รับทำบัญชี.COM | การด้อยค่าของรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์

ด้อยค่า

การด้อยค่าของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

                   การด้อยค่าของสินทรัพย์: กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารายการของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามย่อหน้า 136 ของมาตรฐานการายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ระบุให้กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าของรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ในงบกำไรขาดทุนหากมีข้อบ่งชี้ว่ารายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีมูลค่าลดลงอย่างถาวร ภายใต้เงื่อนไขว่ากิจการสามารถประมาณราคาขายได้อย่างน่าเชื่อถือโดยที่ไม่มีต้นทุนสูงมากจนเกินไป (ไม่จำเป็นต้องเป็นราคาที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ) และราคาขายหักด้วยต้นทุนในการขายรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ต่ำกว่าราคาตามบัญชีของรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ในวันที่ 18 เมษายน 2555 สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะบนเว็บไซต์ ประกาศดังกล่าวมีสาระสำคัญในการอนุญาตให้กิจการสามารถพิจารณามูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ (ตามวิธีคำนวณที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์) แทนประมาณราคาขายหักด้วยต้นทุนในการขายได้ หากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์มีจำนวนสูงกว่าราคาขายหักต้นทุนในการขาย ข้อกำหนดดังกล่าวขัดกับกรอบแนวคิดในย่อหน้าที่ 30 ที่ระบุว่าเกณฑ์การวัดมูลค่ารายการจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของมูลค่ายุติธรรม หากรายการที่พิจารณานั้นมีมูลค่ายุติธรรมที่สามารถอ้างอิงได้จากตลาดซื้อขายที่มีสภาพคล่องสูง เพื่อลดภาระและต้นทุนในการวัดมูลค่าของรายการและจัดทำงบการเงิน มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ตามวิธีที่ระบุไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 นั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่สินทรัพย์นั้นจะก่อให้เกิดขึ้นได้ (หรือสามารถประหยัดได้) ที่คิดลดด้วยอัตราคิดลดที่สะท้อนมูลค่าของเงินตามเวลา ความเสี่ยงจากสินทรัพย์นั้น รวมถึงปัจจัยอื่น เช่น สภาพคล่องของสินทรัพย์ (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36) ความเห็นของประเด็นที่น่าพิจารณา มีดังนี้ 1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะระบุให้กิจการต้องพิจารณารับรู้ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงอย่างถาวร เงื่อนไขดังกล่าวน่าจะเป็นข้อบ่งชี้ว่ากระแสเงินสดที่กิจการควรจะได้รับจากสินทรัพย์ไม่น่าจะเกิดขึ้นจากการใช้สินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดกระแสเงินสด แต่น่าจะได้จากการขายสินทรัพย์ 2. กิจการที่สามารถวัดมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ น่าจะมีความพร้อมในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โดยไม่ต้องอ้างอิงราคาตลาด และน่าจะมีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศแล้วหรือไม่ 3. หากสภาวิชาชีพบัญชีจะอนุญาตให้พิจารณาการด้อยค่าของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ด้วยมูลค่าจากการใช้ ที่มีองค์ประกอบของประมาณการกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราคิดลดที่เหมาะสมที่สะท้อนมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงจากสินทรัพย์นั้นแล้ว สภาวิชาชีพบัญชีควรพิจารณาปรับปรุงกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน และอนุญาตหรือบังคับให้วัดมูลค่ายุติธรรมของรายการอื่นบนพื้นฐานที่อาจแตกต่างไปจากราคาตลาดที่ได้จากตลาดซื้อขายคล่องด้วย เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอในการนำมาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติ
 
อ่านเพิ่มเติม >> กำหนดมูลค่าของที่ดิน
 
Click to rate this post!
[Total: 35 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )