งบดุล มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

งบดุล มีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

Click to rate this post! [Total: 113 Average: 5] งบดุล …

งบดุล มีกี่ประเภท อะไรบ้าง? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 113 Average: 5]

งบดุล มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ประเภทของงบดุล สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
1 งบดุลแบบบัญชี งบดุลแบบบัญชีจะใช้ฟอร์มที่มีลักษณะคล้ายตัว T แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ทางด้านซ้ายมือจะแสดงรายการของสินทรัพย์ ส่วนด้านขวามือจะแสดงรายการของหนี้สินและส่วนของเจ้าของขั้นตอนในการจัดทำงบดุลแบบบัญชี มีดังนี้
ขั้นที่ 1 เขียนหัวงบดุล 3 บรรทัด ประกอบด้วย บรรทัดที่ 1 เขียนชื่อกิจการ บรรทัดที่ 2 เขียนคำว่า “งบดุล” บรรทัดที่ 3 เขียนวัน เดือน ปี ที่จัดทำงบดุล
ขั้นที่ 2 ทางด้านซ้ายมือให้เขียนรายละเอียดของสินทรัพย์แสดงรายการต่างๆ ของสินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่
ขั้นที่ 3 ทางด้านขวามือให้เขียนรายละเอียดของหนี้สินและส่วนของเจ้าของที่กิจการมีอยู่ ขั้นที่ 4 รวมยอดทั้ง 2 ด้านให้เท่ากันและอยู่ในระดับเดียวกัน
2 งบดุลแบบรายงาน ขั้นตอนในการจัดทำงบดุลแบบรายงาน มีดังนี้ 
ขั้นที่ 1 เขียนหัวงบดุล 3 บรรทัด คือ บรรทัดที่ 1 เขียนชื่อกิจการ บรรทัดที่ 2 เขียนคำว่า “งบดุล” บรรทัดที่ 3 เขียนวัน เดือน ปี ที่จัดทำงบดุล 
ขั้นที่ 2 คือตอนบน ให้เขียนคำว่า “สินทรัพย์” และเขียนรายละเอียดต่าง ๆ ของสินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่แล้วรวมยอดทั้งหมดของสินทรัพย์ 
ขั้นที่ 3 เขียนคำว่า “หนี้สินและส่วนของเจ้าของ” ต่อจากสินทรัพย์ให้แสดงรายการที่เป็นหนี้สินก่อนและตามด้วยรายการที่เป็นส่วนของเจ้าของ แล้วรวมยอดทั้งหมดของหนี้สินและส่วนของเจ้าของซึ่งจะมียอดเท่ากับสินทรัพย์ ข้อมูลที่ต้องนำเสนอในงบดุล ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ได้กำหนดไว้ในย่อหน้า 35 โดยงบดุลนั้นต้องมีรายการที่แสดงจำนวนเงินทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
4 สินทรัพย์ทางการเงิน (ไม่รวมจำนวนเงินที่แสดงในข้อ 1 2 และ 3)
5 เงินลงทุนซึ่งบันทึกตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น
6 สินทรัพย์ชีวภาพ
7 สินค้าคงเหลือ
8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
10 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
11 ประมาณการหนี้สิน
12 หนี้สินทางการเงิน (ไม่รวมจำนวนเงินในข้อ 10 และ 11)
13 หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้สำหรับงวดปัจจุบันตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได้
14 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (เมื่อมีการประกาศใช้)
15 ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่แสดงในส่วนของเจ้าของ
16 ทุนที่ออกจำหน่าย และสำรองต่างๆ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

งบดุลเป็นเอกสารทางการเงินที่แสดงรายได้และรายจ่ายขององค์กรหรือบริษัทในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถตรวจสอบว่ารายได้เกิดขึ้นเพียงพอในการครอบคลุมรายจ่ายและมีกำไรหรือขาดทุนในระยะเวลานั้น งบดุลมีหลายประเภทตามลักษณะการใช้งบประมาณและข้อมูลทางการเงินที่ต้องการแสดงผล ต่อไปนี้คือประเภทงบดุลที่พบบ่อย

 1. งบกำไรและขาดทุน (Income Statement or Profit and Loss Statement) งบกำไรและขาดทุนแสดงรายได้และรายจ่ายขององค์กรในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อคำนวณกำไรหรือขาดทุนขององค์กรในระยะเวลานั้น

 2. งบสมดุล (Balance Sheet) งบสมดุลแสดงสภาพคล่องและครอบคลุมของสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนขององค์กรในระยะเวลาที่กำหนด โดยแสดงว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินและทุน

 3. งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) งบกระแสเงินสดแสดงการเคลื่อนไหวของเงินสดและรายการเงินสดในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ทราบถึงการเกิดและการใช้เงินสดขององค์กร

 4. งบรายการแสดงรายได้และรายจ่าย (Statement of Income and Expenses) งบรายการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายขององค์กรในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่รวมการคำนวณกำไรหรือขาดทุน

 5. งบการเปรียบเทียบ (Comparative Financial Statements) งบการเปรียบเทียบเปรียบเทียบข้อมูลการเงินจากประโยชน์หรือรายการทางบัญชีในระยะเวลาที่ต่าง ๆ เช่น งบกำไรและขาดทุนเดือนปัจจุบันเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า

 6. งบการคำนวณรายได้ (Statement of Comprehensive Income) งบการคำนวณรายได้แสดงรายได้ทั้งหมดขององค์กรในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงรายได้ที่มาจากทุนสุทธิ การแสดงผลรายได้จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ระบุ

 7. งบทุน (Capital Statement) งบทุนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในทุนขององค์กรในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการรับและการจ่ายทุน

 8. งบการรายงานเผยแพร่ (Statement of Retained Earnings) งบการรายงานเผยแพร่แสดงการเพิ่มหรือลดของทุนส่วนที่เก็บไว้ (Retained Earnings) ในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินเป็นเงินปันผลหรือเป็นเงินส่วนได้

 9. งบรายการสิ่งของ (Statement of Things) งบรายการสิ่งของแสดงรายละเอียดของสิ่งของที่ถือครองโดยองค์กรในระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายการสินค้าคงเหลือ

 10. งบภาษีเงินได้ (Income Tax Statement) งบภาษีเงินได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ต้องชำระในระยะเวลาที่กำหนด

 11. งบการเสนอผลงาน (Performance Statement) งบการเสนอผลงานแสดงผลการดำเนินงานขององค์กรในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายทางธุรกิจ

นอกจากนี้ยังมีงบอื่น ๆ ที่อาจถูกใช้ในองค์กรหรือธุรกิจเฉพาะ เช่น งบรายการสินทรัพย์และหนี้สิน งบรายการเงินลงทุน งบประมาณการส่วนกลาง หรืองบกำไรขาดทุนสะสม เป็นต้น การเลือกใช้ประเภทของงบดุลที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กรและผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน

งบดุล มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ข้อมูลทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ขั้นตอนของการทำบัญชี

ข้อมูล เศรษฐกิจ ในรูปตัว เงิน?

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 2565 ปัญหาเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 2565 ข้อมูลเศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 2566 ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

ร้านโชห่วย กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ร้านขาย ของชำ สมัยใหม่ สร้างร้านขายของเล็กๆ เปิดร้านขายของในหมู่บ้าน เปิดร้านขายของ ชํา ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง ร้านขายของชำ ซื้อของที่ไหน ร้านขาย ของชำ บ้านนอก สร้างร้านขายของ งบน้อย เปิดร้านขาย ของชำ กับ แม็คโคร
ใบสั่งซื้อคืออะไร

ขั้นตอนการเปิดใบ #10 PO PR ใช้ทำอะไร แบบนี้ใครก็ทำได้ง่ายๆ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใบ po คืออะไร po ย่อมาจาก ใบ pr คือ pr ย่อมาจาก pr po ย่อมาจาก Purchase Requisition คือ เปิด PR คือ Purchase Order คือ ใกล้ฉัน ออนไลน์

มรดกทางการเงิน 7 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หุ้น มรดก คือ กฎหมายมรดก ผู้จัดการมรดก มรดกตกทอด ข้าราชการ วางแผนภาษีมรดก ภาษีมรดก แม้ เป็น ผู้จัดการ มรดก การส่งต่อ มรดก ใกล้ฉัน ออนไลน์

การจัด ทำบัญชี การเงิน และ การสร้างงบทดลองสำหรับ สำนักงานบัญชี คืออะไร?

งบทดลอง ตัวอย่าง งบทดลองก่อนปิดบัญชี ประกอบด้วย รายการบัญชีหมวดอะไรบ้าง งบทดลองประกอบด้วยบัญชีกี่หมวด วิธีทํา งบทดลอง แบบฝึกหัดงบทดลอง งบทดลอง คือ ตัวอย่าง สมุดรายวันทั่วไป แยกประเภท งบทดลอง ส่วนประกอบของงบทดลองมี2ส่วนคือ ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับทำบัญชี.COM — ร้านอาหาร •OMG• ภาษี รายได้ รายรับ รายจ่าย?

เปิดร้านอาหาร คนเดียว สร้างร้านอาหารแบบประหยัด สร้างร้านอาหาร งบ หลักหมื่น กลยุทธ์ ในการเปิดร้านอาหาร กฎหมายการเปิดร้านอาหาร โครงสร้างร้านอาหารเล็กๆ การเปิดร้านอาหาร ต้องขออนุญาต อะไรบ้าง แชร์ประสบการณ์เปิดร้านอาหาร

7 คุณสมบัติ บริษัทรับทำบัญชี บริการ ที่ดี?

ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี ค่าจ้างทำบัญชี - pantip จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ สำนักงานบัญชี คือ อัตราค่าจ้าง นักบัญชี จ้างนักบัญชี pantip สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม

Leave a Comment

Scroll to Top