ทุนส่วนของผู้ถือหุ้น

รับทำบัญชี.COM | ทุนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของเจ้าของ 7 อย่าง?

ทุน/ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในทางปฏิบัติ บริษัทมหาชนจำกัด อาจแยกส่วนเกินหรือส่วนต่ำกว่าทุนจากการออกหุ้นสามัญไม่ได้ โดยเฉพาะกรณีที่มีการซื้อหุ้น (Treasury Stock) จะปฏิบัติอย่างไร

กรณีที่มีการซื้อหุ้นสามัญคืนนั้น หากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนนั้น สูงกว่าราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญซื้อคืนให้รับรู้ผลต่างดังกล่าวเป็น บัญชีส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืนจากการจำหน่ายหุ้นสามัญโดยแสดงเป็นรายการหนึ่ง ภายใต้ส่วนเกิน(ส่วนต่ำกว่า)ทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของโครงสร้างทางการเงินของบริษัทหรือธุรกิจ มันแสดงถึงความเป็นเจ้าของและสิทธิในทรัพย์สินของบริษัทหรือธุรกิจนั้นๆ โดยส่วนใหญ่ถูกแบ่งออกเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของบริษัทหรือธุรกิจนั้น ๆ และส่วนของทุนที่สร้างจากกิจกรรมธุรกิจ เช่น กำไรสะสม

ทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นมักแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ ตามลักษณะของการลงทุนและกิจกรรมของบริษัท โดยส่วนหลักประกอบด้วย

  1. ทุนจดทะเบียน (Registered Capital) จำนวนทุนที่บริษัทได้ลงทะเบียนเป็นทุนหุ้นในสมาชิก หรือจำนวนเงินที่ผู้ก่อตั้งหรือผู้ถือหุ้นต้องลงทุนเพื่อจดทะเบียนบริษัท

  2. ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (Paid-up Capital) จำนวนทุนจากทุนจดทะเบียนที่ได้รับการชำระแล้วโดยผู้ถือหุ้น หรือจำนวนเงินที่ถูกลงทุนจริงในธุรกิจ

  3. ส่วนที่ถือหุ้นของผู้สร้างบริษัท (Founder’s Equity) ส่วนทุนที่ถูกลงทุนโดยผู้ก่อตั้งบริษัท โดยส่วนนี้อาจรวมถึงเงินทุนสำรอง

  4. ทุนที่ไม่จดทะเบียน (Unregistered Capital) บางบริษัทอาจมีทุนที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนเป็นทุนหุ้นในสมาชิก หรือเงินทุนอื่น ๆ ที่ใช้ในกิจกรรมของบริษัท

  5. ส่วนที่ได้จากกำไรสะสม (Retained Earnings) ส่วนทุนที่ได้จากกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งเป็นกำไรที่สะสมมาจากกิจกรรมทางธุรกิจในอดีต

  6. ทุนสำรอง (Reserve Capital) ทุนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท หรือสำหรับเป็นส่วนสำรองในกรณีฉุกเฉิน

  7. ส่วนที่ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นน้อยมาก (Minority Interest) ส่วนทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นน้อยมากในบริษัท ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายคนและไม่ใช่ผู้ก่อตั้งบริษัท

ทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นมีบทบาทสำคัญในการระดมทุนสำหรับการดำเนินกิจกรรมของบริษัท และมันมีผลต่อการตัดสินใจของบริษัท เช่น การลงทุนในโครงการใหม่ การจ่ายเงินเป็นเงินปันผล (Dividend) แก่ผู้ถือหุ้น หรือการใช้ทุนสำรองในกรณีฉุกเฉิน การบันทึกและการบริหารจัดการทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทต่อนักลงทุนและสถาบันการเงิน

 

 
ปก ผลไม้อบแห้ง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )