รับทำบัญชี.COM | 5 ขั้นตอนทำบัญชีบริษัทเอง

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

แผนธุรกิจทำบัญชี

การเริ่มต้นธุรกิจรับทำบัญชีมีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่คุณควรทราบเบื้องต้น ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจรับทำบัญชี

 1. วางแผนธุรกิจ
  • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจบัญชีของคุณ
  • กำหนดลักษณะและขอบเขตของบริการบัญชีที่คุณจะให้
  • วางแผนการตลาดและสร้างแผนธุรกิจเพื่อกำหนดวิธีทำกำไร
 2. เลือกโครงสร้างธุรกิจ
  • กำหนดว่าคุณจะเริ่มธุรกิจรับทำบัญชีในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
  • ตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับทางธุรกิจในพื้นที่ของคุณเพื่อปฏิบัติตาม
 3. ลงทะเบียนและขอใบอนุญาต
  • ตรวจสอบกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือเครือข่ายการบัญชีว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรือขอใบอนุญาตใด ๆ หรือไม่
 4. สร้างแผนการเงิน
  • กำหนดงบประมาณรายรับและรายจ่ายของธุรกิจของคุณ
  • เตรียมเงินทุนเริ่มต้นหรือการสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจ
 5. เลือกซอฟต์แวร์บัญชี
  • เลือกและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์บัญชีที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ
  • ซอฟต์แวร์บัญชีช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลการเงินและการทำงานบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. จัดการเอกสารและบันทึกบัญชี
  • สร้างระบบการบันทึกข้อมูลการเงินและการทำงานบัญชีที่เป็นระเบียบ
  • จัดเก็บเอกสารทางบัญชีและข้อมูลการเงินให้ประสิทธิภาพ
 7. เริ่มทำงาน
  • จับมือกับลูกค้าและเริ่มการให้บริการบัญชี
  • ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการทำงานบัญชีของคุณตามความต้องการของลูกค้า
 8. ตรวจสอบและปรับปรุง
  • ตรวจสอบบันทึกบัญชีและรายงานการเงินอย่างสม่ำเสมอ
  • ปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มคุณภาพของบริการของคุณ
 9. การตลาดและสร้างลูกค้า
  • สร้างแผนการตลาดเพื่อสรรหาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าปัจจุบัน
  • การเคลื่อนไหวในสื่อสังคมและการโฆษณาอาจช่วยให้คุณมีลูกค้ามากขึ้น
 10. การเรียนรู้และการพัฒนา
  • อย่าลืมเรียนรู้และอัพเดทความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบบัญชี
  • การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการใช้ซอฟต์แวร์บัญชีที่อัพเดท

การเริ่มต้นธุรกิจรับทำบัญชีอาจไม่ง่ายเหมือนธุรกิจอื่น ๆ แต่หากคุณมีความคงที่และมุ่งมั่นในการเรียนรู้และปรับตัวตามสถานการณ์ คุณสามารถสร้างธุรกิจรับทำบัญชีที่ประสบความสำเร็จได้

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ทำบัญชี

ตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายในธุรกิจรับทำบัญชีอาจมีรายละเอียดดังนี้

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับจากลูกค้า 1 XXXXX
รายรับจากลูกค้า 2 XXXXX
รายรับจากลูกค้า 3 XXXXX
รวมรายรับ XXXXX
ค่าสินค้าหรือวัตถุดิบ XXXXX
ค่าจ้างพนักงาน XXXXX
ค่าเช่าสถานที่ XXXXX
ค่าสื่อสารและโทรศัพท์ XXXXX
ค่าพันธบัตรและใบอนุญาต XXXXX
ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือ XXXXX
ค่าติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ XXXXX
ค่าโฆษณาและการตลาด XXXXX
ค่าบริการที่จ้างต่าง ๆ XXXXX
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ XXXXX
รวมรายจ่าย XXXXX
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ XXXXX XXXXX

โดยที่

 • รายรับ คือ จำนวนเงินที่คุณได้รับจากลูกค้าหรือกิจกรรมธุรกิจอื่น ๆ
 • รายจ่าย คือ ค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมธุรกิจ
 • รวมรายรับ คือ ผลรวมของรายรับทั้งหมด
 • รวมรายจ่าย คือ ผลรวมของรายจ่ายทั้งหมด
 • กำไร (ขาดทุน) สุทธิ คือ รายรับลบด้วยรายจ่าย ซึ่งแสดงผลกำไรหรือขาดทุนของธุรกิจ

กรุณาแทนที่ “XXXXX” ด้วยจำนวนเงินที่เหมาะสมตามธุรกิจของคุณและรายการรายรับและรายจ่ายที่เป็นประจำของคุณในแต่ละเดือนหรือช่วงเวลาที่คุณต้องการวิเคราะห์ธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้นด้วย

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ทำบัญชี

อาชีพทำบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับหลายอาชีพและธุรกิจที่ต้องการบริการบัญชีและการจัดการการเงิน นี่คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทำบัญชี

 1. ผู้ประกอบการ (Business Owner) ผู้ประกอบการของธุรกิจใหญ่หรือธุรกิจเล็กและกลายเป็นบริจาคต้นทุนของธุรกิจส่วนตัว
 2. ผู้บริหารธุรกิจ (Business Manager) ผู้บริหารธุรกิจรับผิดชอบในการเลือกใช้บัญชีและการวางแผนการเงินในองค์กร
 3. เจ้าของร้านค้า (Retailer) ร้านค้าเล็กหรือร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการการบัญชีเพื่อติดตามยอดขายและกำไร
 4. ผู้ประกอบการร้านอาหาร (Restaurant Owner) ร้านอาหารและกาแฟที่ต้องการการบัญชีเพื่อการจัดการค่าใช้จ่ายและกำไร
 5. นักธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup Entrepreneur) ผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพและต้องการการบัญชีเพื่อติดตามการเงินและข้อมูลทางการเงินสำหรับการระดมทุนและการขยายธุรกิจ
 6. นักเงินสินเชื่อ (Credit Analyst) นักเงินที่ประเมินความเสี่ยงของการให้สินเชื่อและต้องทำการวิเคราะห์การเงินของผู้กู้
 7. นักบริหารกองทุนรวม (Mutual Fund Manager) ผู้บริหารกองทุนรวมที่ต้องการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการการลงทุนและการเงินของกองทุน
 8. นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst) นักวิเคราะห์ที่ใช้ข้อมูลการเงินเพื่อให้คำแนะนำในการลงทุนและการตัดสินใจทางการเงิน
 9. พนักงานบัญชี (Accounting Clerk) พนักงานที่ช่วยในการทำบัญชีและการบันทึกข้อมูลการเงิน
 10. นักบัญชีสำรองทุน (Auditor) นักบัญชีที่ตรวจสอบการบัญชีและรายงานสถานะการเงินขององค์กรหรือธุรกิจ
 11. อาจารย์/ผู้สอน (Teacher/Instructor) ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ให้ความรู้ในวิชาการบัญชีและการเงิน
 12. อาจารย์มหาวิทยาลัย (University Professor) อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน
 13. นักวิจัยทางการเงิน (Financial Researcher) นักวิจัยที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการเงินเพื่อให้ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจทางการเงิน
 14. นักเรียน/นักศึกษา (Student) นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน
 15. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์บัญชีและการเงิน
 16. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Professional) นักเทคโนโลยีที่ช่วยในการสร้างและบริหารจัดการระบบบัญชีและการเงิน
 17. นักเขียน (Writer) นักเขียนที่เขียนบทความและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน
 18. นักบันทึกประวัติ (Historian) นักบันทึกประวัติที่ศึกษาและเขียนประวัติศาสตร์ธุรกิจและการเงิน
 19. ผู้ที่กำลังเรียนรู้ (Learner) ผู้ที่กำลังเรียนรู้เรื่องบัญชีและการเงินเพื่อเข้าใจและจัดการการเงินส่วนบุคคลหรือธุรกิจของตนเอง
 20. พนักงานทางด้านการเงินในองค์กร (Financial Analyst in Organizations) พนักงานที่ทำงานในฝ่ายการเงินของบริษัทหรือองค์กรและต้องใช้ความรู้ทางบัญชีและการเงินในการบริหารจัดการงานทางการเงินขององค์กร

อาชีพทำบัญชีมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ และมีโอกาสงานมากมายในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการเงินและบัญชี

วิเคราะห์ SWOT ทำบัญชี

การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ช่วยในการประเมินสถานะปัจจุบันและการวางแผนในองค์กรหรือธุรกิจ การวิเคราะห์ SWOT สามารถนำมาใช้ในอาชีพทำบัญชีเพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและวิเคราะห์การเงินของลูกค้าหรือธุรกิจของคุณ นี่คือวิธีการวิเคราะห์ SWOT ในอาชีพทำบัญชี

จุดแข็ง (Strengths)

 1. ความเชี่ยวชาญทางบัญชี ความรู้และความเชี่ยวชาญในการบัญชีและการเงินที่ช่วยในการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า
 2. ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี การเชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์บัญชีและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลการเงิน
 3. ความตรงต่อเวลา การปฏิบัติงานอย่างตรงต่อเวลาและเร่งรัดในการส่งงาน

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ขาดบุคลากร ขาดความพร้อมในการจัดการงานบัญชีเมื่อมีลูกค้าหลายคนหรืองานมากขึ้น
 2. ข้อมูลไม่เครื่องควร การขาดความแม่นยำในการบันทึกข้อมูลการเงินอาจทำให้มีข้อมูลไม่เครื่องควรในระบบบัญชี

โอกาส (Opportunities)

 1. การขยายธุรกิจ โอกาสในการขยายธุรกิจและเพิ่มลูกค้าใหม่
 2. ความเพิ่มขึ้นของตลาด การเพิ่มขึ้นของตลาดสำหรับบริการบัญชีในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
 3. การใช้เทคโนโลยีใหม่ โอกาสในการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบริการ

อุปสรรค (Threats)

 1. ความแข็งแกร่งของคู่แข่ง ความแข็งแกร่งของบริษัทรับทำบัญชีคู่แข่งที่มีขนาดใหญ่และความเชี่ยวชาญทางบัญชี
 2. กฎหมายและข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับทางบัญชีที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
 3. ความขัดแย้งทางกฎหมาย ความขัดแย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับการเงินหรือการบัญชีที่อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายและการสูญเสีย

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความมั่นคงและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจรับทำบัญชีของคุณในอนาคต

คําศัพท์พื้นฐาน ทำบัญชี ที่ควรรู้

 1. บัญชี (Accounting)
  • คำอธิบาย กระบวนการบันทึก ตรวจสอบ และรายงานข้อมูลการเงินของธุรกิจหรือบุคคล
  • ภาษาอังกฤษ Accounting
 2. บัญชีรายวัน (Journal Entry)
  • คำอธิบาย การบันทึกธุรกรรมการเงินในระบบบัญชีเพื่อบันทึกเหตุการณ์การเงินในวันนั้น ๆ
  • ภาษาอังกฤษ Journal Entry
 3. งบทดลอง (Trial Balance)
  • คำอธิบาย รายการที่แสดงยอดรวมของบัญชีเดบิตและบัญชีเครดิตเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี
  • ภาษาอังกฤษ Trial Balance
 4. งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
  • คำอธิบาย รายงานทางการเงินที่แสดงกระแสเงินสดเข้าและเงินสดออกของธุรกิจในระหว่างระยะเวลาที่กำหนด
  • ภาษาอังกฤษ Cash Flow Statement
 5. สมดุลบัญชี (Balance Sheet)
  • คำอธิบาย รายงานทางการเงินที่แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนเรือนหน้าของธุรกิจในขณะที่สมดุลระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน
  • ภาษาอังกฤษ Balance Sheet
 6. บัญชีเด็ดขาด (Income Statement)
  • คำอธิบาย รายงานทางการเงินที่แสดงรายได้สุทธิ รายจ่าย กำไรสุทธิ หรือขาดทุนของธุรกิจในระยะเวลาที่กำหนด
  • ภาษาอังกฤษ Income Statement
 7. หนี้สิน (Liabilities)
  • คำอธิบาย ส่วนของสมดุลบัญชีที่แสดงถึงหนี้สินหรือสิ้นหนี้ที่ธุรกิจต้องชำระในอนาคต
  • ภาษาอังกฤษ Liabilities
 8. สินทรัพย์ (Assets)
  • คำอธิบาย ส่วนของสมดุลบัญชีที่แสดงถึงสิทธิในทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินของธุรกิจในระหว่างระยะเวลาที่กำหนด
  • ภาษาอังกฤษ Assets
 9. ประวัติบัญชี (Accounting History)
  • คำอธิบาย ประวัติการทำรายการบัญชีและเหตุการณ์ทางการเงินของธุรกิจ
  • ภาษาอังกฤษ Accounting History
 10. ภาษี (Tax)
  • คำอธิบาย การเสียภาษีหรือเงินที่ต้องชำระให้กับรัฐบาลตามกฎหมาย
  • ภาษาอังกฤษ Tax

การเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับสาขาบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานในอาชีพทำบัญชี

ธุรกิจ ทำบัญชี ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจทำบัญชีขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดในประเทศหรือพื้นที่ที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจ แต่มีรายการที่มักจะต้องจดทะเบียนสำหรับธุรกิจทำบัญชีทั่วไป ดังนี้

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ
  • คุณต้องลงทะเบียนธุรกิจของคุณในระบบที่เหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจ เช่น บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, หรือร้านค้าที่มีชื่อนามบัตรธุรกิจ (DBA) และรายละเอียดอื่น ๆ
 2. ลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษี
  • คุณจะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานภาษีในประเทศของคุณเพื่อรับรหัสผู้เสียภาษีและให้รายงานเงินได้ต่อหน่วยงานเหล่านี้
 3. สมาชิกสภาบัญชี
  • หากคุณเป็นสมาชิกสภาบัญชีอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนกับสมาชิกสภาบัญชีในประเทศของคุณ
 4. สมัครใบอนุญาตเฉพาะสายงาน
  • หากคุณให้บริการบัญชีเฉพาะสายงานเช่น การตรวจสอบบัญชีหรือการปรึกษาทางการเงินอาจจำเป็นต้องสมัครใบอนุญาตเฉพาะสายงาน
 5. การจดทะเบียนธุรกิจหรือออกใบอนุญาตในเทศกาล (Seasonal Business or Licensing)
  • หากคุณมีธุรกิจที่เปิดในเทศกาลหรือต้องใช้ใบอนุญาตพิเศษสำหรับกิจกรรมบางอย่าง เช่น การจัดงานเทศกาล คุณอาจต้องทำการจดทะเบียนหรือสมัครใบอนุญาตเพิ่มเติม
 6. การประกอบกิจการในพื้นที่หรือที่อยู่เฉพาะ
  • การเช่าสำนักงานหรือที่อยู่สำหรับธุรกิจทำบัญชีและการตรวจสอบว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่นั้นในการดำเนินธุรกิจหรือไม่
 7. การประกอบกิจการในต่างประเทศ (International Business)
  • หากคุณต้องการทำธุรกิจในต่างประเทศ คุณอาจต้องจดทะเบียนหรือประสานกับหน่วยงานรัฐบาลในประเทศที่คุณกำลังทำธุรกิจ
 8. การจัดทำรายงานการเงินตามกฎหมาย
  • คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายงานการเงินของธุรกิจของคุณและส่งมอบรายงานตามกำหนด
 9. การเปิดบัญชีธนาคาร
  • ส่วนใหญ่ธุรกิจจำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารเพื่อการทำธุรกิจและการจัดการการเงิน
 10. การเริ่มต้นทางกฎหมาย
  • ควรตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณในพื้นที่ที่คุณทำธุรกิจ และปฏิบัติตามมัน

การจดทะเบียนและการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจทำบัญชีและสิ่งนี้อาจแตกต่างตามพื้นที่และประเทศที่คุณทำธุรกิจ คุณควรปรึกษากับทนายความหรือคำปรึกษาทางธุรกิจเพื่อตรวจสอบว่าคุณได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด

บริษัท ทำบัญชี เสียภาษีอย่างไร

ภาษีที่ธุรกิจทำบัญชีต้องเสียจะขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและกฎหมายที่มีอิทธิพลในพื้นที่ที่คุณทำธุรกิจ แต่ภาษีที่สามารถเกี่ยวข้องกับธุรกิจทำบัญชีได้รวมถึง

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
  • ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเชิงบุคคลธรรมดาและบัญชีธุรกิจและรายได้ของคุณรวมกับรายได้ส่วนตัวคือรายได้เดียวกัน คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT)
  • ถ้าธุรกิจของคุณมีมูลค่าทางการเงินสูงหรือมีการขายสินค้าหรือบริการที่ถูกบังคับเสีย VAT คุณจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. ภาษีอากร (Customs Duties)
  • หากธุรกิจของคุณมีการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าไปยังและมาจากต่างประเทศ คุณอาจต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 4. ภาษีธุรกิจ (Business Tax)
  • บางพื้นที่หรือประเทศอาจมีภาษีธุรกิจที่ต้องเสียในฐานะการดำเนินธุรกิจ ค่าภาษีนี้ขึ้นอยู่กับรายได้หรือกำไรของธุรกิจ
 5. ภาษีหนังสือสาธารณสุข (Local Business Tax)
  • บางเทศบริเวณอาจกำหนดภาษีเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจในพื้นที่นั้นโดยใช้สายงานหรือหน่วยนับของธุรกิจ
 6. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)
  • ถ้าคุณมีการจ่ายเงินแก่บุคคลหรือธุรกิจอื่น ๆ คุณอาจต้องหักภาษีจากจำนวนที่จ่ายและส่งให้หน่วยงานภาษี
 7. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน (Property Tax)
  • ถ้าคุณเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดิน คุณอาจต้องเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น
 8. ภาษีนิติบุคคล (Corporate Income Tax)
  • ถ้าธุรกิจของคุณเป็นนิติบุคคลคุณอาจต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 9. อื่น ๆ ภาษีและค่าบริการ
  • อาจมีภาษีและค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ

ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางภาษีหรือทนายความที่มีความเข้าใจในกฎหมายภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีที่คุณต้องเสียและวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและประหยัดได้