รับทำบัญชี.COM | ช่องทางที่เงินสดจะถูกยักยอก?

Click to rate this post!
[Total: 73 Average: 5]

เพื่อให้ปลอดภัยจากการทุจริตและสูญหาย  สำหรับช่องทางที่เงินสดจะถูกยักยอก

              เงินสดนั้นถือว่าเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน อีกทั้งยังเปลี่ยนมือได้เร็ว ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมรักษาเงินสดให้มีความรัดกุม เพื่อให้ปลอดภัยจากการทุจริตและสูญหาย  สำหรับช่องทางที่เงินสดจะถูกยักยอกให้สังเกต ดังนี้ ยักยอกเงินที่ได้รับจากการขายเป็นเงินสด  หรือรับจากลูกหนี้ที่ได้ทำการตัดบัญชีไปแล้วในปีก่อน  หรือบันทึกการรับเงินรายได้อื่นๆ ที่ต่ำกว่าที่ได้รับจริง และนำเงินส่วนที่ไม่ได้บันทึกบัญชีไปใช้ส่วนตัว ไม่บันทึกเงินที่ได้รับคืนจากเจ้าหนี้สำหรับค่าสินค้าที่ได้ชำระเกินไป 

หรือเงินมัดจำที่ได้รับคืน และนำเงินที่ได้รับคืนไปใช้ส่วนตัว ไม่บันทึกบัญชีลูกหนี้เมื่อขายเชื่อ  หรือเมื่อรับชำระเงินก็ยักยอกเงินที่ได้รับนั้น บันทึกเงินที่ได้รับชำระจากลูกค้าไว้ในบัญชีต่ำกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจริง  แล้วบันทึกรายการรับคืนสินค้า  หรือส่วนลดจ่ายที่เป็นจำนวนเดียวกับที่ได้ยักยอกไว้ ไม่บันทึกหรือบันทึกแต่เพียงบางส่วน  สำหรับเงินที่ได้รับชำระจากลูกหนี้  และบันทึกบัญชีเป็นหนี้สูญ  

สำหรับจำนวนที่ยักยอกไปใช้ นำใบสำคัญที่จ่ายเงินแล้วมาขอเบิกจ่ายอีก จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากเงินสดของร้านค้า ทำใบสำคัญปลอมเพื่อเบิกจ่ายเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ไม่บันทึกหรือบันทึกจำนวนเงินต่ำกว่าความจริงสำหรับรายการส่งคืนสินค้าและส่วนลดรับ  และบันทึกจ่ายเงินสดให้เจ้าหนี้เกินกว่าที่จ่ายจริง  โดยนำเงินส่วนที่จ่ายเกินไปนั้นไปใช้เสียเอง บวกเลขทางด้านเดบิตของบัญชีเงินสดต่ำไป  หรือบวกเลขทางด้านเครดิตของบัญชีเงินสดสูงไป  จะทำให้ยอดเงินสดคงเหลือตามบัญชีต่ำไป แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ