ค่าใช้จ่ายในการวิจัย

รับทำบัญชี.COM | ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Costs)?

Click to rate this post!
[Total: 147 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (Reserch and Development Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด (เช่นผลิตภัณฑ์ วิธีการ กระบวนการ กลุ่มคนและองค์ความรู้) เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาสามารถนำไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายกิจการเพื่อยื่นขอรับสิทธิการลดหย่อนทางภาษีได้

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Costs) เป็นรายจ่ายที่ธุรกิจต้องเก็บบันทึกและรายงานในบัญชีของพวกเขาตามกฎบัญชีและมาตรฐานบัญชีที่มีอิทธิพลในประเทศของพวกเขา ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเป็นค่าใช้จ่ายที่สร้างขึ้นจากกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างความหลากหลายในผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นการค้นพบสิ่งใหม่ การพัฒนาและทดสอบสินค้าหรือบริการใหม่ การปรับปรุงสินค้าหรือบริการเดิม เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือก้าวที่ความเป็นนวัตกรรมไปข้างหน้า

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก คือ:

  1. ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (Research Costs): เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการค้นคว้าและศึกษาเพื่อค้นหาความรู้ การสำรวจข้อมูล และการทดลองที่ไม่จำเป็นต้องสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมาตรฐานหรือจำหน่ายต่อลูกค้า

  2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา (Development Costs): เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการการสร้าง การปรับปรุง การทดสอบ และการผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ที่จะนำไปจำหน่ายหรือนำเสนอให้กับลูกค้า รวมถึงการปรับปรุงและปรับแต่งผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมเพื่อให้เข้ากับความต้องการของตลาดหรือลูกค้า

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนามีความสำคัญในการสร้างความนวัตกรรมในธุรกิจและส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาด แต่การบัญชีและการรายงานค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานบัญชีที่มีผลในประเทศของพวกเขา เพื่อให้การบริหารจัดการการเงินและการรายงานการเงินของธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ