กำลังปรับปรุง

3 ทุนเรือนหุ้น คือ กี่ประเภท บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ทุนเรือนหุ้น

ทุนเรือนหุ้น คือ

ทุนเรือนหุ้น คือ (Capital Stock) หมายถึง เงินทุนของบริษัทที่ได้ทำการจดทะเบียนและเรียกชำระเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ทุนเรือนหุ้น คือ
ทุนเรือนหุ้น คือ

Leave a Comment

Scroll to Top