3 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการชำระะหว่าง

กำลังปรับปรุง
[Total: 166 Average: 5]

ชำระบัญชี

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการชำระะหว่างการดำเนินการชำระบัญชีในการบชำระบัญชี ?

                    การดำเนินงานชำระบัญชี นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสินทรัพย์ ซึ่งได้นำไปหักจากจำนวนเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์แล้ว เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรง การจำหน่ายสินทรัพย์อื่นๆ เช่น ค่านายหน้าในการขาย เป็นต้น อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการชำระบัญชี ซึ่งไม่เกี่ยวข้องตรงกับการจำหน่ายสินทรัพย์ชิ้นใด ค่าใช้จ่ายนี้ควรจะแยกออกไว้ต่างหากอย่างชัดเจน โดยแสดงไว้ในงบการชำระบัญชี ค่าใช้จ่ายนี้จะนำไปเพิ่มหนี้สิน และแบ่งเฉลี่ยไปลดทุนผู้เป็นหุ้นส่วนแบ่งกำไรขาดทุน เช่นเดียวกับกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์อื่นๆ ถ้าผู้ชำระบัญชีคนใดคนหนึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ชำระบัญชี โดยได้รับค่าตอบแทนในการชำระบัญชี ค่าตอบแทนนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี โดยแยกออกไว้ต่างหากอย่างชัดเจน ค่าตอบแทนจะมีผลทำให้ทุนของหุ้นส่วนผู้นั้นเพิ่มขึ้น และค่าตอบแทนนั้นทำให้ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนลดลงในอัตราส่วนกำไรขาดทุน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีนั่นเอง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top