รับทำบัญชี.COM | ตั๋วเงินรับ ปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 98 Average: 5]

ตั๋วเงินรับ คือ

            ตั๋วเงินรับ คือ ตราสารแสดงสิทธิที่จะได้รับชำระเงินตามจำนวน เวลา และสถานที่ๆ ระบุไว้ในตั๋ว จัดเป็นสินทรัพย์ของกิจการอย่างหนึ่ง ตั๋วเงินรับแบ่งออกเป็น ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน

1). ตั๋วแลกเงิน มีบุคคลผู้เกี่ยวข้องอยู่ 3 ฝ่าย คือ ผู้สั่งจ่ายคือเจ้าหนี้ ผู้ทำตั๋ว ผู้รับรองคือลูกหนี้ผู้รับรองการจ่ายเงินตามตั๋ว และผู้รับเงินซึ่งอาจเป็นผู้สั่งจ่ายเองหรือบุคคลที่สามก็ได้
2). ตั๋วสัญญาใช้เงิน มีบุคคลผู้เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฝ่าย คือ ผู้ออกตั๋ว ซึ่งเป็นลูกหนี้และเป็นผู้จ่ายเงิน และผู้รับเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ถ้าพิจารณาในด้านที่เกี่ยวกับการบัญชีแล้ว ตั๋วเงินอาจจำแนกออกเป็นตั๋วมีดอกเบี้ย และตั๋วไม่มีดอกเบี้ย ตั๋วมีดอกเบี้ย เป็นตั๋วที่มีอัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้ในตั๋ว เมื่อตั๋วถึงกำหนดชจะได้ชำระจำนวนเงินตามตั๋วบวกดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ตามกำหนดเวลาของตั๋วนั้น ตั๋วไม่มีดอกเบี้ย หมายถึง ตั๋วที่ได้รวมดอกเบี้ยเข้าไว้ใตั๋วแล้ว ดังนั้นจำนวนเงินที่เขียนไว้ในตั๋วเงินจึงเป็นจำนวนรวมของเงินต้นและดอกเบี้ย ตั๋วเงินรับจัดประเภทว่าเป็นสินทรัพย์ที่อาจเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายอย่างหนึ่ง เพราะผู้ถือตั๋วอาจนำไปขายลดกับธนาคารหรือบริษัทการเงิน หรือนำไปจำนำเพื่อนำเงินมาใช้ได้

 

ตั๋วเงินรับ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )