การรวบรวมบัญชีการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้อย่างเป็นหมวดหมู่

รับทำบัญชี.COM | บัญชีแยกประเภททั่วไปมีกี่รูปแบบ มีอะไรบ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 31 Average: 5]

การรวบรวมบัญชีการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้อย่างเป็นหมวดหมู่

บัญชีแยกประเภท หมายถึง การรวบรวมบัญชีการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ หลังจากที่บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปและได้จัดเรียงลำดับบัญชี เช่น บัญชีเงินสด เป็นบัญชีที่รวบรวมรายการที่เกี่ยวกับเงินสด หรือบัญชีลูกหนี้ ที่รวบรวม รายการที่เกี่ยวกับลูกหนี้ สิ่งสำคัญสำหรับในการบันทึกรายการแต่ละบัญชีจะไม่บันทึกรวมกัน เพื่อความเป็นระเบียบ และสะดวกต่อการตรวจทานหรือการหรือแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ดังนั้นกิจการจะทำบันทึกรายการค้าในสมุดบันทึกรายวันทั่วไปก่อน ต่อจากนั้นก็จะทำการจำแนกรายการค้าออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ โดยผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยกประเภท ตามหลักบัญชีคู่ ทำให้กิจการสามารถนำข้อมูลมาจัดทำงบการเงินได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ความสำคัญของบัญชีแยกประเภทมีดังนี้

  1. จำแนกรายการค้าออกเป็นหมวดหมู่ทำให้เป็นระเบียบมายิ่งขึ้น
  2. สามารถค้นหาและแก้ไขข้อมูลได้ง่าย
  3. ไม่ต้องจัดทำงบดุลขึ้นทุกครั้งเมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้น
  4. สะดวกในการหายอดคงเหลือและจัดทำงบและรายงานต่าง ๆ
  5. ใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงความถูกต้อง

สมุดบัญชีแยกประเภท (Ledger) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

  1. สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป เป็นสมุดที่รวบรวมหรือคุมยอดของบัญชีแยกประเภททุกบัญชีใช้สำหรับการบันทึกการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของ
  2. สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย เป็นสมุดที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทย่อยของบัญชีคุมยอดเช่นสมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว หรือบัญชีเจ้าหนี้รายตัว

รูปแบบของบัญชีแยกประเภท ที่นิยมใช้กันทั่วไปมี 2 แบบคือ

  1. แบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (แบบมาตรฐาน) จะมีลักษณะคล้ายกับอักษรภาษาอังกฤษตัวที ที่แบ่งเป็นด้านซ้ายจะเรียกว่าเดบิตหรือเรียกว่าด้านเจ้าหนี้ ส่วนด้านขวาเรียกว่าเครดิตหรือเรียกว่าด้านลูกหนี้
  2. แบบบัญชีแยกประเภทย่อย (แบบแสดงยอดดุล) จะมีลักษณะคล้ายกับรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไปเพียงแต่จะมีช่องเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องคือยอดคงเหลือ เพื่อแสดงรายการคงเหลือทุกครั้งที่มีการบันทึกหรือต้องการทราบยอดคงเหลือในแต่ละวัน การผ่านรายการจะเป็นการนำรายการที่บันทึกไว้ในสมุดมาบันทึกในบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องเพื่อง่ายและสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
การรวบรวมบัญชีการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้อย่างเป็นหมวดหมู่

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )