ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชีของบริษัท

ผู้จัดทำบัญชีบริษัท
[Total: 1653 Average: 5]

ผู้จัดทำบัญชีบริษัท ?

การแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้แจ้งต้องขึ้นทะเบียนหรือสมัครเป็นสมาชิกกับ สภาวิชาชีพบัญชีก่อน เนื่องจากตามประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ผู้ที่จะแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีต้อง

– มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ บัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 44 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชี เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชี

– แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีด้วยแบบ ส.บช. 5 และแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชีตามแบบ ส.บช. 5-1 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มรับทำบัญชี ดังนั้น ผู้ที่จะแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีได้นั้น ต้องประกอบวิชาชีพทำบัญชีแล้ว จึงต้องเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีก่อน จึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วนในการแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผู้ทำบัญชีต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มทำบัญชีให้กับธุรกิจ โดยใช้แบบ ส.บช.5 จำนวน 2 ชุด พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบดังนี้
1)สำเนาทะเบียนบ้าน
2)สำเนาบัตรประชาชน
3)สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript)
4)รูปส่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 2 รูป
5)สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล(ถ้ามี)
6)สำเนาหลักฐานในการเป็นสมาชิกกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยให้ท่านแจ้งที่ชั้น 3 ช่องที่ 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี หรือส่งหลักฐานมาทางไปรษณีย์พร้อมสอดซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง ส่งมาที่ งานกำกับผู้ทำบัญชี สำนักพัฒนาบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หริอโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4397

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 13, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top