ตราสารหนี้เผื่อขาย

รับทำบัญชี.COM | ตราสารหนี้เผื่อขายปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 240 Average: 5]

ตราสารหนี้เผื่อขาย

ตราสารหนี้เผื่อขาย คือ (Available for sales)

ตราสารหนี้เผื่อขาย (Available for sales) หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิด เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หุ้นกู้ ซึ่งกิจการถือตราสารหนี้เหล่านี้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นมิได้มีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายหลักทรัพย์เหล่านั้น โดยอาจเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์เงินลงทุนชั่วคราวหรือระยะยาวก็ได้

ตราสารหนี้เผื่อขาย (Debt Securities Held for Sale) เป็นหนึ่งในหมวดหมู่ของทรัพย์สินที่บริษัทหรือองค์กรถือไว้ในวัตถุประสงค์ในการขายในอนาคต หรืออาจจะถือไว้ในระยะสั้นเพื่อการซื้อขายหรือการลงทุน ซึ่งตราสารหนี้เผื่อขายนี้มักถูกประเมินใหม่ในแต่ละรอบบัญชีและถูกรายงานในงบการเงินในส่วนของสินทรัพย์หนึ่งเดียว โดยมีลักษณะเด่นคือ

  1. วัตถุประสงค์ในการถือ บริษัทหรือองค์กรถือตราสารหนี้เผื่อขายเพื่อการขายในอนาคต ซึ่งหมายความว่ามีความตั้งใจในการขายในระยะเวลาไม่นานหลังการซื้อหรือการถือ.

  2. การประเมินใหม่ ตราสารหนี้เผื่อขายถูกประเมินใหม่ในแต่ละรอบบัญชี โดยมีการปรับปรุงราคาตามมูลค่าตลาดปัจจุบัน ซึ่งอาจทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนขณะถือ.

  3. การรายงานในงบการเงิน ตราสารหนี้เผื่อขายถูกรายงานในงบการเงินในส่วนของสินทรัพย์หนึ่งเดียว และบริษัทหรือองค์กรจะต้องรายงานเงินประมาณที่คาดว่าจะได้จากการขายตราสารหนี้เผื่อขายในอนาคตในส่วนของรายได้.

  4. การเปลี่ยนแปลงค่าตราสารหนี้ ค่าตราสารหนี้เผื่อขายอาจเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตลาด และการประเมินใหม่ตามมูลค่าตลาดจะมีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในงบการเงิน.

ตราสารหนี้เผื่อขายเป็นสินทรัพย์ที่สามารถทำให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตลาดได้บ่อยและมีความเสี่ยงในการลงทุน การประเมินใหม่ของตราสารหนี้เผื่อขายนี้ต้องเป็นไปตามหลักการและมาตรฐานการบัญชี โดยบริษัทหรือองค์กรจะต้องตรวจสอบและประเมินค่าตราสารหนี้เผื่อขายเป็นประจำเพื่อให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือในงบการเงินของตน.

ตราสารหนี้เผื่อขาย คือ
ตราสารหนี้เผื่อขาย คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )