ทรัพยากรธรรมชาติ

รับทำบัญชี.COM | ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์?

Click to rate this post!
[Total: 471 Average: 5]

ทรัพยากรธรรมชาติ คือ Natural Resources

ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรูปลักษณ์ต่างๆได้ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทรัพยการธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป เช่น แร่ธาตุ น้ำมัน และทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนขึ้นใหม่ได้ เช่น ป่าไม้ ดิน น้ำ เป็นต้น

ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) ทรัพยากรที่มนุษย์สามารถใช้งานหรือถ่ายโอนให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการตอบสนองความต้องการและประโยชน์ของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติมาจากสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในสภาพธรรมชาติของโลก ทรัพยากรธรรมชาติสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะและสามารถใช้งานได้ดังนี้

  1. ทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพ รวมถึงพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนของน่าอายุ น้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพของโลก เช่น ป่า ป่าไม้ ที่ดินเกษตรกรรม และประมง ทรัพยากรทางชีวภาพมีความสำคัญในการเป็นแหล่งอาหาร แหล่งวัสดุก่อสร้าง และแหล่งพลังงานชนิดต่าง ๆ

  2. ทรัพยากรธรรมชาติทางกายภาพ รวมถึงน้ำ อากาศ ดิน แร่ธาตุ และพลังงานทางธรรมชาติ เช่น น้ำที่ใช้เพื่อการเกษตร อากาศที่เป็นแหล่งของออกซิเจนและคาร์บอน ดินที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก แร่ธาตุที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เพลงงานทางธรรมชาติมีบทบาทสำคัญในการสร้างพลังงาน และวิธีการผลิตพลังงานหลายรูปแบบ

  3. ทรัพยากรธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการดำเนินงานในวงการพลังงาน การประมาณการและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและการควบคุมมลภาวะ การพัฒนาพลังงานทดแทน และการใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในการลดผลกระทบต่อภูมิอากาศ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญเนื่องจากทรัพยากรเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีจำกัด การใช้งานไม่ระมัดระวังหรือไม่ยั่งยืนอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตคนอย่างร้ายแรง การที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพและสร้างการยั่งยืนในการจัดการเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ในระยะยาว

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )