รับทำบัญชี.COM | ค่าใช้จ่ายในการขายได้มาจากไหน มีอะไรบ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 152 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไร

ค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไรบ้าง
– ค่านายหน้าพนักงานขาย
– ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย
– ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์
– ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
– ค่าโทรศัพท์
– ค่าถ่ายเอกสารและไปรษณียากร
– ค่าเบี้ยประกันภัย

 

“ค่าใช้จ่ายในการขาย” (Selling Expenses) หรือ “ค่าใช้จ่ายการขายและการสรรหา” (Selling and Marketing Expenses) คือค่าใช้จ่ายที่บริษัทหรือธุรกิจต้องจ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการของพวกเขาแก่ลูกค้าหรือผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายในการขายเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของธุรกิจและมีได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายในการขายรวมถึง

  1. ค่าสรรหา (Recruitment Costs) ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานขายหรือพนักการตลาด เช่น ค่าโฆษณาสรรหา ค่าเดินทางสำหรับการสัมภาษณ์ ค่าครอบครัวในกรณีที่ต้องย้ายพนักงานไปทำงานในสถานที่ใหม่ เป็นต้น

  2. ค่าโฆษณาและการตลาด (Advertising and Marketing Costs) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและสร้างแคมเปญการตลาด เช่น ค่าโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือออนไลน์ ค่าออกแบบและพิมพ์โบรชัวร์ ค่าตลาดออนไลน์ เป็นต้น

  3. ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานขาย (Sales Staff Costs) รวมถึงเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าคอมมิชชั่น สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายในการอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานขาย

  4. ค่าใช้จ่ายในการแสดงสินค้า (Display Costs) ค่าใช้จ่ายในการแสดงสินค้าในร้านค้าหรือที่จำหน่าย เช่น ค่าอุปกรณ์แสดงสินค้า ค่าสติกเกอร์ หรือค่าใช้จ่ายในการสร้างพื้นที่จัดวางสินค้า

  5. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า (Delivery Costs) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า เช่น ค่าน้ำมันขนส่ง ค่าบริการขนส่ง หรือค่านายหน้าขนส่ง

  6. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานโปรโมชั่น (Promotional Event Costs) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโปรโมชั่นหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย เช่น การจัดแสดงสินค้า การจัดส่งรางวัลหรือส่วนลด เป็นต้น

  7. ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อระบบหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขาย (Sales Technology Costs) ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบบริหารการขาย เช่น ซอฟต์แวร์ CRM (Customer Relationship Management) ระบบการเก็บข้อมูลลูกค้า เทคโนโลยีการขายออนไลน์ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายเป็นส่วนสำคัญของการบริหารการเงินของธุรกิจ เพราะมีผลต่อกำไรและกำไรขั้นต้นของธุรกิจ การควบคุมและจัดการค่าใช้จ่ายในการขายอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัวและเติบโตได้อย่างมั่นคง.

ค่าใช้จ่ายในการขาย มีอะไร

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )