ต้นทุนผลิต

รับทำบัญชี.COM | งบต้นทุนการผลิตของบริษัท?

Click to rate this post!
[Total: 37 Average: 5]
  • งบต้นทุนการผลิตของบริษัท

การดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าจะแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ กิจการที่ซื้อสินค้าที่ผลิตสำเร็จแล้วมาขาย และกิจการที่ผลิตสินค้าเพื่อขาย สำหรับกิจการที่ผลิตสินค้าเพื่อขายเมื่อผลิตสินค้าสำเร็จจะต้องทำการคำนวณต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักบัญชีต้นทุน โดยนักบัญชีต้นทุนจะต้องมีการจัดทำระบบบัญชีต้นทุนเพื่อให้สามารถทราบถึง ต้นทุนของสินค้าที่ผลิตสำเร็จ เพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนขาย และการตีราคาสินค้าคงเหลือ เช่นเดียวกับกิจการที่ซื้อสินค้าที่ผลิตสำเร็จแล้วมาขาย  นอกจากบัญชีต้นทุนจะใช้เพื่อคำนวณต้นทุน สินค้าที่ผลิตสำเร็จแล้ว บัญชีต้นทุนจะมีความสำคัญสำหรับฝ่ายบริหารซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถวิเคราะห์ทางเลือกปฏิบัติต่างๆได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ค่ะ

  1. การควบคุมต้นทุน
  2. การวัดผลกำไรประจำงวดรวมทั้งการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ
  3. ช่วยในการกำหนดราคาขายและนโยบายเกี่ยวกับราคา
  4. การวางแผนกำไรโดยการงบประมาณเป็นเครื่องมือ
  5. ช่วยให้ข้อมูลสำหรับกรวิเคราะห์ในการตัดสินใจ

การจัดทำงบต้นทุนการผลิตของบริษัทในทางบัญชีจะจำแนกดังนี้

  • วัตถุดิบทางตรง หมายถึง วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสินค้าสำเร็จรูปสามารถวัดจำนวนได้ง่าย เช่น โรงงานเย็บเสื้อสำเร็จรูป ผ้าจะเป็นวัตถุดิบทางตรง ส่วนด้าย กระดุม กาว จะถือเป็นวัตถุดิบทางอ้อม เพราะวัดจำนวนใช้งานไม่ได้
  • ค่าแรงทางตรง หมายถึง แรงงานที่เกิดขึ้นโดยตรงในการนำวัตถุดิบมาแปรสภาพให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปสามารถระบุได้ว่าค่าแรงนั้นเกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าชนิดใด เป็นจำนวนใด ในกระบวนการผลิตจะมีค่าแรงงานบางประเภทที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าเกิดจาการผลิตสินค้าชนิดใด เช่น เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน เป็นต้น ค่าแรงประเภทนี้ถือว่าเป็นค่าแรงทางอ้อม
  • ค่าใช้จ่ายในการผลิต หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการผลิตทั้งหมดยกเว้นวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรง เช่น วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงทางอ้อม ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าและค่าเช่าโรงงาน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม >> งบประมาณต้นทุนการผลิต?

 
งบต้นทุนการผลิตของบริษัท
งบต้นทุนการผลิตของบริษัท