ปป

2 ต้นทุนการบริหาร คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 341 Average: 5]

ต้นทุนการบริหาร

ต้นทุนการบริหาร คือ

ต้นทุนการบริหาร คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริหารทั่วไปขององค์กรทั้งในเรื่องของสินทรัพย์ (เครื่องไม้เครื่องมือ อาคาร ฯลฯ) และทรัพย์สิน (บุคลากร)  รวมไปถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กร เช่น เงินเดือนผู้บริหาร ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ค่าเครื่องเขียน  ค่าเช่าสำนักงาน ค่าเสื่อมราคา-ทรัพย์สิน ดอกเบี้ยจ่าย ค่าภาษี เป็นต้น

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ต้นทุนการบริหาร
ต้นทุนการบริหาร

Leave a Comment

Scroll to Top