3 ตั๋วแลกเงิน คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

ตั๋วแลกเงิน
[Total: 798 Average: 5]

ตั๋วแลกเงิน

ตั๋วแลกเงิน คือ (Bill of Exchange) ?

ตั๋วแลกเงิน คือ (Bill of Exchange) เอกสารที่คู่สัญญาใช้เป็นหลักฐานทางการเงินระหว่างสองฝ่าย โดยเป็นตราสารที่ผู้ออกตราสาร (ธนาคาร) สั่งให้บุคคลหนึ่งจ่ายเงินให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง โดยในตั๋วแลกเงินจะต้องระบุ ผู้สั่งจ่าย ผู้จ่ายและผู้รับเงินในเอกสารทุกครั้ง

ตั๋วแลกเงิน อยู่หมวดไหน

ตั๋วแลกเงิน อยู่หมวด 1 ทรัพย์สิน

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top