ต้นทุนขาย

รับทำบัญชี.COM | ต้นทุนขาย กลยุทธ์ธุรกิจวิธีลดเพื่อเพิ่มกำไร

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย คือ

ต้นทุนขาย (Cost of goods sold, COGS) เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจัดซื้อสินค้าเพื่อขายไปยังลูกค้า ซึ่งรวมถึงต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการบรรจุและแพ็คสินค้า เป็นต้น

การคำนวณต้นทุนขายจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาทุนที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้าและวิธีการคำนวณราคาขายที่เหมาะสมเพื่อทำกำไร โดยสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตร

COGS = รวมต้นทุนวัตถุดิบ + ค่าแรงงาน + ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง + ค่าใช้จ่ายในการบรรจุและแพ็คสินค้า + ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจัดซื้อสินค้า

หรือ

COGS = ราคาซื้อสินค้า + ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง + ค่าใช้จ่ายในการบรรจุและแพ็คสินค้า + ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อสินค้า

การหาต้นทุนขาย

การหาต้นทุนขาย จากการขายสินค้า

ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง

ต้นทุนขาย หมายถึง รายจ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการของธุรกิจ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้ดังนี้

 1. ต้นทุนวัตถุดิบ รวมถึงการซื้อวัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือใช้ในการให้บริการ เช่น การซื้อเนื้อสัตว์สำหรับร้านเบเกอรี่
 2. ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างแรงงานที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ เช่น ค่าจ้างพนักงานขายหรือค่าจ้างช่างทำงาน
 3. ค่าเช่าที่ประกอบการ ค่าเช่าที่ต้องจ่ายสำหรับสถานที่ประกอบการ เช่น ร้านค้าหรือโรงงาน
 4. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ขาย เช่น ค่าเช่ารถขนส่งสินค้า
 5. ค่าใช้จ่ายในการตลาด ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการตลาดสินค้า เช่น การสร้างโฆษณาโดยใช้สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หรือโซเชียลมีเดีย
 6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั่วไปของธุรกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การบัญชี และการจัดการทรัพยากรบุคคล
 7. ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสินทรัพย์ของธุรกิจ เช่น การซ่อมแซมเครื่องจักร การบำรุงรักษาสถานที่ หรือการซื้ออุปกรณ์เพื่อบำรุงรักษา
 8. ค่าใช้จ่ายในการเงิน ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุนหรือการจัดการเรื่องการเงินของธุรกิจ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการธนาคาร หรือการจ่ายเงินตอบแทนผู้ถือหุ้น
 9. ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการซื้อประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ เช่น ประกันภัยสินค้า ประกันภัยภัยคุ้มครองทรัพย์สินของธุรกิจ
 10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในหมวดข้างต้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการทดสอบสินค้า หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ

โดยรวมแล้ว ต้นทุนขายของธุรกิจจะเป็นรายจ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ซึ่งจะต้องคำนวณเพื่อวางแผนธุรกิจและวางแผนการจัดการทรัพยากรของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีกำไรในระยะยาว

วิธีหาต้นทุนขาย

การหาต้นทุนขาย คือ การคำนวณราคาที่สินค้าหรือบริการจำเป็นต้องขายเพื่อที่จะได้กำไรหรือผลกำไรที่ต้องการ โดยต้นทุนขายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือบริการนั้น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน ค่าน้ำมัน ค่าไฟฟ้า ค่าส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายในการตลาด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้น ๆ

วิธีการหาต้นทุนขาย สามารถทำได้โดยการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. หาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของสินค้าหรือบริการ โดยการนำเสนอส่วนแต่ละส่วนของต้นทุนและรวมผลไปเป็นต้นทุนทั้งหมด ค้นหาข้อมูลเหล่านี้ได้จากการตรวจสอบบัญชีและบันทึกข้อมูลทางการเงินขององค์กร
 2. ประเมินต้นทุนในการผลิตหรือจัดหาสินค้าและบริการ โดยการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการผลิต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 3. ประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าหรือบริการ โดยการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและจัดส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ประเมินค่าใช้จ่ายในการตลาด โดยการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการตลาดอื่น ๆ
 5. คำนวณต้นทุนขายโดยการรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดหาสินค้า การจัดส่ง และการตลาดของสินค้าหรือบริการ แล้วหารด้วยจำนวนสินค้าหรือบริการที่คาดว่าจะขายได้ ซึ่งจะได้เป็นต้นทุนขายต่อหน่วย
 6. กำหนดราคาขายโดยพิจารณาต้นทุนขาย ราคาขายของคู่แข่ง ตลาดและผู้ซื้อ และความคุ้มค่าของสินค้าหรือบริการ
 7. ตรวจสอบผลกำไรที่ได้จากการขายโดยหักต้นทุนขายออกจากราคาขาย และประเมินผลว่ากำไรที่ได้มากพอจะสามารถตอบโจทย์การเก็บเงินคืนต้นทุนและการลงทุนในอนาคตได้หรือไม่

การหาต้นทุนขายจะช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนการผลิตและการขายสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มผลกำไรขององค์กรในอนาคตได้ดีขึ้น

ต้นทุนขาย ภาษาอังกฤษ

“ต้นทุนขาย” ในภาษาอังกฤษหมายถึง “Cost of sales” หรือ “Cost of goods sold” ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือบริการ รวมถึงค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานผลิต ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสินค้า เช่น ค่าพาเลท ค่าขนส่ง ค่าเช่าโกดัง ค่าสินค้าสำเร็จรูป และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือส่งออกสินค้าหรือบริการนั้นๆ ซึ่งจะนำมาหักออกจากยอดขายเพื่อคำนวณกำไรสุทธิของธุรกิจโดยทั่วไป

บัญชีต้นทุนขาย

บัญชีต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold, COGS) คือ รายการบัญชีที่บันทึกค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือจัดหาสินค้าเพื่อขาย ซึ่งรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าจ้างแรงงาน ค่าเช่าโรงงาน ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเพื่อขาย โดย COGS จะนำมาใช้ในการคำนวณกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างรายรับจากการขายกับ COGS ดังนั้น COGS จึงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการวัดประสิทธิภาพของธุรกิจในด้านการผลิตและการขายสินค้าของบริษัท หรือองค์กรต่างๆ

วิธีคิด ต้นทุน กำไร

ในการคำนวณต้นทุน คุณต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งรวมถึงต้นทุนของวัตถุดิบ แรงงาน ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

ในการคำนวณผลกำไร คุณต้องลบต้นทุนทั้งหมดออกจากรายได้รวมที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการ. สูตรการคำนวณกำไรคือ

กำไร = รายได้ทั้งหมด – ต้นทุนรวม

การติดตามค่าใช้จ่ายและรายได้อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังทำกำไร และระบุด้านที่คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้ . คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์บัญชีหรือสเปรดชีตเพื่อช่วยติดตามการเงินของคุณ

ต้นทุนขาย สูตร
ต้นทุนขาย
= สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อ – สินค้าคงเหลือปลายงวด ( ธุรกิจซื้อมาขายไป )
ต้นทุนขาย = สินค้าสำเร็จรูปต้นงวด + ต้นทุนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปปลายงวด ( ธุรกิจผลิดสินค้า )

สูตรต้นทุนขาย

สูตรต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย หมวด ไหน

ต้นทุนขาย อยู่หมวดไหน ต้นทุนขาย อยู่หมวด5 รายจ่าย
 

บัญชีต้นทุนขาย

Dr. ต้นทุนสินค้า
     Cr. เจ้าหนี้การค้า

วัตถุดิบในการผลิตสินค้า

วัตถุดิบในการผลิตสินค้า เพื่อใช้ในการหาต้นทุนขาย

บัญชี ต้นทุนขาย หมายถึง ต้นทุนที่ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้านั้น หากว่าบริษัท หรือผู้ขายเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นเอง ต้นทุนขายจะเป็นการรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็น ค่าแรง ค่าต้นทุนวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง

แต่หากเป็นกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง ต้นทุนขาย มักจะเป็นราคาต้นทุนที่มาจากการจ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้านั้นมาขาย

วิธีคิด ต้นทุน กำไร

งบต้นทุนขาย

โดยตัวต้นทุนขาย จะปรากฏอยู่บนงบกำไรขาดทุนของบริษัท  และยังเป็นส่วนหนึ่งของ งบต้นทุนการผลิตอีกด้วย

ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง

 1. สินค้าต้นงวด
 2. ซื้อระหว่างงวด
 3. บวก ค่าขนส่งเข้า
 4. หัก ส่งคืน
 5. ส่วนลดรับ
 6. ซื้อสุทธิ
 7. หัก สินค้าปลายงวด
 8. ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายคือ

ต้นทุนขายคือ

ต้นทุนขาย คำนวณได้จากอะไร

ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ – สินค้าคงเหลือปลายงวด

บัญชี ต้นทุนขาย จัดอยู่ในประเภทบัญชีใด

บัญชีประเภท รายจ่าย

วิธีคิดต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย สูตร
ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อ – สินค้าคงเหลือปลายงวด ( ธุรกิจซื้อมาขายไป )
ต้นทุนขาย = สินค้าสำเร็จรูปต้นงวด + ต้นทุนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปปลายงวด ( ธุรกิจผลิดสินค้า )

สูตรต้นทุนขาย

สูตรต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย หมวด ไหน

ต้นทุนขาย อยู่หมวดไหน ต้นทุนขาย อยู่หมวด5 รายจ่าย
 

บัญชีต้นทุนขาย

Dr. ต้นทุนสินค้า
     Cr. เจ้าหนี้การค้า

วัตถุดิบในการผลิตสินค้า

วัตถุดิบในการผลิตสินค้า เพื่อใช้ในการหาต้นทุนขาย

บัญชี ต้นทุนขาย หมายถึง ต้นทุนที่ใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้านั้น หากว่าบริษัท หรือผู้ขายเป็นผู้ผลิตสินค้านั้นเอง ต้นทุนขายจะเป็นการรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็น ค่าแรง ค่าต้นทุนวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้าโดยตรง

แต่หากเป็นกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเอง ต้นทุนขาย มักจะเป็นราคาต้นทุนที่มาจากการจ่ายไปเพื่อให้ได้สินค้านั้นมาขาย

วิธีคิด ต้นทุน กำไร

ตัวอย่างงบต้นทุนขาย

งบต้นทุนขาย

โดยตัวต้นทุนขาย จะปรากฏอยู่บนงบกำไรขาดทุนของบริษัท  และยังเป็นส่วนหนึ่งของ งบต้นทุนการผลิตอีกด้วย

ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง

 1. สินค้าต้นงวด
 2. ซื้อระหว่างงวด
 3. บวก ค่าขนส่งเข้า
 4. หัก ส่งคืน
 5. ส่วนลดรับ
 6. ซื้อสุทธิ
 7. หัก สินค้าปลายงวด
 8. ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายคือ

ต้นทุนขายคือ

ต้นทุนขาย คำนวณได้จากอะไร

ต้นทุนขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ – สินค้าคงเหลือปลายงวด

บัญชี ต้นทุนขาย จัดอยู่ในประเภทบัญชีใด

บัญชีประเภท รายจ่าย

การคิดต้นทุนขาย กําไร และราคาขาย

ในการคำนวณราคาขาย ต้นทุนขาย และกำไร คุณจะต้องทราบข้อมูลต่อไปนี้

 1. ต้นทุนขาย (COGS) ซึ่งรวมถึงต้นทุนโดยตรงในการผลิตหรือการจัดหาสินค้าที่ขาย เช่น วัสดุ แรงงาน และการขนส่ง
 2. อัตรากำไรขั้นต้น นี่คือเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เกินต้นทุนขาย คำนวณโดยการลบ COGS ออกจากรายได้และหารผลลัพธ์ด้วยรายได้
 3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค เงินเดือน และค่าใช้จ่ายทางการตลาด
 4. อัตรากำไรสุทธิ นี่คือเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ยังคงอยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว คำนวณโดยการลบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานออกจากกำไรขั้นต้นและหารผลลัพธ์ด้วยรายได้

ในการคำนวณราคาขาย คุณจะต้องเพิ่มส่วนเพิ่มให้กับต้นทุนขาย ส่วนเพิ่มคือจำนวนเงินที่บวกเข้ากับต้นทุนสินค้าที่ขายเพื่อให้ได้ราคาขาย

นี่คือตัวอย่างการคำนวณ

ต้นทุนขาย = 100 บาท
อัตรากำไรขั้นต้น = 50%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน = 50 บาท\ n อัตรากำไรสุทธิ = 20%

ในการคำนวณส่วนเพิ่ม เราสามารถใช้สูตรต่อไปนี้

ส่วนต่าง = (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน + ส่วนต่างกำไรสุทธิ) / (1 – ส่วนต่างกำไรขั้นต้น)
ส่วนเพิ่ม = (50 + 20% ) / (1 – 50%)
มาร์กอัป = 75

ราคาขาย = ต้นทุนขาย + มาร์กอัป
ราคาขาย = 100 + 75
ราคาขาย = 175

ดังนั้น ราคาขายสำหรับผลิตภัณฑ์นี้จะเท่ากับ 175 . ต้นทุนขายจะเท่ากับ 100 บาท และกำไรจะเท่ากับ 75 บาท

อ่านเพิ่มเติม >> ต้นทุนส่วนเพิ่ม

ต้นทุนขาย
ต้นทุนขาย
Click to rate this post!
[Total: 263 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )