ส่วนประกอบต้นทุนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์?

Click to rate this post! [Total: 101 Average: 5] ในหน้า …

ส่วนประกอบต้นทุนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 101 Average: 5]

ส่วนประกอบของ ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์

ต้นทุนการผลิตสินค้า

ต้นทุนการผลิตสินค้า (Cost of Goods Manufactured, COGM) เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าในรอบการผลิตที่กำหนด เพื่อให้สินค้าพร้อมขาย ค่าใช้จ่ายนี้มีบทบาทสำคัญในการคำนวณต้นทุนของสินค้าที่จะนำไปขาย

ส่วนประกอบของต้นทุน

ส่วนประกอบของต้นทุน ที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด จะประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งถ้าเราพิจารณาในด้านทรัพยากรที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าแล้ว จะประกอบไปด้วย วัตถุดิบ วัตถุดิบถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับการผลิตสินค้า

ต้นทุนที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบ

ต้นทุนที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

วัตถุดิบทางตรง หมายถึง วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต และสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าใช้ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณและต้นทุนเท่าใด รวมทั้งจัดเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ

วัตถุดิบทางอ้อม หมายถึง วัตถุดิบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อมกับการผลิตสินค้า แต่ไม่ใช่วัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบส่วนใหญ่ ค่าแรงงาน

 1. ค่าแรงงาน คือ ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือคนงานที่ทำหน้าที่ในการผลิตสินค้า ซึ่งค่าแรงนั้นสามารถแบ่งได้ 2 ชนิด ดังนี้
  ค่าแรงงานทางตรง คือ ค่าแรงงานต่างๆ ที่จ่ายให้แก่คนงานหรือลูกจ้างที่ทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปโดยตรง ซึ่งเป็นค่าแรงงานที่มีจำนวนมากเมื่อเทียบกับค่าแรงงานทางอ้อมในการผลิตสินค้าหน่วยหนึ่งๆ และจัดเป็นค่าแรงงานที่สำคัญในการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป ( บทความเรื่อง ค่าแรงงานทางตรง ตัวอย่างสูตร เป็นต้นทุนอะไร? )
  – ค่าแรงงานทางอ้อม หมายถึง ค่าแรงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตสินค้า ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าใช้จ่ายการผลิต คือ แหล่งรวบรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าซึ่งนอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง ( บทความเรื่อง ค่าแรงงานทางอ้อม ความสำคัญและวิธีการจัดการค่าใช้จ่าย? )
ส่วนประกอบของ ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์

ค่าแรงงานทางตรง เช่น

ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Cost) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานแรงงานที่เข้ามาโดยตรงในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ ค่าแรงงานทางตรงรวมถึงค่าจ้างแรงงานหรือค่าจ้างคนงานที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างหรือผลิตสินค้าหรือบริการ นี่คือตัวอย่างของค่าแรงงานทางตรง

 1. ค่าจ้างแรงงานผลิต ค่าจ้างคนงานที่ทำงานในกระบวนการผลิตสินค้า อาทิเช่น ค่าจ้างช่างที่ทำงานในโรงงาน ค่าจ้างคนงานผลิตสินค้า หรือค่าจ้างคนงานเพื่อประกอบส่วนประกอบของสินค้า

 2. ค่าจ้างแรงงานบริการ ค่าจ้างคนงานที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการ อาทิเช่น ค่าจ้างคนงานในโรงแรม ค่าจ้างคนงานที่ให้บริการลูกค้า หรือค่าจ้างคนงานในงานบริการอื่น ๆ

 3. ค่าแรงงานทางตรงสำหรับโครงการหรือโปรเจกต์ หากมีโครงการหรือโปรเจกต์เฉพาะที่ต้องจ้างแรงงานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ ค่าจ้างแรงงานที่มีบทบาทในโครงการนี้จะถูกรวมเข้าไปในค่าแรงงานทางตรง

 4. ค่าแรงงานทางตรงในการปรับแต่งสินค้า ในกรณีที่ต้องการปรับแต่งหรือปรับปรุงสินค้าก่อนจำหน่าย ค่าจ้างคนงานที่มีบทบาทในกระบวนการนี้จะเป็นค่าแรงงานทางตรง

ค่าแรงงานทางตรงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตหรือการให้บริการ และมักถูกคำนวณรวมเข้ากับค่าวัสดุเข้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อหาค่าต้นทุนรวมของการผลิตหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะถูกใช้ในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนของธุรกิจ นอกจากนี้ ค่าแรงงานทางตรงยังมีบทบาทสำคัญในการวางแผนการผลิต ปรับปรุงกระบวนการ และควบคุมต้นทุนในการผลิตหรือการให้บริการ

ค่าแรงงานทางตรง เช่น

ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect Labor Cost) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากแรงงานที่ไม่ได้เข้าร่วมโดยตรงในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ แรงงานทางอ้อมมักไม่มีบทบาทสำคัญในการสร้างหรือผลิตสินค้าหรือบริการโดยตรง แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและบำรุงรักษาโรงงาน หรือการสนับสนุนกระบวนการให้บริการ นี่คือตัวอย่างของค่าแรงงานทางอ้อม

 1. ผู้ดูแลโรงงาน ค่าจ้างพนักงานที่มีหน้าที่ดูแลและรักษาความพร้อมใช้งานของโรงงาน รวมถึงการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร

 2. สำนักงานที่สนับสนุน ค่าจ้างคนงานที่ทำงานในสำนักงานหรือแผนกที่สนับสนุนกระบวนการผลิตหรือการบริการ อาทิเช่น พนักงานฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายบุคคล

 3. ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดและรักษาความเรียบร้อย ค่าจ้างคนงานที่ทำงานในการทำความสะอาดโรงงาน หรือรักษาความเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน

 4. ค่าจ้างพนักงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บและจัดส่งสินค้า ค่าจ้างคนงานที่มีหน้าที่จัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

 5. ค่าจ้างพนักงานทางบริการลูกค้า ค่าจ้างคนงานที่ให้บริการลูกค้า เช่น พนักงานในฝ่ายบริการลูกค้าหรือแผนกบริการหลังการขาย

 6. ค่าจ้างคนงานในการบำรุงรักษาเครื่องจักร ค่าจ้างช่างหรือคนงานที่ทำงานในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์

 7. ค่าจ้างพนักงานในฝ่ายควบคุมคุณภาพ ค่าจ้างคนงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการ

ค่าแรงงานทางอ้อมมักถูกรวมเข้ากับค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่น ๆ เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ และมีบทบาทสำคัญในการควบคุมต้นทุนทั้งหมดของธุรกิจ นอกจากนี้ ค่าแรงงานทางอ้อมยังมีบทบาทในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และโครงสร้าง การบริหารการคลังสินค้า และบริการลูกค้าโดยตรงหรือทางอ้อม

 
ปก ขายของออนไลน์อะไรดี

แนะนำ 3 ขั้นตอน เริ่มต้น ขายของออนไลน์

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี อาชีพขายของออนไลน์ ภาษาอังกฤษ วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของ

ค่าคอม การเข้าใจและจัดการค่าคอมมิชชัน?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คอมมิชชั่น หมายถึง หลักเกณฑ์ การจ่ายค่าคอมมิชชั่น ค่าคอมมิชชั่น กี่เปอร์เซ็นต์ ค่าคอมมิชชั่น คือ ค่านายหน้า ค่าคอมมิชชั่น shopee ค่าคอมมิชชั่น ได้ ตอน ไหน ค่าคอมมิชชั่น tiktok ค่าคอมมิชชั่น พนักงานขาย ใกล้ฉัน ออนไลน์

ข้อดีและข้อเสีย #5 ของการดำเนินธุรกิจในแต่ละรูปแบบ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ห้างหุ้นส่วน ข้อดี ข้อเสีย กิจการเจ้าของคนเดียว ข้อดีและข้อเสีย กิจการเจ้าของคนเดียว ข้อเสีย บริษัทจำกัด ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้อดี ข้อเสีย ข้อดีของกิจการเจ้าของคนเดียว ข้อเสียของกิจการห้างหุ้นส่วน ลักษณะของกิจการห้างหุ้นส่วน ใกล้ฉัน ออนไลน์

ผลิตสื่อออนไลน์ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย อยาก ทํา ธุรกิจส่วนตัวแต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร ธุรกิจออนไลน์ที่มาแรง ตัวอย่างธุรกิจส่วนตัว การทําธุรกิจออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง ธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ แนวคิด การทําธุรกิจออนไลน์
แฟรนไชส์

กลุ่ม แฟรนไชส์ ค่าที่ปรึกษา บัญชีแฟรนไชส์

หัก ณ ที่จ่าย ค่า แฟ รน ไช ส์ บันทึกบัญชี อย่างไร ค่าแฟรนไชส์ หัก ณ ที่จ่าย ผังบัญชีธุรกิจแฟรนไชส์ หา แฟ รน ไช ส์ บัญชี สน ง บัญชี แฟ รน ไช ส์ ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ ราย ได้จากการขาย แฟ รน ไช ส์ สัญญา แฟ รน ไช ส์ บุคคลธรรมดา ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปิดงบเปล่า

ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง 7 ขั้นตอน เบื้องต้น รู้แล้วใครๆก็ทำได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปิดงบเปล่า ใช้เอกสารอะไรบ้าง ปิดงบเปล่า ปิดงบเปล่า ราคาถูก ตัวอย่างการปิดงบบัญชี ตัวอย่างงบเปล่า ปิดงบเปล่า คือ ไม่ส่งงบ การเงิน ติด คุก ไหม ปิดงบบัญชีประจําปี เดือนไหน ใกล้ฉัน ออนไลน์

อีเว้นท์ 2 ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ค่า ใช้ จ่าย ในการจัด event ตัวอย่างการจัดงาน event ตัวอย่าง Sequence งาน Event การจัด event มีองค์ประกอบอะไรบ้าง แนวคิดการจัดงาน event แผนการจัดงาน event งบประมาณ การจัดงาน Event event organizer คืออะไร ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top