รับทำบัญชี.COM | ส่วนประกอบต้นทุนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์?

Click to rate this post!
[Total: 101 Average: 5]

ส่วนประกอบของ ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์

ต้นทุนการผลิตสินค้า

ต้นทุนการผลิตสินค้า (Cost of Goods Manufactured, COGM) เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าในรอบการผลิตที่กำหนด เพื่อให้สินค้าพร้อมขาย ค่าใช้จ่ายนี้มีบทบาทสำคัญในการคำนวณต้นทุนของสินค้าที่จะนำไปขาย

ส่วนประกอบของต้นทุน

ส่วนประกอบของต้นทุน ที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด จะประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งถ้าเราพิจารณาในด้านทรัพยากรที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าแล้ว จะประกอบไปด้วย วัตถุดิบ วัตถุดิบถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับการผลิตสินค้า

ต้นทุนที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบ

ต้นทุนที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

วัตถุดิบทางตรง หมายถึง วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต และสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าใช้ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณและต้นทุนเท่าใด รวมทั้งจัดเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าชนิดนั้นๆ

วัตถุดิบทางอ้อม หมายถึง วัตถุดิบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อมกับการผลิตสินค้า แต่ไม่ใช่วัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบส่วนใหญ่ ค่าแรงงาน

 1. ค่าแรงงาน คือ ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือคนงานที่ทำหน้าที่ในการผลิตสินค้า ซึ่งค่าแรงนั้นสามารถแบ่งได้ 2 ชนิด ดังนี้
  ค่าแรงงานทางตรง คือ ค่าแรงงานต่างๆ ที่จ่ายให้แก่คนงานหรือลูกจ้างที่ทำหน้าที่ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปโดยตรง ซึ่งเป็นค่าแรงงานที่มีจำนวนมากเมื่อเทียบกับค่าแรงงานทางอ้อมในการผลิตสินค้าหน่วยหนึ่งๆ และจัดเป็นค่าแรงงานที่สำคัญในการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป ( บทความเรื่อง ค่าแรงงานทางตรง ตัวอย่างสูตร เป็นต้นทุนอะไร? )
  – ค่าแรงงานทางอ้อม หมายถึง ค่าแรงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตสินค้า ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าใช้จ่ายการผลิต คือ แหล่งรวบรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าซึ่งนอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง ( บทความเรื่อง ค่าแรงงานทางอ้อม ความสำคัญและวิธีการจัดการค่าใช้จ่าย? )
ส่วนประกอบของ ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์

ค่าแรงงานทางตรง เช่น

ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Cost) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานแรงงานที่เข้ามาโดยตรงในกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ ค่าแรงงานทางตรงรวมถึงค่าจ้างแรงงานหรือค่าจ้างคนงานที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างหรือผลิตสินค้าหรือบริการ นี่คือตัวอย่างของค่าแรงงานทางตรง

 1. ค่าจ้างแรงงานผลิต ค่าจ้างคนงานที่ทำงานในกระบวนการผลิตสินค้า อาทิเช่น ค่าจ้างช่างที่ทำงานในโรงงาน ค่าจ้างคนงานผลิตสินค้า หรือค่าจ้างคนงานเพื่อประกอบส่วนประกอบของสินค้า

 2. ค่าจ้างแรงงานบริการ ค่าจ้างคนงานที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการ อาทิเช่น ค่าจ้างคนงานในโรงแรม ค่าจ้างคนงานที่ให้บริการลูกค้า หรือค่าจ้างคนงานในงานบริการอื่น ๆ

 3. ค่าแรงงานทางตรงสำหรับโครงการหรือโปรเจกต์ หากมีโครงการหรือโปรเจกต์เฉพาะที่ต้องจ้างแรงงานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการ ค่าจ้างแรงงานที่มีบทบาทในโครงการนี้จะถูกรวมเข้าไปในค่าแรงงานทางตรง

 4. ค่าแรงงานทางตรงในการปรับแต่งสินค้า ในกรณีที่ต้องการปรับแต่งหรือปรับปรุงสินค้าก่อนจำหน่าย ค่าจ้างคนงานที่มีบทบาทในกระบวนการนี้จะเป็นค่าแรงงานทางตรง

ค่าแรงงานทางตรงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตหรือการให้บริการ และมักถูกคำนวณรวมเข้ากับค่าวัสดุเข้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อหาค่าต้นทุนรวมของการผลิตหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะถูกใช้ในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนของธุรกิจ นอกจากนี้ ค่าแรงงานทางตรงยังมีบทบาทสำคัญในการวางแผนการผลิต ปรับปรุงกระบวนการ และควบคุมต้นทุนในการผลิตหรือการให้บริการ

ค่าแรงงานทางตรง เช่น

ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect Labor Cost) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากแรงงานที่ไม่ได้เข้าร่วมโดยตรงในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ แรงงานทางอ้อมมักไม่มีบทบาทสำคัญในการสร้างหรือผลิตสินค้าหรือบริการโดยตรง แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและบำรุงรักษาโรงงาน หรือการสนับสนุนกระบวนการให้บริการ นี่คือตัวอย่างของค่าแรงงานทางอ้อม

 1. ผู้ดูแลโรงงาน ค่าจ้างพนักงานที่มีหน้าที่ดูแลและรักษาความพร้อมใช้งานของโรงงาน รวมถึงการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร

 2. สำนักงานที่สนับสนุน ค่าจ้างคนงานที่ทำงานในสำนักงานหรือแผนกที่สนับสนุนกระบวนการผลิตหรือการบริการ อาทิเช่น พนักงานฝ่ายบัญชี ฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายบุคคล

 3. ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดและรักษาความเรียบร้อย ค่าจ้างคนงานที่ทำงานในการทำความสะอาดโรงงาน หรือรักษาความเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน

 4. ค่าจ้างพนักงานที่รับผิดชอบการจัดเก็บและจัดส่งสินค้า ค่าจ้างคนงานที่มีหน้าที่จัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

 5. ค่าจ้างพนักงานทางบริการลูกค้า ค่าจ้างคนงานที่ให้บริการลูกค้า เช่น พนักงานในฝ่ายบริการลูกค้าหรือแผนกบริการหลังการขาย

 6. ค่าจ้างคนงานในการบำรุงรักษาเครื่องจักร ค่าจ้างช่างหรือคนงานที่ทำงานในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์

 7. ค่าจ้างพนักงานในฝ่ายควบคุมคุณภาพ ค่าจ้างคนงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการ

ค่าแรงงานทางอ้อมมักถูกรวมเข้ากับค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่น ๆ เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ และมีบทบาทสำคัญในการควบคุมต้นทุนทั้งหมดของธุรกิจ นอกจากนี้ ค่าแรงงานทางอ้อมยังมีบทบาทในการบำรุงรักษาอุปกรณ์และโครงสร้าง การบริหารการคลังสินค้า และบริการลูกค้าโดยตรงหรือทางอ้อม

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )