ต้นทุนขาย

4 ต้นทุนขาย คือ อะไรบ้าง วิธีคิด

Click to rate this post!
[Total: 6958 Average: 5]

ต้นทุนขาย

การหาต้นทุนขาย
การหาต้นทุนขาย จากการขายสินค้า

ต้นทุนขาย คือ

ต้นทุนขาย คือ (Cost of Goods Sold) ต้นทุนของสินค้า ที่กิจการจำหน่ายไปในระหว่างงวดบัญชี

ต้นทุนขาย สูตร

ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อ – สินค้าคงเหลือปลายงวด ( ธุรกิจซื้อมาขายไป )
ต้นทุนขาย = สินค้าสำเร็จรูปต้นงวด + ต้นทุนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปปลายงวด ( ธุรกิจผลิดสินค้า )

สูตรต้นทุนขาย
สูตรต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย หมวด ไหน

ต้นทุนขาย อยู่หมวดไหน ต้นทุนขาย อยู่หมวด5 รายจ่าย
 

บัญชี ต้นทุนขาย

Dr. ต้นทุนสินค้า
     Cr. เจ้าหนี้การค้า

วัตถุดิบในการผลิตสินค้า
วัตถุดิบในการผลิตสินค้า เพื่อใช้ในการหาต้นทุนขาย

บัญชี ต้นทุนขาย หมายถึง ต้นทุนที่ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้านั้น หากว่าบริษัท หรือผู้ขายเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นเอง ต้นทุนขายจะเป็นการรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็น ค่าแรง ค่าต้นทุนวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง

แต่หากเป็นกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง ต้นทุนขาย มักจะเป็นราคาต้นทุนที่มาจากการจ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้านั้นมาขาย

งบต้นทุนขาย

โดยตัวต้นทุนขาย จะปรากฏอยู่บนงบกำไรขาดทุนของบริษัท  และยังเป็นส่วนหนึ่งของ งบต้นทุนการผลิตอีกด้วย

ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง

  • สินค้าต้นงวด
  • ซื้อระหว่างงวด
  • บวก ค่าขนส่งเข้า
  • หัก ส่งคืน
  • ส่วนลดรับ
  • ซื้อสุทธิ
  • หัก สินค้าปลายงวด
  • ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายคือ
ต้นทุนขายคือ

ต้นทุนขาย คำนวณได้จากอะไร

ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ – สินค้าคงเหลือปลายงวด

บัญชี ต้นทุนขาย จัดอยู่ในประเภทบัญชีใด

บัญชีประเภท รายจ่าย

ต้นทุนขาย
ต้นทุนขาย

แก้ไขครั้งสุดท้าย ธันวาคม 23, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top