2 ตั๋วเงินรับ คือ ประเภทใด ในงบ มีอะไรบ้าง

กำลังปรับปรุง
[Total: 251 Average: 5]

ตั๋วเงินรับ คือ ?

            ตั๋วเงินรับ คือ ตราสารแสดงสิทธิที่จะได้รับชำระเงินตามจำนวน เวลา และสถานที่ๆ ระบุไว้ในตั๋ว จัดเป็นสินทรัพย์ของกิจการอย่างหนึ่ง ตั๋วเงินรับแบ่งออกเป็น ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน

1). ตั๋วแลกเงิน มีบุคคลผู้เกี่ยวข้องอยู่ 3 ฝ่าย คือ ผู้สั่งจ่ายคือเจ้าหนี้ ผู้ทำตั๋ว ผู้รับรองคือลูกหนี้ผู้รับรองการจ่ายเงินตามตั๋ว และผู้รับเงินซึ่งอาจเป็นผู้สั่งจ่ายเองหรือบุคคลที่สามก็ได้
2). ตั๋วสัญญาใช้เงิน มีบุคคลผู้เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฝ่าย คือ ผู้ออกตั๋ว ซึ่งเป็นลูกหนี้และเป็นผู้จ่ายเงิน และผู้รับเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ถ้าพิจารณาในด้านที่เกี่ยวกับการบัญชีแล้ว ตั๋วเงินอาจจำแนกออกเป็นตั๋วมีดอกเบี้ย และตั๋วไม่มีดอกเบี้ย ตั๋วมีดอกเบี้ย เป็นตั๋วที่มีอัตราดอกเบี้ยกำหนดไว้ในตั๋ว เมื่อตั๋วถึงกำหนดชจะได้ชำระจำนวนเงินตามตั๋วบวกดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ตามกำหนดเวลาของตั๋วนั้น ตั๋วไม่มีดอกเบี้ย หมายถึง ตั๋วที่ได้รวมดอกเบี้ยเข้าไว้ใตั๋วแล้ว ดังนั้นจำนวนเงินที่เขียนไว้ในตั๋วเงินจึงเป็นจำนวนรวมของเงินต้นและดอกเบี้ย ตั๋วเงินรับจัดประเภทว่าเป็นสินทรัพย์ที่อาจเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายอย่างหนึ่ง เพราะผู้ถือตั๋วอาจนำไปขายลดกับธนาคารหรือบริษัทการเงิน หรือนำไปจำนำเพื่อนำเงินมาใช้ได้

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 8, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top