าบริการสาธารณูปโทรคมนาคมและค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้งานทั่วไปในองค์กร
  4. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ รวมถึงการจัดหาวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
  5. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและจัดเก็บสินค้า ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าถึงลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า
  6. ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา รวมถึงการโฆษณาสินค้าหรือบริการ เว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ และกิจกรรมตลาดอื่น ๆ
  7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคคล ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การฝึกอบรมพนักงาน ค่าจ้างที่จ่ายในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือการลงโทษ
  8. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสินทรัพย์และเงินทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัท เช่น ดอกเบี้ยที่จ่ายในการกู้ยืม ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และการบริหารเงินทุน
  9. ค่าใช้จ่ายในการบริหารระบบสารสนเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
  10. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรับจ้างบริการที่ไม่ตรงกับหมวดหมู่ที่กล่าวมาข้างต้น

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นส่วนสำคัญในการคำนวณกำไรสุทธิของธุรกิจ และมีผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว การจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างกำไรและความยั่งยืนของธุรกิจ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )