กำลังปรับปรุง

3 งานของวิชาชีพบัญชีมีอะไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

งานในวิชาชีพบัญชีสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้

1. งานบัญชีของธุรกิจ งานบัญชีที่นักบัญชีที่รับทำให้แก่องค์การธุรกิจเอกชนทั่วไป ซึ่งตำแหน่งของนักบัญชีเหล่านี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการบัญชี สมุห์บัญชี พนักงานบัญชี เป็นต้น ลักษณะงานที่ทำ เช่น การวางรูประบบบัญชี การบัญชีต้นทุน การพยากรณ์ทางการเงิน การตรวจสอบภายใน การบัญชีภาษีอากร การบัญชีเพื่อการบริหาร เป็นต้น
2. งานบัญชีสาธารณะ หมายถึง งานบัญชีอิสระ ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร ให้บริการทางด้านการบัญชีแก่ลูกค้า เช่น การสอบบัญชี บริการด้านภาษี การจัดทำบัญชี และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านบัญชี เป็นต้น งานด้านนี้จำเป็นต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายก่อน
3. งานบัญชีของรัฐบาล หมายถึง งานบัญชีที่นักบัญชีรับทำให้กับหน่วยงานรัฐบาลโดยเป็นนักบัญชีข้าราชการประจำของหน่วยงานราชการนั้น ลักษณะงานที่ทำ คือ ดูแลรับผิดชอบในการบันทึกรายการทางการบัญชีและทะเบียนต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการบันทึกรายการทางการบัญชีในลักษณะที่ไม่ได้มุ่งเพื่อแสวงหากำไร การบัญชีของส่วนราชการจะมีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้วางระเบียบและระบบของการบัญชี ซึ่งรัฐบาลทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในประเทศไทยมีสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการบัญชีอยู่ 2 สถาบัน ดังนี้ 1.สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการจัดทำบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อให้นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 2. คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี มีหน้าที่ออกข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และข้อกำหนด ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสอบบัญชีให้แก่นักบัญชีที่ต้องการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
งานในวิชาชีพบัญชีสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท
งานในวิชาชีพบัญชีสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท

Leave a Comment

Scroll to Top