ตั๋วเงินรับขายลด

รับทำบัญชี.COM | ตั๋วเงินรับขายลดปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

ตั๋วเงินรับขายลด

ตั๋วเงินรับขายลด (Discounting Notes Receivable) หมายถึง ตั๋วเงินที่กิจการได้จากลูกหนี้แต่มีความต้องการใช้เงินก่อนที่ตั๋วเงินจะครบกำหนด ก็สามารถนำตั๋วเงินดังกล่าวไปขายให้กับสถาบันการเงิน โดยจะถูกหักส่วนลดตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด โดยผู้ขายตั๋วยังมีความผูกพันที่ต้องรับผิดชอบกับสถาบันการเงินที่นำตั๋วไปขาย โดยหากผู้ออกตั๋วไม่สามารถจ่ายเงินได้เมื่อครบกำหนดเวลา ผู้ขายมีหน้าที่ต้องชดใช้เงินแทนผู้ออกตั๋ว

การตั๋วเงินรับขายลด (Discounting Notes Receivable) เป็นกระบวนการทางการเงินที่บริษัทหรือองค์กรตัดสินใจขายหนี้การรับเงินที่ถูกบันทึกในรูปของตั๋วเงินรับ (notes receivable) ให้กับธนาคารหรือบริษัทเอกชนอื่น ๆ เพื่อรับเงินล่วงหน้า การตัดสินใจนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทหรือองค์กรต้องการเพิ่มสดชนิดที่มีสมบัติเงินหรือเงินสดที่จะใช้ในการดำเนินกิจการประจำวัน หรือต้องการลดหนี้ค้าและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

กระบวนการ Discounting Notes Receivable มักจะมีขั้นตอนดังนี้

  1. สร้างตั๋วเงินรับ (Notes Receivable) เริ่มต้นโดยการสร้างตั๋วเงินรับ (notes receivable) ซึ่งเป็นเอกสารหนี้ที่ระบุจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระให้กับบริษัทหรือองค์กรในอนาคตระบุ ในตั๋วเงินรับมักจะระบุวันที่ถึงกำหนดชำระและอัตราดอกเบี้ย (interest rate) ที่ถูกตกลงกัน

  2. ขายตั๋วเงินรับให้กับบริษัทการเงิน (Financial Institution) บริษัทหรือองค์กรจะนำตั๋วเงินรับที่สร้างไปขายให้กับบริษัทการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทการเงินจะซื้อตั๋วเงินรับนี้จากบริษัทหรือองค์กรในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตัวเงินรับ ซึ่งการหักส่วนลดนี้เป็นค่าดอกเบี้ยที่บริษัทการเงินต้องการรับเป็นการผ่อนชำระหนี้ในอนาคต

  3. การชำระเงินล่วงหน้า (Advance Payment) หลังจากที่บริษัทการเงินซื้อตั๋วเงินรับแล้ว บริษัทหรือองค์กรที่ขายตั๋วเงินรับจะได้รับเงินล่วงหน้าจากบริษัทการเงิน เป็นเงินสดหรือเงินฝากในบัญชีของบริษัทหรือองค์กร

  4. การลงบัญชีการขายตั๋วเงินรับ บริษัทหรือองค์กรจะต้องบันทึกรายการขายตั๋วเงินรับในบัญชีสมุดบัญชีของตน โดยการลดหนี้ค้าหรือลดสินทรัพย์ และบันทึกรายได้หรือกำไรจากการขายตั๋วเงินรับ

การ Discounting Notes Receivable ช่วยให้บริษัทหรือองค์กรได้รับเงินล่วงหน้าและเพิ่มสดที่สามารถใช้ในการดำเนินกิจการต่อไป อย่างไรก็ตาม มูลค่าจริงของตั๋วเงินรับจะลดลงเนื่องจากค่าดอกเบี้ยที่ถูกหักไป ดังนั้น การ Discounting Notes Receivable จะมีความเสี่ยงทางการเงินและความเป็นทางการบัญชีที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการ

ตั๋วเงินรับขายลด คือ
ตั๋วเงินรับขายลด คือ
Click to rate this post!
[Total: 98 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )