รับทำบัญชี.COM | เงื่อนไขบัญชี FOB Shipping Point ลงบัญชี?

Click to rate this post!
[Total: 230 Average: 5]

กิจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping Point บันทึกบัญชีอย่างไร

การบันทึกบัญชีในกรณีที่มีกิจการซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยมีเงื่อนไขแบบ F.O.B Shipping Point (Free On Board Shipping Point) หมายถึงความรับผิดชอบในการขนส่งและสูญหายของสินค้าถูกโอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อที่จุดส่งของ (Shipping Point) ซึ่งเป็นที่ตั้งของผู้ขาย การบันทึกบัญชีในกรณีนี้จะมีหลายขั้นตอนที่คุณต้องทำ

  1. การรับสินค้า ในขั้นตอนแรกที่ต้องทำคือการบันทึกการรับสินค้า เมื่อสินค้าถูกส่งออกจากคลังของผู้ขายที่ Shipping Point คุณจะต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสินค้า เช่น ปริมาณสินค้า ราคาต่อหน่วย และค่าขนส่ง (ถ้ามี).

  2. การบันทึกรายจ่าย ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศควรถูกบันทึกในบัญชีค่าใช้จ่ายของคุณ เป็นเงื่อนไข F.O.B Shipping Point คุณจะต้องรับผิดชอบต่อค่าขนส่งจากจุด Shipping Point ไปยังสถานที่ปลายทาง ดังนั้นค่าขนส่งนี้ควรถูกบันทึก.

  3. การบันทึกบัญชีค่าสินค้า สินค้าที่ถูกซื้อควรถูกบันทึกในบัญชีสินค้าหรือคงคลัง แต่เนื่องจากเงื่อนไข F.O.B Shipping Point จะเริ่มต้นที่จุด Shipping Point คุณจะต้องบันทึกสินค้าลงในบัญชีสินค้าทันทีที่สินค้าออกจากคลังของผู้ขาย ราคาสินค้าควรถูกบันทึกตามราคาที่คุณจะชำระตามเงื่อนไข F.O.B Shipping Point.

  4. การบันทึกบัญชีหนี้สินค้า ในกรณีที่คุณยังไม่ได้ชำระค่าสินค้าและมีหนี้สินค้ากับผู้ขาย คุณจะต้องบันทึกบัญชีหนี้สินค้า ซึ่งเป็นหนี้ที่คุณต้องชำระในอนาคต ค่าสินค้าที่ควรชำระควรถูกบันทึกในบัญชีนี้.

  5. การบันทึกบัญชีเงินสดหรือหนี้ ในขั้นตอนสุดท้าย คุณจะต้องบันทึกบัญชีเงินสดหรือหนี้ที่คุณจะชำระให้กับผู้ขาย เมื่อคุณชำระค่าสินค้า บัญชีเงินสดหรือหนี้นี้ควรถูกลดลง.

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการบันทึกบัญชีและการจัดการการซื้อสินค้าระหว่างประเทศ คุณควรพบกับนักบัญชีหรือนักเงิน เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ.

กรณีในการซื้อสินค้า โดยมีเงื่อนไข F.O.B Shipping Point นั้น กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะโอนเป็นของผู้ซื้อเมื่อผู้ขายจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ แม้ว่าสินค้าดังกล่าวนั้นจะอยู่ระหว่างการขนส่งและยังไม่ถึงมือผู้ซื้อ ซึ่งจะยึดวันที่ใน Bill of Lading (ใบยืนยันสินค้าได้ลงเรือแล้ว) บันทึกบัญชี ดังนี้

Dr. สินค้าระหว่างทาง XXXX 
+++++Cr. เจ้าหนี้การค้า XXXX เมื่อกิจการได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ก็จะบันทึกบัญชีดังนี้ค่ะ 
Dr. ซื้อ XXXX 
+++++Cr. สินค้าระหว่างทาง XXXX 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )