รับทำบัญชี.COM | ตัวแทนเพื่อขายสินค้าฝากขายสินค้าต่างประเทศ?

Click to rate this post!
[Total: 45 Average: 5]

ตัวแทนเพื่อขายสินค้า

 • ต้องเป็นสัญญาการตั้งตัวแทนเพื่อขายสินค้าโดยตัวแทนได้รับค่าตอบแทนหรือบำเหน็จจากตัวการตามที่ได้กำหนดในสัญญาตัวแทน
 • สัญญาต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ละเป็นสัญญาที่ตั้งตัวแทนเพื่อขายสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทก็ได้
 • ตัวการและตัวแทนต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนซึง่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
 • ตัวการและตัวแทนต้องเก็บรักษาต้นฉบับสัญญาการตั้งตัวแทนไว้ ณ สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนีบแต่วันที่สิ้นสุดสัญญา
 • ตัวการต้องแจ้งสัญญาการตั้งตัวแทนต่อเจ้าพนักงานสรรพากรภายใน 15 วันนับแต่วันทำสัญญาตั้งตัวแทน ณ สำนักงานภาษีสรรพากรเขตพื้นที่
 • ตัวแทนต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ โดยให้จัดทำแยกต่างหากจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบของตัวแทน

ตัวแทนเพื่อขายสินค้า (Sales Representative) บุคคลหรือบริษัทที่มีหน้าที่ที่จะส่งเสริมและขายสินค้าหรือบริการของบริษัทหรือองค์กรให้กับลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ ในตลาด หน้าที่หลักของตัวแทนเพื่อขายสินค้าคือการสร้างความรู้สึกที่ดีและเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อและมีการทำธุรกรรม

บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนเพื่อขายสินค้าอาจมีดังนี้

 1. การสร้างรายชื่อลูกค้า ตัวแทนเพื่อขายสินค้าต้องสร้างรายชื่อลูกค้าที่เป็นเป้าหมายและมีความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

 2. การติดต่อลูกค้า ตัวแทนจะติดต่อลูกค้าโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การโทรศัพท์, อีเมล, หรือการเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีและเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 3. การสนับสนุนและแนะนำผลิตภัณฑ์ ตัวแทนเพื่อขายสินค้าต้องมีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท เพื่อสามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า

 4. การสร้างและดูแลลูกค้า ตัวแทนเพื่อขายสินค้าต้องสร้างความสัมพันธ์และดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและยังคงทำธุรกรรมกับบริษัท

 5. การวิเคราะห์ตลาด ตัวแทนเพื่อขายสินค้าอาจต้องทำการวิเคราะห์ตลาดเพื่อทราบความต้องการและการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอแนวทางการขายที่เหมาะสม

 6. การรายงานผลการขาย ตัวแทนเพื่อขายสินค้าต้องรายงานผลการขายและข้อมูลต่าง ๆ ให้กับบริษัท เพื่อให้บริหารงานการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวแทนเพื่อขายสินค้ามีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้และความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทหรือองค์กร การมีทักษะการสื่อสารและความคุ้มครองต่อลูกค้าสำคัญอย่างยิ่งสำหรับตัวแทนเพื่อขายสินค้า เนื่องจากต้องสร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมซ้ำในอนาคต

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )