รับทำบัญชี.COM | ตัวอย่างงบการเงินร้านอาหารเปรียบเทียบ 3 ปี?

งบการเงินร้านอาหาร

ตัวอย่างงบการเงินของร้านอาหารที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบการเงินของธุรกิจของคุณได้

งบกำไรขาดทุน (Income Statement)

รายการ รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร/ขาดทุน
ยอดขาย xxxxxx    
ค่าวัตถุดิบ   xxxxxx  
ค่าแรงงาน   xxxxxx  
ค่าเช่า   xxxxxx  
ค่าใช้จ่ายการขนส่ง   xxxxxx  
ค่าสาธารณูปโภค   xxxxxx  
ค่าใช้จ่ายการตลาด   xxxxxx  
ค่าเสื่อมราคา   xxxxxx  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   xxxxxx  
กำไรขาดทุนสุทธิ     xxxxxx

งบทดลองสำหรับร้านอาหาร (Cash Flow Statement)

รายการ เงินสดเริ่มต้น รายรับ รายจ่าย เงินสดสิ้นสุด
เงินสดจากการขาย   xxxxxx    
เงินสดจากกิจกรรมอื่น ๆ   xxxxxx    
การเงินขายหนี้   xxxxxx    
การเงินจ่ายหนี้     xxxxxx  
รายจ่ายการลงทุน     xxxxxx  
รายจ่ายการเพิ่มทุน     xxxxxx  
รายจ่ายการยืมเงิน     xxxxxx  
รายจ่ายอื่น ๆ     xxxxxx  
เงินสดเพิ่ม/ลด       xxxxxx

งบทดลองสำหรับร้านอาหาร (Balance Sheet)

รายการ เงินสดและสมุดเงินฝาก สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม สุทธิสินทรัพย์
เงินสดและเงินฝาก xxxxxx     xxxxxx
บัญชียอดหนี้     xxxxxx  
สินค้าคงเหลือ   xxxxxx    
สินทรัพย์อื่น ๆ   xxxxxx    
สินทรัพย์รวม   xxxxxx    
หนี้สินรวม     xxxxxx  
ทุนที่เรียกเก็บ     xxxxxx  
หนี้สินอื่น ๆ     xxxxxx  
ทุนที่ลงทุน       xxxxxx
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น       xxxxxx

โปรดทราบว่านี่เป็นตัวอย่างเพียงแค่ส่วนหนึ่งของงบการเงินของร้านอาหาร งบการเงินจะขึ้นอยู่กับลักษณะการดำเนินธุรกิจของคุณ และรายละเอียดทางการเงินที่คุณต้องการนำเสนอ สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมตามความต้องการของธุรกิจของคุณได้. แนะนำให้ใช้บัญชีมืออาชีพเพื่อจัดทำและตรวจสอบงบการเงินเพื่อให้แน่ใจว่ามันถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี.

ตัวอย่างงบการเงินร้านอาหาร เปรียบเทียบ 3 ปี

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของงบการเงินร้านอาหารในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบระหว่าง 3 ปี (ปี 1, ปี 2, และ ปี 3) ซึ่งช่วยให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงในรายได้และรายจ่ายของร้านอาหารของคุณในช่วงเวลา 3 ปี

งบกำไรขาดทุน (Income Statement)

รายการ ปี 1 ปี 2 ปี 3
ยอดขาย xxxxxx xxxxxx xxxxxx
ค่าวัตถุดิบ xxxxxx xxxxxx xxxxxx
ค่าแรงงาน xxxxxx xxxxxx xxxxxx
ค่าเช่า xxxxxx xxxxxx xxxxxx
ค่าใช้จ่ายการขนส่ง xxxxxx xxxxxx xxxxxx
ค่าสาธารณูปโภค xxxxxx xxxxxx xxxxxx
ค่าใช้จ่ายการตลาด xxxxxx xxxxxx xxxxxx
ค่าเสื่อมราคา xxxxxx xxxxxx xxxxxx
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ xxxxxx xxxxxx xxxxxx
กำไรขาดทุนสุทธิ xxxxxx xxxxxx xxxxxx

งบทดลองสำหรับร้านอาหาร (Cash Flow Statement)

รายการ ปี 1 ปี 2 ปี 3
เงินสดเริ่มต้น xxxxxx xxxxxx xxxxxx
รายรับ xxxxxx xxxxxx xxxxxx
รายจ่าย xxxxxx xxxxxx xxxxxx
เงินสดสิ้นสุด xxxxxx xxxxxx xxxxxx

งบทดลองสำหรับร้านอาหาร (Balance Sheet)

รายการ ปี 1 ปี 2 ปี 3
เงินสดและสมุดเงินฝาก xxxxxx xxxxxx xxxxxx
บัญชียอดหนี้ xxxxxx xxxxxx xxxxxx
สินค้าคงเหลือ xxxxxx xxxxxx xxxxxx
สินทรัพย์อื่น ๆ xxxxxx xxxxxx xxxxxx
สินทรัพย์รวม xxxxxx xxxxxx xxxxxx
หนี้สินรวม xxxxxx xxxxxx xxxxxx
ทุนที่เรียกเก็บ xxxxxx xxxxxx xxxxxx
หนี้สินอื่น ๆ xxxxxx xxxxxx xxxxxx
ทุนที่ลงทุน xxxxxx xxxxxx xxxxxx
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น xxxxxx xxxxxx xxxxxx

โปรดทราบว่าตัวอย่างนี้เป็นการเปรียบเทียบงบการเงินของร้านอาหารใน 3 ปีที่ต่อเนื่อง เพื่อให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงในรายได้และรายจ่ายตามช่วงเวลา อย่างไรก็ตามการจัดทำงบการเงินจริง ๆ ขึ้นอยู่กับการสะท้อนสถานะการเงินของธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง คุณควรรวมข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นไปตามความเป็นจริงเพื่อทำงบการเงินที่แม่นยำและสอดคล้องกับธุรกิจของคุณ.

เปรียบเทียบงบการเงิน 2 บริษัท

เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหว่าง 2 บริษัทได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เราจะต้องมีข้อมูลทางการเงินของทั้งสองบริษัทเพื่อนำมาเปรียบเทียบ โดยนี่คือตัวอย่างของการเปรียบเทียบงบการเงินระหว่าง 2 บริษัท (บริษัท A และบริษัท B)

งบกำไรขาดทุน (Income Statement)

รายการ บริษัท A บริษัท B
ยอดขาย xxxxxx xxxxxx
กำไรขั้นต้น xxxxxx xxxxxx
ค่าวัตถุดิบ    
ค่าแรงงาน    
ค่าเช่า    
ค่าสาธารณูปโภค    
กำไรขั้นสุดท้าย    

งบทดลองสำหรับทั้ง 2 บริษัท (Cash Flow Statement)

รายการ บริษัท A บริษัท B
เงินสดเริ่มต้น xxxxxx xxxxxx
รายรับ    
รายจ่าย    
เงินสดสิ้นสุด    

งบทดลองสำหรับทั้ง 2 บริษัท (Balance Sheet)

รายการ บริษัท A บริษัท B
เงินสดและสมุดเงินฝาก    
สินทรัพย์อื่น ๆ    
สินทรัพย์รวม    
หนี้สินรวม    
ทุนที่เรียกเก็บ    
ทุนที่ลงทุน    
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น    

อย่างไรก็ตามคุณต้องมีข้อมูลทางการเงินจริง ๆ ของทั้ง 2 บริษัทเพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง การเปรียบเทียบงบการเงินจะช่วยให้คุณเห็นแนวโน้มและข้อแตกต่างทางการเงินระหว่างบริษัท และช่วยให้คุณทำคำสั่งใจทางการบริหารจัดการในการพัฒนาแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความเป็นไปได้ของแต่ละบริษัท.

Click to rate this post!
[Total: 162 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )