งบกำไรขาดทุน #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Income Statement

งบกำไรขาดทุน
[Total: 1135 Average: 5]

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน คือ ( Income Statement ) ?

งบกำไรขาดทุน (Income Statement) หมายถึง งบการเงินประเภทหนึ่งที่แสดงผลการดำเนินงานของกิจการ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรหรือขาดทุนสุทธิ ในรอบบัญชีของกิจการ

แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่ากิจการมีรายได้และรายจ่ายเป็นอย่างไร

งบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีส่วนหนึ่งก็คือ งบกำไรขาดทุน ส่วนนี้เป็นรายงานทางการเงินที่จะแสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่ากิจการมีรายได้และรายจ่ายเป็นอย่างไร หากมีรายได้มากกว่ารายจ่ายจะเกิดผลกำไรกับกิจการ แต่หากผลตรงข้าม ก็จะแสดงให้เห็นว่ากิจการนั้นมีผลขาดทุน

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการวัดผลการดำเนินงานของกิจการ คือ รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นหลัก รายได้ หากกล่าวถึงส่วนของรายได้นั้น เป็นผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าและบริการ เช่น รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากบริการซ่อมรถ ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการให้คำปรึกษา รายได้ตัวเงินเหล่านี้จะถูกนำมาคำนวณเป็นส่วนของรายได้ของกิจการ ค่าใช้จ่าย ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น ก็หมายถึงส่วนที่กิจการต้องจ่ายไปในการดำเนินงานทั้งหมด เพื่อให้เกิดรายได้ต่อกิจการ มีผลทำให้ส่วนของสินทรัพย์หรือส่วนของเจ้าของอาจจะมีรายรับลดลงด้วยต้องหักค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเงินเดือนพนักงาน ค่าซ่อมแซม ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าขนส่ง ค่าดอกเบี้ยจ่าย ค่าโฆษณา เป็นต้น กำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ ส่วนของกำไรสุทธิ คือ ส่วนของรายได้ที่มีมากกว่าค่าใช้จ่าย และส่วนของขาดทุนสุทธิ คือ ส่วนของค่าใช้จ่ายที่มากกว่ารายได้ การนำเสนอกำไรขาดทุน มี 2 รูปแบบ
โดยส่วนใหญ่แล้วการนำเสนอกำไรขาดทุนจะมีการนำเสนออยู่ใน 2 รูปแบบด้วยกัน คือ
แบบบัญชี เป็นรายงานค่าใช้จ่ายด้านซ้ายและรายงานด้านรายได้ส่วนด้านขวา สำหรับผลต่างของรายได้และค่าใช้จ่ายจะแสดงอยู่ด้านใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่ากิจการด้านมีผลกำไรหรือไม่ หากมีจะถูกรวมไว้ด้านซ้ายรวมค่าใช้จ่าย แต่หากผลเป็นขาดทุนสุทธิก็จะรายงานด้านขวาร่วมกับรายได้ แต่ท้ายแล้วยอดรวมของทั้งสองด้านจะเท่ากัน  
แบบที่สองเป็นการนำเสนอในรูปแบบงบกำไรขาดทุนรายงาน โดยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบนี้จะเป็นที่นิยมเช่นกัน เพราะเป็นการรายงานสำหรับผู้ใช้งบการเงินที่ไม่มีความรู้ด้านบัญชี ด้วยมีการรายงานบัญชีอย่างละเอียด ผู้ใช้สามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายกว่า งบกำไรขาดทุนจะเป็นส่วนที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในบัญชีรายรับสุทธิและรายจ่ายสุทธิ จะเป็นข้อมูลหลักที่จะใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิหรือผลขาดทุนสุทธิได้
ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เจ้าของกิจการทราบสถานภาพที่แท้จริงของบริษัท ในขณะเดียวกันก็จะได้ทราบข้อมูลรายละเอียดรายรับและรายจ่ายอย่างละเอียดเช่นกัน เพื่อที่จะได้สามารถปรับแผนการเพิ่มรายได้และควบคุมรายได้ เพื่อให้กิจการได้รับผลกำไรสุทธิ และสามารถวางแผนต่อไปว่าหากได้รับผลกำไรเท่าใดจึงจะสามารถต่อยอดเพิ่มกำไร เพิ่มส่วนของเจ้าของให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการขยายกิจการให้เติบโตต่อไปได้ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการจะวัดว่ากิจการสามารถเติบโตได้ในระดับไหน และสามารถที่จะคงอยู่ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปหรือไม่

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤษภาคม 26, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top