การบัญชี นำรายงาน

รับทำบัญชี.COM | การบัญชีรายงานทางการเงินจดบันทึก?

Click to rate this post!
[Total: 48 Average: 5]

การบัญชี นำรายงาน

สิ่งหนึ่งซึ่งนักบัญชีต้องรู้ นั่นก็คือ คำจำกัดความของการบัญชี ว่าคืออะไร ซึ่ง การบัญชีก็คือการจดบันทึกรายการค้า ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและสิ่งที่มีค่าเป็นเงิน ลงในสมุดบัญชีอย่างสม่ำเสมอ อย่างเป็นระเบียบและถูกต้องตามหลักการบัญชี นอกจากนี้ยังสามารถที่จะแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่งได้ ซึ่งเชื่อว่าหากนักบัญชีมีความรู้และทักษะอีกทั้งมีความใส่ใจในงานบัญชี

ก็สามารถทำให้งานบัญชีสำเร็จวัตถุประสงค์ของการบัญชีได้ อาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ อีกทางหนึ่งว่า การบัญชีเป็นการนำรายงานและเหตุการณ์ทางการเงินมาจดบันทึก จัดทำให้เป็นหมวดหมู่ ทำการสรุปผลและวิเคราะห์ ซึ่งการจะเข้าใจความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นักเรียนหรือนักบัญชีก็จะต้องลงมือทำตามหลักการบัญชีจนกลายเป็นความเข้าใจที่ไม่ว่าจะมีรายการค้าใดเข้ามาก็สามารถวิเคราะห์และลงรายการทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง ความแตกต่างระหว่างการผู้ทำบัญชีกับนักบัญชี

การทำบัญชีดูเหมือนว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการบัญชีอย่างแท้จริง ซึ่งการทำบัญชีก็หมายถึง งานประจำของนักบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก การรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นประจำวัน เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถจัดทำงบการเงินได้ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีเราเรียกว่านักบัญชี ส่วนผู้ที่มีหน้าที่ในการบันทึกและรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเงินในแต่ละวัน เราเรียกว่า ผู้ทำบัญชี หวังว่าเมื่อถึงตอนนี้แล้วทุกท่านคงจะแยกออกระหว่างนักบัญชีกับผู้ทำบัญชี ซึ่งหากไม่สังเกตก็คงคิดว่าเป็นคนเดียวกันไป วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี แน่นอนว่าการทำบัญชีนั้นมีประโยชน์ซึ่งวัตถุประสงค์ของการบัญชีสามารถอธิบายได้ดังนี้

1.ช่วยให้เจ้าของกิจการทุกรายสามารถควบคุมและรักษาสินทรัพย์ที่มีไว้ใช้สำหรับดำเนินกิจการได้ เพราะบัญชีจะแสดงให้เห็นรายการต่าง ๆ เช่น ราคาของสินทรัพย์ที่ได้มา วันที่ได้สินทรัพย์ ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ สิ่งนี้เองที่จะช่วยให้เจ้าของกิจการวางแผนในสินทรัพย์ของกิจการได้

2.ทำให้ทราบผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งของกิจการ ว่ามีผลกำไรหรือขาดทุน เป็นจำนวนเงินเท่าใด ถ้าผลขาดทุนจะได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุเพื่อนำมาปรับปรุงและทำให้ดีในรอบบัญชีถัดไป

3.ช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง เพื่อจะได้รู้ว่ากิจการมีสินทรัพย์ หนี้สินและทุน เป็นจำนวนเท่าไรการเงินยังหมุนเวียนดีอยู่หรือไม่ เพื่อจะได้นำมาเป็นส่วนในการพิจารณาและวางแผนในกิจการต่อไป

4.การทำบัญชีจัดว่าเป็นการรวบรวมสถิติ นับว่าช่วยในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ช่วยควบคุมกิจการให้เป็นไปตามความมุ่งหมายและประสบความสำเร็จ

5.เป็นการบันทึกรายการค้าตามลำดับรายการก่อนหลัง และสามารถจำแนกประเภทรายการค้าได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชี ข้อมูลดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์ในการให้ความหมายของบัญชีและวัตถุประสงค์ของการบัญชีซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเจ้าของกิจการทุกแห่ง

 
การบัญชี นำรายงาน