4 ที่ดินในนามนิติบุคคล ได้หรือไม่

จำนองที่ดินบริษัท
[Total: 165 Average: 5]

สินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งกิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต จำหน่ายสินค้า หรือให้บริการ ?

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์” สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายของคำว่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งกิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต จำหน่ายสินค้า หรือให้บริการ เพื่อให้ผู้อื่นเช่า หรือเพื่อใช้ในการบริหารงาน และกิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบปีบัญชี
ส่วนประกอบของราคาทุนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วยราคาซื้อรวม ภาษีนำเข้า ภาษีอื่น ๆ เกี่ยวกับการซื้อ ค่าใช้จ่ายทางตรงต่าง ๆ ที่ทำให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ สำหรับส่วนลดการค้าและส่วนลดเงินสดต้องนำมาหักออกจากราคาสินทรัพย์ให้คงเหลือราคาซื้อที่แท้จริง
ตัวอย่างค่าใช้จ่ายทางตรงที่ควรนำมารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ได้แก่
1.ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่
2.ค่าขนส่งและค่าควบคุมในการขนส่งสินทรัพย์ครั้งแรก
3.ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
4.ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เช่น ค่าตอบแทนสถาปนิก, วิศวกร

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top