3 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (Reserch and Development Costs)

ค่าใช้จ่ายในการวิจัย
[Total: 551 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา Reserch and Development Costs ?

ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (Reserch and Development Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด (เช่นผลิตภัณฑ์ วิธีการ กระบวนการ กลุ่มคนและองค์ความรู้) เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาสามารถนำไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายกิจการเพื่อยื่นขอรับสิทธิการลดหย่อนทางภาษีได้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top