รับทำบัญชี.COM | ตัวอย่างวาระการประชุมบริษัท บริษัท ปังปอน จำกัด

Click to rate this post!
[Total: 97 Average: 5]

วาระการประชุมบริษัท

วาระการประชุมบริษัท

ตัวอย่างรายงานการประชุม
รายงานการประชุม……………………………..
ครั้งที่………./……………..
เมื่อวันที่…………………………
ณ …………………………………………
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.. ชื่อ – สกุล
2.. ชื่อ – สกุล
ชื่อ – สกุล
4.. ชื่อ – สกุล
เริ่มประชุมเวลา …………………………….น.
กรรมการกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่กรรมการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
(รายละเอียดเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………)
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
กรรมการเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่………………. เมื่อ…………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
โดยไม่มีปัญหาหรือการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องที่เสนอในที่ประชุมเพื่อให้พิจารณา
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ที่ประชุมรับทราบตามหัวข้อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
…………………………………………………………………………………….…
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ดำเนินการ/อนุมัติตามที่เสนอในที่ประชุม
มอบหมายให้……………………….ดำเนินการ……………………….
ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา
กรรมการนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันที่……………………………..
กรรมการกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา…………………………………น.
ลายมือชื่อ
(…………………………….)
ผู้จดรายงานการประชุม
ลายมือชื่อ
(…………………………….)
กรรมการ