ตัวอย่างการประชุม

รับทำบัญชี.COM | รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร หจก?

Click to rate this post!
[Total: 63 Average: 5]

รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วน หจก

รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน
ตัวอย่าง รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/25xx

ของ หจก.นามสมมุติ
ประชุมเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เวลา 9.30 น. ณ บ้านเลขที่ ……………………………….. มีผู้เป็นหุ้นส่วนมาเข้าร่วมการประชุมทุกคน ครบเป็นองค์ประชุม โดย นายรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชีเป็นประธานที่ประชุมและเริ่มการประชุมดังนี้
1. พิจารณาเรื่องเปิดบัญชีธนาคาร ประธานได้กล่าวแถลงต่อที่ประชุมว่า การที่เชิญประชุมครั้งนี้ก็เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง เปิดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ของบริษัทฯ กับธนาคาร เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการดำเนินกิจการของห้างหุ้นส่วนฯ ต่อไป
– ประธานเสนอให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ ทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภท ออมทรัพย์ กับ ธนาคาร……………… สาขา ………. ได้ตามที่ประธานเสนอประธานได้กล่าวแถลงต่อไปว่า การเปิดบัญชีกับธนาคารนี้จะต้องพิจารณาเลือกผู้เหมาะสมไปทำการแทนบริษัท มีอำนาจเซ็นสั่งจ่ายเช็คและเอกสารต่าง ๆ แทนหจกฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นผู้ทำการแทนห้างหุ้นส่วนฯในครั้งนี้ มีอำนาจลงนามในเอกสารต่าง ๆและการเซ็นสั่งจ่ายเช็คแทนบริษัท โดยกำหนดให้ นายรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
2. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) เรื่องอื่น ๆ
– ไม่มีการพิจารณา
ประธานกล่าวปิดการประชุม

(ลงชื่อ)……………………………………………ประธานที่ประชุม

(นายรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี)

รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ)…………………………………………………..

(นายรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี)

อาจใช้กรรมการคนอื่นที่มี หุ้นส่วนกรรมการ

 
 
สนใจบริการคลิ๊ก >>> จดทะเบียนจัดบริษัท เปิดบัญชีบริษัท

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )