ต้นทุนผลิตสินค้าของกิจการอุตสาหกรรม

รับทำบัญชี.COM | ต้นทุนผลิตสินค้าปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 373 Average: 5]

ต้นทุนผลิตสินค้า

ต้นทุนผลิตสินค้าของกิจการอุตสาหกรรม

ต้นทุนผลิตสินค้า (Cost of Goods Manufactured)
ต้นทุนผลิตสินค้าของกิจการอุตสาหกรรม หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการผลิต หรือแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 3 ประเภท คือวัตถุดิบ ค่าแรงงานโดยตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต
1.วัตถุดิบ (Raw Materials) หมายถึง สิ่งของที่กิจการอุตสาหกรรมนำมาทำการผลิตหรือแปรสภาพเป็นสินค้าสำเร็จรูป เมื่อผลิตเสร็จแล้ววัตถุดิบจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นส่วนหนึ่งของสินค้า วัตถุดิบที่จัดเป็นต้นทุนผลิตสินค้าประเภทแรกนี้หมายถึงเฉพาะวัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิต (Materials Consumed) เท่านั้น
2.ค่าแรงงานโดยตรง (Direct Labour) หมายถึง ค่าแรงงานของคนงานที่ทำการผลิตหรือแปรสภาพวัตถุดิบขึ้นเป็นสินค้าสำเร็จรูปโดยตรง
3.ค่าใช้จ่ายในการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าแต่ไม่รวมถึงวัตถุดิบและค่าแรงงานโดยตรง

ต้นทุนการผลิต คือ รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งส่งผลต่อราคาขายและกำไรของธุรกิจ ต้นทุนการผลิตประกอบด้วยหลายประการตามลักษณะของธุรกิจแต่ละประเภท ดังนั้นเราจะมาดูตัวอย่างของต้นทุนการผลิตและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้น

ต้นทุนการผลิต มีอะไรบ้าง

 1. ค่าแรงงาน เป็นต้นทุนการจ้างงานและจ่ายค่าจ้างแก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ ส่วนใหญ่จะรวมถึงค่าจ้างเงินเดือนพนักงานโรงงานหรือค่าแรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านผลิต ตัวอย่างเช่น ค่าแรงชั่วโมงของคนงานผลิตสินค้าหรือค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้กับช่างต่างๆ

 2. วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในโรงงาน

 3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้นทุนในการสร้างหรือซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น เครื่องจักรในการผลิตสินค้าหรือคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ

 4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน เพื่อให้มีการทำงานอย่างเสถียรและลดความเสียหายจากการชำรุด

 5. ค่าพลังงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าไฟฟ้าหรือพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต อาจรวมถึงการใช้เชื้อเพลิงเพื่อสร้างพลังงานที่จำเป็นในการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์

ต้นทุนการผลิต ตัวอย่าง

ตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตรถยนต์จะมีต้นทุนการผลิตที่ประกอบด้วย

 1. ค่าแรงงาน เงินเดือนของพนักงานผลิตรถยนต์ รวมถึงค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้กับช่างต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิต

 2. วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ เช่น เหล็กสำหรับโครงสร้างรถยนต์ พลาสติกสำหรับชิ้นส่วนภายใน และวัสดุอื่นๆ เช่น ยางรถยนต์ กระจกรถยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ

 3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ เช่น เครื่องกลฉุกเฉิน สาธารณะบริหาร (ECU) และเครื่องตรวจจับอัตโนมัติ รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องขึ้นรูป ระบบลำเลียง และเครื่องจักรที่ใช้ในการทำกับขนาดรถยนต์

 4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน เพื่อให้มีการทำงานอย่างเสถียรและลดความเสียหายจากการชำรุด

 5. ค่าพลังงาน ค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าไฟฟ้าและพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้เชื้อเพลิงเพื่อสร้างพลังงานที่จำเป็นในการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์

ความสัมพันธ์ของต้นทุนการผลิต

ความสัมพันธ์ของต้นทุนการผลิตเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิตและต้นทุนการผลิต โดยทั่วไปแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิตและต้นทุนการผลิตมีลักษณะที่เรียกว่า “ความสัมพันธ์ของต้นทุนการผลิตเชิงเส้น” (The Law of Diminishing Returns) ซึ่งกล่าวว่า เมื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตโดยใช้ปัจจัยผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยผลผลิตจะลดลง แต่เมื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตเกินจุดสูงสุด ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ต้นทุนการผลิต มีกี่ประเภท

ต้นทุนการผลิตสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะของค่าใช้จ่าย องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นต้นทุนหลัก ประกอบด้วย

 1. ต้นทุนแนวโน้ม เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น เช่น ค่าแรงงานและวัตถุดิบ

 2. ต้นทุนแนวตั้ง เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นกิจการและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจ เช่น การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดหาพื้นที่ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งโรงงาน

 3. ต้นทุนแยกตัว เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานและลดการชำรุด

 4. ต้นทุนผันแปร เป็นค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามระดับการผลิต เช่น ค่าพลังงานและค่าวัตถุดิบ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย (Selling Costs) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อสร้างความต้องการในตลาดและเพิ่มยอดขาย ต้นทุนขายประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้

 1. ค่าโฆษณา เป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างและส่งเสริมการโฆษณาสินค้าหรือบริการ เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ พิมพ์ ออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย

 2. ค่าบริการลูกค้า เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า เช่น บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาสินค้า การจัดหาอะไหล่สำหรับลูกค้า หรือการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนทางเทคนิค

 3. ค่าคิดเชิงตัวต่อเลขานุการ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาและสนับสนุนเลขานุการที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ค่าคอมมิชชั่นสำหรับเจ้าหน้าที่ขาย ค่าตอบแทนสำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขาย

 4. ค่าโปรโมชั่น เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า เช่น ส่วนลดราคา โปรโมชั่นซื้อหนึ่งฟรีหนึ่ง ของแถม และโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆ

องค์ประกอบต้นทุนการผลิต

องค์ประกอบต้นทุนการผลิตประกอบด้วย

 1. ค่าแรงงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและจ่ายค่าจ้างแก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการ

 2. วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิต

 3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างหรือซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต

 4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน

 5. ค่าพลังงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าไฟฟ้าหรือพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต

ต้นทุนผันแปร

ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) คือ ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงตามระดับการผลิตหรือปริมาณผลผลิต สำหรับสินค้าหรือบริการที่ผลิตขึ้นมาเพิ่มขึ้นหรือลดลง ต้นทุนผันแปรรวมถึงค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต เช่น ค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )