44(1) การจัดตั้งนิติบุคคล ขั้นตอน วิธีการ สิ่งที่ต้องรู้

[Total: 177 Average: 5]

การจัดตั้งนิติบุคคล ขั้นตอน วิธีการ สิ่งที่ต้องรู้ ?

การจัดตั้งนิติบุคคลตาม มีขั้นตอนที่กำหนด โดยกรมที่ดิน ไว้ ตามมาตรา 44 (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543) หลักๆ จะแบ่งหมวด ใหญ่ไว้ ดังนี้ (ข้อมูลจากกรมที่ดิน)
      ก. ผู้จัดสรรที่ดิน
      ข. ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรที่มีความประสงค์จะจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
      ค. พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการดังนี้ (กฎกระทรวง ฯ ข้อ 4,5)
      ง. ผู้จัดสรรที่ดินที่มีความประสงค์จะจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น
      จ. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลแล้ว ผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการ ต้องทำการส่งมอบให้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่จัดตั้งขึ้น และเป็นอันสินสุดของเจ้าของโครงการ ทำให้นิติบุคคลต้องมีการบริการจัดการกันเอง ตามข้อบังคับที่กำหนด

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top