รับทำบัญชี.COM | จดบริษัทหนังสือบริคณห์สนธิค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

Click to rate this post!
[Total: 102 Average: 5]

การจดบริษัทเป็นกระบวนการที่สำคัญและซับซ้อน ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศและพิจารณาหลายปัจจัย เพื่อทำให้ธุรกิจเริ่มต้นและเปิดทำการได้อย่างถูกต้อง นี่คือขั้นตอนพื้นฐานในกระบวนการจดบริษัท

 1. การเลือกประเภทของบริษัท ก่อนที่คุณจะจดบริษัทคุณต้องเลือกประเภทของบริษัทที่เหมาะสมกับกิจการของคุณ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือบริษัทจดทะเบียนเพื่อการลงทุนต่างประเทศ เป็นต้น
 2. การเลือกชื่อบริษัท คุณจะต้องเลือกชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับบริษัทอื่นและเป็นไปตามกฎหมายของประเทศ บางประเทศอาจมีข้อบังคับเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อบริษัท
 3. การจัดเตรียมเอกสาร คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดบริษัท เอกสารพื้นฐานอาจ包括
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ก่อตั้งบริษัท
  • ที่อยู่ที่ตั้งบริษัท
  • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการบริษัท
  • การกำหนดส่วนแบ่งหุ้น (ในกรณีบริษัทจำกัด)
  • บันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นแรก (ในบางประเทศ)
 4. การจดทะเบียน คุณจะต้องส่งเอกสารที่เตรียมไว้ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบการจดทะเบียนบริษัทในประเทศของคุณ เมื่อเอกสารได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ บริษัทของคุณจะถูกจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ
 5. การได้รับหมายเลขทะเบียน เมื่อบริษัทได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง คุณจะได้รับหมายเลขทะเบียนที่เป็นการรับรองว่าบริษัทของคุณถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมาย
 6. การปฏิบัติตามกฎหมาย หลังจากที่บริษัทของคุณได้รับการจดทะเบียน คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา นี่รวมถึงการบัญชีและรายงานทางการเงิน
 7. การจัดการทางการเงิน คุณจะต้องจัดการการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ รวมถึงการบันทึกรายการบัญชี การเสนอรายงานทางการเงินแก่หน่วยงานรัฐและการจัดการกับภาษี

กระบวนการจดบริษัทอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศ แนะนำให้คุณปรึกษากับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่มีประสบการณ์ในการจดบริษัทในประเทศของคุณเพื่อให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในกร

จดบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ค่าธรรมเนียม เท่าไหร่

จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทจำกัด มีทุนจดทะเบียน 900,000 บาท ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่
สำหรับทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 1,000,000 บาท จะมีอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 500 บาท