ต้องการขยายสาขาเพิ่มต้องทำอย่างไรบ้าง

ต้องการขยายสาขาเพิ่มต้องทำอย่างไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 325 Average: 5]

ต้องการขยายสาขาเพิ่มต้องทำอย่างไรบ้าง

ต้องการขยายสาขาเพิ่มต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ : การขยายสาขาเพิ่ม
ให้กรรมการตามอำนาจของบริษัทมายื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสำนักงานสาขาของบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท โดยยื่นแบบคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบการจดทะเบียน ดังนี้

1.แบบ บอจ.1
2.แบบ บอจ.4
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนตามอำนาจ
4.สำเนาบัตรทนายความ (กรณีมอบอำนาจมา)
5.หนังสือมอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจมา) ค่าธรรมเนียมในการจดแก้ไขที่ตั้งสำนักงานสาขา 100 บาท ค่าหนังสือรับรอง 100 บาท

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top